Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Laivų ir uostų įrenginių apsauga

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Laivų ir uostų įrenginių apsauga

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 725/2004 dėl laivų ir uostų įrenginių apsaugos stiprinimo

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Visos ES šalys privalėjo visapusiškai pritaikyti pakeistą SOLAS bei Laivų ir uostų įrenginių apsaugos tarptautinį kodeksą tarptautinei laivybai iki 2004 m. liepos 1 d. Pagrindiniams vidaus maršrutais plaukiojantiems keleiviniams laivams galutinis pritaikymo terminas buvo 2005 m. liepos 1 d.
 • Visos ES šalys, atlikusios privalomąjį saugos rizikos vertinimą, iki 2007 m. liepos 1 d. turėjo nuspręsti, kokiu mastu jos taikys priemones kitoms laivų, teikiančių paslaugas šalies viduje, kategorijoms.
 • Kiekviena ES šalis turi informuoti TJO, Europos Komisiją ir kitas ES šalis apie priemones, kurių ji ėmėsi. Tai apima informaciją apie laivybos apsaugos ryšių centrus, kuriuos paskiria kiekviena ES šalis.
 • Kai laivai, kuriems taikomos specialios priemonės, ketina atvykti į ES uostą, jie privalo pateikti informaciją apie apsaugą atitinkamai nacionalinei valdžios institucijai:
  • ne mažiau kaip prieš 24 valandas arba
  • vėliausiai tuo metu, kai laivas išplaukia iš ankstesniojo uosto, jei plaukimo laikas trumpesnis negu 24 valandos, arba
  • kai įplaukimo uostas yra nežinomas – iškart, kai tik įplaukimo uostas tampa žinomas.
 • Reguliarias paslaugas teikiantys laivai, kurie plaukia tarp uostų savo pačių teritorijoje arba tarp dviejų ES šalių, gali neteikti išankstinės informacijos apie atvykimą, su sąlyga, kad informacija bus pateikta, jei to pareikalaus valdžios institucijos.
 • Nacionalinės valdžios institucijos parengia kompanijų ir laivų, kuriems taikoma išimtis, sąrašą ir nuolat jį atnaujina.
 • Iki 2004 m. liepos 1 d. ES šalys privalėjo paskirti laivybos apsaugos ryšių centrą.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2004 m. liepos 1 d.

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Laivybos apsauga: tai prevencinių priemonių, kuriomis norima apsaugoti laivus ir uostų įrenginius nuo tyčinių neteisėtų veiksmų grėsmės, visuma.

DOKUMENTAS

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 725/2004 dėl laivų ir uostų įrenginių apsaugos stiprinimo (OL L 129, 2004 4 29, p. 6–91)

Reglamento (EB) Nr. 725/2004 paskesni daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 01.08.2016

Top