Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Laisvė teikti paslaugas ES (jūrinė prekyba)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Laisvė teikti paslaugas ES (jūrinė prekyba)

Šio reglamento tikslas - panaikinti apribojimus laisvei teikti jūrų transporto paslaugas Europos Sąjungoje (ES).

DOKUMENTAS

1992 m. gruodžio 7 d. Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 3577/92, taikantis laisvės teikti paslaugas principą jūrų transportui valstybėse narėse (jūrų kabotažas).

SANTRAUKA

Taikymo sritis

Šiuo teisės aktu užtikrinama, kad kitoje ES šalyje įsikūrusios laivybos kompanijos ar nacionaliniai subjektai turėtų teisę teikti jūrų transporto paslaugas (vadinamas jūrų kabotažu) ES šalyje, su sąlyga, kad jie atitinka visas kabotažo vykdymo sąlygas toje šalyje. Laivybos kompanijos, kurios yra įsikūrusios ne ES, tačiau valdomos ES nacionalinių subjektų, taip pat gali teikti tokias paslaugas.

Reglamente apibrėžiama, kas yra jūrų transporto paslaugos valstybėje narėje (jūrų kabotažas), Bendrijos laivo savininkai, visuomenės aptarnavimo sutartis, visuomenės aptarnavimo įsipareigojimai ir didelis vidaus transporto rinkos sutrikimas.

Įgulos sukomplektavimas

Priklausomai nuo transporto paslaugos rūšies, visais klausimais, susijusiais su įgulos sukomplektavimu laivuose, atsakomybę prisiima ES šalis, kurioje laivas įregistruotas (laivo vėliavos valstybė), arba šalis, kurioje laivas atlieka kabotažo paslaugą (priimančioji valstybė).

Visuomenės aptarnavimas

ES šalys gali suteikti teisę teikti transporto paslaugas pagal visuomenės aptarnavimo įsipareigojimus arba sudaryti visuomenės aptarnavimo sutartis, kuriomis siekiama užtikrinti tinkamas kabotažo paslaugas tarp žemyninės dalies ir jos salų ir tarp salų.

Apsaugos priemonės

Jeigu dėl rinkos atvėrimo kabotažui atsiranda problemų (kaip antai perteklinė pasiūla, viršijanti paklausą), kurios kelia grėsmę laivybos kompanijų finansiniam išlikimui, Komisija gali patvirtinti apsaugos priemones. Tokios priemonės gali numatyti laikiną šio reglamento netaikymą atitinkamai sričiai.

Nediskriminavimas

Asmenys, teikiantys jūrų transporto paslaugas kitoje ES šalyje, gali laikinai vykdyti tokią veiklą tomis pačiomis sąlygomis, kokias ši valstybė taiko savo nacionaliniams subjektams.

Tvarkaraštis

Jūrų kabotažas liberalizuotas 1993 m. sausio 1 d. Prancūzijai, Italijai, Graikijai, Portugalijai ir Ispanijai kontinentinis kabotažas buvo liberalizuotas pagal specialų tvarkaraštį kiekvienai transporto paslaugai. Šiose šalyse kabotažas tarp žemyninės dalies ir salų bei tarp salų liberalizuotas 1999 m. Ši išimtis iki 2004 m. buvo taip pat taikoma Graikijai reguliarioms keleivių pervežimo ir keltų paslaugoms bei paslaugoms, teikiamoms mažesniais kaip 650 bruto tonažo laivais. Išimtis iki 2016 m. gruodžio 31 d. taikoma ir Kroatijai esamoms visuomenės aptarnavimo sutartims ir kruizų paslaugoms, kurias iki 2014 m. gruodžio 31 d. tarp Kroatijos uostų teikia ne didesnio kaip 650 bruto tonažo Kroatijos laivai.

Kontekstas

Daugiau informacijos ieškokite interneto svetainėje.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Reglamentas (EEB) Nr. 3577/92

1993 1 1

-

L 364, 1992 12 12

Iš dalies keičiantis aktas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Aktas dėl Kroatijos stojimo sąlygų

2013 7 1

-

OL L 112, 2012 4 24

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Europos Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3577/92 , taikančio laisvės teikti paslaugas principą jūrų transportui valstybėse narėse (jūrų kabotažas), aiškinimo ( KOM(2003) 595 galutinis - neskelbta Oficialiajame leidinyje).

Sprendimas 93/125/EEB dėl Ispanijos prašymo Komisijai priimti apsaugos priemones pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3577/92 , taikančio laisvės teikti paslaugas principą jūrų transportui valstybėse narėse (jūrų kabotažas), 5 straipsnį (Oficialusis leidinys L 49, 1993 2 27).

Šiuo sprendimu Ispanijai leidžiama šešis mėnesius nuo sprendimo paskelbimo dienos netaikyti Reglamento (EEB) Nr. 3577/92 Ispanijos žemyninei daliai. Išimtis netaikoma krovinių surinkimo paslaugoms. Jeigu Ispanijos laivai negali patenkinti kabotažo transporto paslaugų paklausos, tokias paslaugas gali teikti kitų ES šalių laivai.

Komisijos ataskaita Tarybai: Penktoji Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3577/92, taikančio laisvės teikti paslaugas principą jūrų kabotažui, įgyvendinimo ataskaita (2001-2010 m.) (COM(2014) 231 final, 2014 4 22 - neskelbta Oficialiajame leidinyje).

Ši ataskaita suskirstyta į keturis skyrius:

1.

naujausia teismo praktika ir teisės aktų pokyčiai ES ir ELPA šalyse;

2.

rinkos tendencijos ES ir ELSPA šalyse;

3.

turimi duomenys apie užimtumą jūrų kabotažo srityje (kadangi trūksta patikimų ir išsamių duomenų, šioje dalyje nebepateikiama statistinių duomenų apie sąnaudas įguloms);

4.

išvada, kad reglamentas atitinka savo paskirtį ir jo nereikia peržiūrėti. Konsultacijų metu iškelti keli klausimai liudija apie aiškinimo ir įgyvendinimo problemas. Šie klausimai aptariami komunikate dėl jūrų kabotažo (žr. kitą įrašą).

Komisijos komunikatas dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3577/92, taikančio laisvės teikti paslaugas principą jūrų transportui valstybėse narėse (jūrų kabotažas), aiškinimo ( COM(2014) 232 final , 2014 4 22 - neskelbta Oficialiajame leidinyje).

Komisija, remdamasi per 20 metų įgyta Reglamento (EEB) Nr. 3577/92 praktinio taikymo patirtimi, siekdama skaidrumo ir teisinio tikrumo, nusprendė atnaujinti ir pataisyti reglamento nuostatų aiškinimą.

Šiuo komunikatu iš dalies keičiami ir pakeičiami ankstesni Komisijos 2003 ir 2006 metų aiškinamieji komunikatai. Šis komunikatas pateikiamas tik informavimo tikslais, kad padėtų paaiškinti reglamentą. Jame nurodoma, kaip Komisija ketina taikyti reglamentą. Juo nesiekiama nei patikslinti reglamento, nei kėsintis į Teisingumo Teismo jurisdikciją aiškinimo srityje.

Šiame komunikate iš pradžių apibrėžiama laisvė teikti paslaugas jūrų kabotažo sektoriuje. Jame įvardijama, kas turi tokią laisvę, ir primenama, kurioms paslaugoms reglamentas yra taikomas.

Po to nurodoma, kokiu mastu taikomos trys reglamente nustatytos laisvės teikti paslaugas išimtys:

ES šalys gali nustatyti įgulos sukomplektavimo taisykles mažesniuose kaip 650 BT laivuose, vykdančiuose salų kabotažą tarp dviejų uostų savo teritorijoje;

ES šalys gali nustatyti visuomenės aptarnavimo įpareigojimus ir sudaryti visuomenės aptarnavimo sutartis, kad užtikrintų tinkamas reguliarias transporto paslaugas į salas, iš ir tarp jų;

ES šalys gali prašyti Komisijos patvirtinti apsaugos priemones, kad būtų pašalinti dideli vidaus rinkos sutrikimai.

Galiausiai komunikate pateikiamos Reglamento (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų taikymo jūrų kabotažo paslaugoms gairės.

Paskutinį kartą atnaujinta: 11.08.2014

Top