Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pašto paslaugos ES

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pašto paslaugos ES

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2008/6/EB dėl visiško ES pašto paslaugų vidaus rinkos suformavimo

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Ja nustatomos ES šalims taikomos taisyklės, siekiant visiškai suformuoti ES pašto paslaugų vidaus rinką.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Įsipareigojimai teikti universaliąsias paslaugas

ES šalys turi užtikrinti:

 • kad visoje šalies teritorijoje visuomenei būtų nenutrūkstamai teikiamos apibrėžtos kokybės pašto paslaugos už prieinamą kainą;
 • kad aptarnavimo ir pašto paslaugų teikimo vietų tankumas atitiktų naudotojų poreikius ir kad universaliosios paslaugos būtų garantuojamos ne mažiau kaip penkias darbo dienas per savaitę (kurios apimtų bent vieną surinkimą ir vieną pristatymą per dieną).

ES šalys privalo užtikrinti, kad universaliųjų paslaugų teikimas atitiktų šiuos reikalavimus:

 • paslaugos turi garantuoti esminių standartų laikymąsi;
 • naudotojams turi būti teikiamos vienodos paslaugos palyginamomis sąlygomis;
 • paslaugos turi būti nediskriminacinio pobūdžio;
 • paslaugos turi būti teikiamos nenutrūkstamai, išskyrus išskirtines aplinkybes;
 • paslaugos turi būti vystomos atsižvelgiant į technologinę, ekonominę bei socialinę pažangą ir naudotojų poreikius.

Konkurencija

Direktyva draudžia šalių vyriausybėms teikti ar palikti galioti išimtines ar specialias teises kurti ir teikti pašto paslaugas.

Licencijų išdavimas

ES šalys gali numatyti leidimų, įskaitant individualias licencijas, išdavimo sistemą, užtikrinančią pašto paslaugų atitiktį pagrindiniams reikalavimams (visų pirma siunčiamos korespondencijos konfidencialumą ir su pavojingų medžiagų vežimu susijusį tinklo saugumą) ir universaliųjų paslaugų teikimą.

Kainodara

Kiekvienos paslaugos, sudarančios universaliųjų paslaugų dalį, kaina turi būti:

 • prieinama ir tokia, kad visi naudotojai, neatsižvelgiant į jų geografinę buvimo vietą ir atsižvelgiant į konkrečias nacionalines sąlygas, galėtų naudotis teikiamomis paslaugomis;
 • orientuota į sąnaudas ir skatinanti veiksmingą universaliųjų paslaugų teikimą.

Paslaugų kokybė

Siekiant užtikrinti tinkamos kokybės universaliąsias paslaugas, turi būti nustatyti ir skelbiami universaliųjų paslaugų kokybės standartai. Kokybės standartuose dėmesys visų pirma skiriamas paslaugos atlikimo laikui ir paslaugų teikimo reguliarumui bei patikimumui.

ES tarptautinio pašto paslaugų standartai yra tokie:

 • 85 % greičiausio pristatymo kategorijos pašto siuntų turi būti pristatyti per tris dienas nuo išsiuntimo dienos;
 • 97 % – per penkias dienas nuo išsiuntimo dienos.

ES šalys yra raginamos imtis įvairių priemonių, tarp jų:

 • nustatyti ES tarptautinio pašto paslaugų standartus atitinkančius nacionalinius pašto paslaugų kokybės standartus;
 • apie nacionalinius pašto paslaugų kokybės standartus pranešti Europos Komisijai, kuri juos paskelbia taip, kaip ir ES tarptautinėms paslaugoms taikomus standartus;
 • užtikrinti, kad visi pašto paslaugų teikėjai numatytų skaidrią, paprastą ir nebrangią skundų nagrinėjimo tvarką.

Nacionalinės reguliavimo institucijos

 • Kiekviena ES šalis paskiria vieną ar daugiau nacionalinių reguliavimo institucijų, kurios yra teisiškai atskirtos ir kurių veikla yra nepriklausoma nuo pašto operatorių.
 • Šalys, pasiliekančios nuosavybės teisę į pašto paslaugų teikėjus ar jų kontrolę, užtikrina veiksmingą struktūrinį reguliavimo funkcijų atskyrimą nuo veiklos, susijusios su nuosavybe ar kontrole.

2010 m. buvo įsteigta Europos pašto paslaugų reguliuotojų grupė. Ją sudaro pašto paslaugų srityje veikiančios nacionalinės reguliavimo institucijos. Grupė padeda ir pataria Komisijai.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 2008 m. vasario 27 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę iki 2010 m. gruodžio 31 d., o kai kuriais atvejais – iki 2012 m. gruodžio 31 d.

KONTEKSTAS

Pašto paslaugos

DOKUMENTAS

2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/6/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 97/67/EB, siekiant visiško Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos suformavimo (OL L 52, 2008 2 27, p. 3–20)

Paskesni Direktyvos 2008/6/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra tik dokumentinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2010 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos sprendimas dėl Europos pašto paslaugų reguliuotojų grupės įsteigimo (OL C 217, 2010 8 11, p. 7–9)

paskutinis atnaujinimas 20.01.2016

Top