Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tarša iš laivų ir sankcijos už pažeidimus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tarša iš laivų ir sankcijos už pažeidimus

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2005/35/EB dėl taršos iš laivų ir sankcijų už pažeidimus įvedimo

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

 • Ja sukuriamos visoje ES taikomos taisyklės sankcijoms dėl naftos arba teršiančių medžiagų išmetimo iš ES vandenyse plaukiojančių laivų.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Šiame teisės akte nurodoma, jog teršalų išmetimas iš laivų laikomas iš esmės baudžiamuoju nusižengimu. Pagal šią direktyvą, tai taikoma naftos arba kitų teršiančių medžiagų išmetimui iš laivų. Negausūs išmetimai nėra automatiškai laikomi nusižengimais, išskyrus atvejus, kai jie pasikartoja ir blogina vandens kokybę.
 • Asmenims, kurie atsakingi už teršiančių medžiagų išmetimą gali būti taikomos baudžiamosios sankcijos, jei jie veikė tyčia, dėl nusikalstamo pasitikėjimo* ar nusikalstamo nerūpestingumo. Baudžiamosios sankcijos taip pat gali būti taikomos dėl asmens kurstymo arba pagalbos ir raginimo išmesti teršiančią medžiagą.
 • Direktyva taikoma visų rūšių laivams, nepriklausomai nuo jų vėliavos.
 • Draudžiamas teršiančių medžiagų išmetimas į:
  • bet kurios ES šalies vidaus vandenis, įskaitant uostus;
  • bet kurios ES šalies teritorinius vandenis;
  • tarptautinei laivybai naudojamus sąsiaurius, laikantis tranzitinio plaukimo režimo, kaip nustatyta 1982 m. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijoje;
  • bet kurios valstybės narės išskirtinę ekonominę zoną*;
  • atvirą jūrą.

Išimtys

 • Ši direktyva netaikoma karo laivams arba kitiems laivams, kurių savininkė yra arba kuriuos eksploatuoja valstybė, ir kurie naudojami tik nekomercinių vyriausybinių tarnybų reikmėms.
 • Išimtys, taikomos teršiančių medžiagų išmetimo draudimui gali būti taikomos tada, kai kyla pavojus žmonėms arba laivui.

Juridiniai asmenys

Direktyva 2009/123/EB iš dalies pakeitė Direktyvą 2005/35/EB siekiant pagerinti taisykles dėl teršalų išmetimo iš laivų ir užtikrinti, kad už teršalų išmetimus atsakingiems asmenims būtų taikomos atitinkamos sankcijos. Ja reikalaujama, kad ES šalys nustatytų taisykles dėl juridinių asmenų, kaip antai įmonių, atsakomybės pagal privatinę teisę*.

 • Įmonėms gali būti taikomos baudžiamosios sankcijos, jei įmonėje vadovaujančias pareigas užimantis asmuo įvykdė nusikalstamą veiklą siekdamas naudos, nepaisant to, ar jis veikė vienas, ar kartu su įmone.
 • Įmonė taip pat yra atsakinga už asmens nusikalstamą veiklą įvykdytą dėl neapsižiūrėjimo, visų pirma dėl priežiūros arba kontrolės trūkumo.
 • Įmonės atsakomybė neužkerta kelio susijusių asmenų baudžiamajam procesui.

Sankcijų taikymas

Direktyva 2009/123/EB taip pat reikalaujama, kad ES šalių nacionalinės valdžios institucijos užtikrintų veiksmingų, proporcingų ir atgrasančių sankcijų taikymą, įskaitant nedidelius teršalų kiekio išmetimų atvejus. Jos privalo bendradarbiauti, jei nusprendžiama, kad laivas neteisėtai išmetė teršalus teritorijoje, už kurią jos atsakingos, prieš laivui įplaukiant į kitos ES šalies uostą.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2005 m. spalio 1 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2007 m. balandžio 1 d.

KONTEKSTAS

„Prestige“ skendimas 2002 m. lapkričio mėn. ir „Erika“ skendimas 1999 m. gruodžio mėn. pabrėžė būtinybę sugriežtinti taisykles dėl teršalų išmetimo iš laivų. Tačiau nelaimingi atsitikimai nėra pagrindiniai taršos šaltiniai: dauguma jų susiję su tyčiniu teršalų išmetimu (cisternų valymu ir panaudotos alyvos išmetimu).

Šiomis taisyklėmis į ES teisės aktus įtraukiamos 1973 m. Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos dalys ir jos 1978 m. protokolas (žinomas kaip Marpol konvencija). Tai padeda suderinti šios konvencijos taisyklių taikymą.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

* Nusikalstamas pasitikėjimas: veiksmas, kuris atliekamas žinant, kad jis gali sukelti žalą.

* Išskirtinė ekonominė zona: paprastai ji atsiranda, kai šalis prisiima jurisdikciją dėl jūros išteklių žvalgybos ir eksploatavimo prie jos krantų. Ši atkarpa paprastai tęsiasi 200 mylių nuo kranto.

* Juridiniai asmenys pagal privatinę teisę: visi juridiniai asmenys, kaip antai įmonės, išskyrus valstybės viešąsias įstaigas ir tarptautines viešąsias organizacijas.

DOKUMENTAI

2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/35/EB dėl taršos iš laivų ir sankcijų už pažeidimus įvedimo (OL L 255, 2005 9 30, p. 11–21)

Paskesni Direktyvos 2005/35/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2002 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1406/2002 įsteigiantis Europos jūrų saugumo agentūrą (OL L 208, 2002 8 5, p. 1–9). Žr. konsoliduotą versiją.

2000 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/59/EB dėl uosto priėmimo įrenginių, skirtų laivuose susidarančioms atliekoms ir krovinių likučiams – Komisijos deklaracija (OL L 332, 2000 12 28, p. 81–90). Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 25.04.2016

Top