Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorinės transporto priemonės ir jų priekabos: komercinių transporto priemonių patikrinimas keliuose (iki 2018 m.)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Motorinės transporto priemonės ir jų priekabos: komercinių transporto priemonių patikrinimas keliuose (iki 2018 m.)

Intensyvėjantis eismas Europos Sąjungoje (ES) visoms ES šalims kelia panašaus pobūdžio saugumo ir aplinkosaugos problemų. ES, siekdama saugumo keliuose, aplinkos apsaugos ir sąžiningos konkurencijos, suderina komercinių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninės apžiūros keliuose taisykles visoje ES. Šios taisyklės yra taikomos komercinėms transporto priemonėms, gabenančioms keleivius arba prekes.

DOKUMENTAS

2000 m. birželio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/30/EB dėl Bendrijoje važinėjančių komercinių transporto priemonių techninio patikrinimo keliuose

SANTRAUKA

Šia direktyva išdėstomi teisiniai pagrindai ir papildomos taisyklės dėl keliais važinėjančioms komercinėms transporto priemonėms privalomų metinių patikrinimų apžiūros centruose pagal direktyvą 2009/40/EB (kuria 2009 m. panaikinta direktyva 96/96/EB ir kurią nuo 2018 m. gegužės 20 d. panaikins direktyva 2014/45/ES).

Patikrinimai keliuose - tai Europos Sąjungos (ES) šalies teritorijoje važinėjančios komercinės transporto priemonės patikrinimai, apie kuriuos iš anksto nepranešama. Tokius patikrinimus valdžios institucijos atlieka keliuose, uostuose arba bet kuriose kitose, jų manymu, tinkamose vietose.

Pagal šią direktyvą techninės būklės patikrinimą keliuose sudaro vienas, du arba visi šie aspektai:

vizualinis keliais važinėjančios transporto priemonės techninės būklės įvertinimas;

dokumentų, įrodančių transporto priemonės atitikimą techninio patikrinimo keliuose reikalavimams, ir, jei vairuotojas pateikia, paskutinio techninės būklės patikrinimo keliuose ataskaitos įvertinimas;

blogos techninės būklės (nudilusių padangų, sugedusios stabdymo sistemos ir t. t.) įvertinimas. Šiuo atveju inspektorius išnagrinėja paskutinius dokumentus ir bet kokį kitą saugos sertifikatą.

Pagal šią direktyvą reguliarūs ir tinkami patikrinimai ES šalių keliuose turėtų būti atliekami neatsižvelgiant į vairuotojo pilietybę ar transporto priemonės registracijos šalį. Kasmet turėtų būti tikrinamos visų kategorijų komercinės transporto priemonės.

Kas dveji metai ES šalys privalo pranešti Komisijai surinktus ankstesnių dvejų metų duomenis apie patikrintų komercinių transporto priemonių skaičių.

Šioje direktyvoje nurodyti patikrinimai keliuose privalo būti atliekami pagal kontrolinį sąrašą (I priedas). Transporto priemonės vairuotojas turi gauti pažymą apie vietoje atlikto patikrinimo rezultatus. Vairuotojas šią pažymą turi pateikti, jei to yra prašoma, kad supaprastintų tolesnius patikrinimus arba jų išvengtų.

Jei dėl blogos techninės būklės reikia išsamesnio patikrinimo, transporto priemonė gali būti atidžiau patikrinama patvirtintame techninės apžiūros centre.

Komercine transporto priemone gali būti nedelsiant uždrausta važiuoti valstybinės reikšmės kelyje, jei:

patikrinimo keliuose rezultatai rodo, kad transporto priemonė neatitinka direktyvoje numatytų standartų (II priedas: stabdžių sistemos, išmetamųjų dujų kiekis);

kitos techninės apžiūros metu patvirtintame apžiūros centre ji neatitinka reikalavimų pagal direktyvą 2009/40/EB;

ji kelia rimtą grėsmę joje esantiems keleiviams arba kitiems eismo dalyviams.

Apie rimtus nerezidentui priklausančios transporto priemonės trūkumus pranešama ES šalies, kurioje transporto priemonė yra registruota, valdžios institucijoms. Šalis, kurios teritorijoje nustatyti trūkumai, gali reikalauti, kad pažeidėjui būtų pritaikytos atitinkamos priemonės. Jei tokios priemonės pritaikomos, šalis, kurioje transporto priemonė yra registruota, privalo informuoti šalį, kurioje buvo nustatyti trūkumai, apie pažeidėjui pritaikytas priemones.

Komisija turi teisę nustatyti tam tikrus minimalius patikrinimo standartus bei metodus ir suderinti juos su technikos pažanga.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 2000/30/EB

2000 8 10

2002 8 9

L 203, 2000 8 10, p. 1-8

Paskesni direktyvos 2000/30/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik dokumentinio pobūdžio.

I ir II priedai

Direktyva 2010/47/ES (OL L 173, 2010 7 8, p. 33-46).

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/47/ES dėl Sąjungoje važinėjančių komercinių transporto priemonių techninio patikrinimo kelyje, kuria panaikinama Direktyva 2000/30/EB (Oficialusis leidinys L 127, 2014 4 29, p. 134-218).

2010 m. liepos 5 d. Komisijos rekomendacija 2010/379/ES dėl trūkumų pavojingumo vertinimo atliekant (komercinių transporto priemonių) techninį patikrinimą keliuose pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/30/EB (Oficialusis leidinys L 173, 2010 7 8, p. 97-105).

Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui dėl 2000 m. birželio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/30/EB dėl Bendrijoje važinėjančių komercinių transporto priemonių techninio patikrinimo keliuose taikymo valstybėse narėse. 2009-2010 m. ataskaitinis laikotarpis (COM(2013) 303 final, 2013 5 24).

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl 2000 m. birželio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/30/EB dėl Bendrijoje važinėjančių komercinių transporto priemonių techninio patikrinimo keliuose taikymo valstybėse narėse. 2011-2012 m. ataskaitinis laikotarpis (COM(2014) 569 final, 2014 9 12).

Paskutinį kartą atnaujinta: 13.08.2015

Top