Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Saugi laivyba: laivų įrenginiai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Saugi laivyba: laivų įrenginiai

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 96/98/EB dėl laivų įrenginių

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva nustatomos laivuose, plaukiojančiuose su ES šalies vėliava, sumontuotų įrenginių saugos ir kokybės taisyklės.

Jomis siekiama didinti saugą laivuose, prisidėti prie kovos su jūros tarša ir užtikrinti laisvą laivų įrenginių judėjimą ES vidaus rinkoje.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Ši direktyva taikoma įrenginiams, skirtiems naudoti:

eksploatuojamuose laivuose, plaukiojančiuose su ES šalies vėliava;

naujuose laivuose, plaukiojančiuose su ES šalies vėliava, net jei jie pastatyti ne ES.

Atitikties įvertinimas

ES šalys skiria įstaigas, atsakingas už laivų įrenginių atitikties įvertinimą. Šiuo įvertinimu siekiama užtikrinti įrenginių kokybę prieš pateikiant juos rinkai ir kai jie yra sumontuoti laive.

Europos standartus atitinkantys įrenginiai turi būti pažymėti ženklu.

Jei laivas, kuris turi būti įrašytas į ES šalies registrą, nėra registruotas ES, ES šalis turi nustatyti įrenginių tikrąją būklę ir jų atitiktį ES standartams.

Reikalavimų neatitinkantys įrenginiai

Jei įrenginys gali kelti pavojų įgulos arba keleivių sveikatai ir (arba) saugai arba nepalankiai veikti jūros aplinką, atsakinga ES šalis turi pašalinti jį iš rinkos arba uždrausti ar apriboti jo naudojimą.

Bandymo standartai

Laivų įrenginiams turi būti nustatyti tarptautiniai bandymo standartai. Tais atvejais, kai tarptautinės organizacijos nepriima standartų per pagrįstą laiką, galima taikyti ES standartus.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 1997 m. vasario 17 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 1998 m. birželio 30 d.

2016 m. rugsėjo 18 d. įsigaliosiančia Direktyva 2014/90/ES panaikinama Direktyva 96/98/EB.

KONTEKSTAS

Jūrų transportas: naujos laivų įrenginių taisyklės, skirtos užtikrinti saugesnius ES laivus

DOKUMENTAS

1996 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 96/98/EB dėl laivų įrenginių (OL L 46, 1997 2 17, p. 25–56)

Paskesni Direktyvos 96/98/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/90/ES dėl laivų įrenginių, kuria panaikinama Tarybos direktyva 96/98/EB (OL L 257, 2014 8 28, p. 146–185)

paskutinis atnaujinimas 12.11.2015

Top