Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prekių ir keleivių vežimas vidaus vandenų keliais

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prekių ir keleivių vežimas vidaus vandenų keliais

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 1356/96 dėl taisyklių, taikytinų prekių ar keleivių vežimui vidaus vandenų keliais tarp ES šalių

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Šiuo reglamentu siekiama užtikrinti vežėjams, vežantiems prekes ir keleivius vidaus vandenų keliais tarp Europos Sąjungos (ES) šalių, laisvę teikti tokias transporto paslaugas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Šis reglamentas taikomas prekių ir keleivių pervežimui vidaus vandenų keliais tarp ES šalių ir per jas tranzitu.
 • Bet kuriam vežėjui, gabenančiam prekes ir keleivius vidaus vandenų keliais tarp ES šalių, leidžiama teikti tokias paslaugas su sąlyga, kad vežėjas:
  • yra įsisteigęs ES šalyje pagal tos šalies įstatymus;
  • turi teisę toje šalyje užsiimti tarptautiniu prekių ir keleivių pervežimu vidaus vandenų keliais;
  • tokiems pervežimams naudoja ES šalyje registruotus laivus arba, neturėdamas registruotų laivų, turi ES šalies laivyno nario pažymėjimą;
  • atitinka Reglamento (EEB) Nr. 3921/91 reikalavimus, nustatančius sąlygas, kurių laikydamiesi vežėjai nerezidentai gali užsiimti prekių ar keleivių gabenimu vidaus vandenų keliais ES šalyje (vadinamasis „kabotažas“).
 • ES šalims nepriklausančių vežėjų teisėms taikomos specialios taisyklės, kurios numatytos peržiūrėtoje Konvencijoje dėl navigacijos Reinu (Manheimo konvencija), Konvencijoje dėl navigacijos Dunojumi (Belgrado konvencija) ir tarptautiniuose ES susitarimuose bei sutartyse.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 1996 m. rugpjūčio 2 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje „Vidaus vandenų keliai“.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1996 m. liepos 8 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1356/96 dėl bendrųjų taisyklių, taikytinų prekių ar keleivių vežimui vidaus vandenų keliais tarp valstybių narių, siekiant užtikrinti laisvę teikti tokias transporto paslaugas (OL L 175, 1996 7 13, p. 7–8)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3921/91, nustatantis sąlygas, pagal kurias vežėjai nerezidentai gali vežti krovinius arba keleivius valstybės narės vidaus vandens keliais (OL L 373, 1991 12 31, p. 1–3)

paskutinis atnaujinimas 22.09.2016

Top