Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jūrų transportas. Paslaugų teikimas, konkurencija, nesąžiningas kainų nustatymas ir prieiga prie okeaninių reisų

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jūrų transportas. Paslaugų teikimas, konkurencija, nesąžiningas kainų nustatymas ir prieiga prie okeaninių reisų

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKOS PATEIKIAMOS:

KOKS ŠIŲ REGLAMENTŲ TIKSLAS?

Šių reglamentų tikslas yra organizuoti jūrų transportą vadovaujantis esminiais ES teisės principais dėl paslaugų teikimo, konkurencijos ir laisvos prieigos prie rinkos jūrų transporto srityje.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Laisvė teikti paslaugas

Reglamentu Nr. 4055/86:

 • ES šalių nacionaliniams subjektams (ir už ES ribų įsisteigusioms laivybos kompanijoms, kurias valdo ES nacionaliniai subjektai, jeigu jų laivai įregistruoti ES šalyje) suteikiama teisė vežti keleivius ar krovinius jūra iš bet kurio ES šalies uosto į kitos ES šalies ar ES nepriklausančios šalies uostą ar jūrinį įrenginį;
 • reikalaujama laipsniškai panaikinti arba patikslintinacionalinius apribojimus , kuriais teisė vežti krovinius yra suteikta tik su valstybine vėliava plaukiojantiems laivams, ir užkertamas kelias nustatyti naujus apribojimus;
 • nustatoma tvarka tais atvejais, kai ES šalies laivininkystės kompanijos neturi veiksmingos galimybės gabenti prekių tarp jos ir atitinkamos ES nepriklausančios šalies;
 • numatoma galimybė išplėsti reglamento taikymo nuostatasES įsisteigusiems ES šalims nepriklausantiems nacionaliniams subjektams .

Reglamentu Nr. 3577/92/EEB taikomas laisvės teikti paslaugas principas jūrų transportui ES šalyse („jūrų kabotažas“*).

Nesąžiningas kainų nustatymas jūrų transporte

Reglamentu Nr. 4057/86:

 • ES įgaliojama įvesti žalos atlyginimo mokesčius siekiant apsaugoti ES šalių laivų savininkus nuo nesąžiningos ES šalims nepriklausančių laivų savininkų kainų nustatymo veiklos. Šie žalos atlyginimo mokesčiai gali būti įvesti, jei tyrimas parodo, kad vykdant nesąžiningą kainų nustatymo veiklą buvo padaryta žala, ir kad įsikišimas būtinas ES interesams apginti;
 • nustatomi nagrinėjant žalą tiriami atitinkami faktoriai arba rodikliai, į kuriuos reikia atsižvelgti, kaip antai laivo savininko rinkos dalies bei pelno sumažėjimas ar poveikis užimtumui;
 • nustatoma skundų nagrinėjimo, konsultacijų ir tolimesnio tyrimo tvarka.

Laisva prieiga prie okeaninių reisų

Reglamentu Nr. 4058/86:

 • nustatyta tvarka taikoma tada, kai ES nepriklausančios šalies arba jos atstovo veiksmai apriboja laisvą prieigą ES šalių laivybos įmonėms arba ES šalyje registruotiems laivams prie linijinių, nefasuotų ar kitokių krovinių vežimo (išskyrus atvejus, kai minėtų veiksmų imamasi pagal Jungtinių Tautų Konvenciją dėl linijinių konferencijų elgesio kodekso);
 • leidžiama imtis ES koordinuotų veiksmų, jei ES šalis pateikia prašymą Europos Komisijai. Koordinuoti veiksmai gali būti diplomatinis atstovavimas ES nepriklausančiose šalyse ir atitinkamoms laivybos įmonėms taikomos atsakomosios priemonės;
 • leidžiama imtis panašių koordinuotų veiksmų kitos šalies, priklausančios Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai, su kuria pasirašytas abipusis susitarimas, prašymu.

Konkurencijos taisyklės

Bendrosios ES konkurencijos taisyklės, išvardytos Reglamente (EB) Nr. 1/2003, taip pat taikomos ir ES jūrų transporto sektoriui. Tačiau, vadovaudamasi Tarybos reglamentu (EB) Nr. 246/2009, Komisija gali taikyti išimtis tam tikroms linijinės laivybos* kompanijų (konsorciumų*) veiksmų rūšims. Komisija priėmė Reglamentą (EB) Nr. 906/2009, kuriuo leidžiama taikyti šias išimtis, ir Reglamentu (ES) Nr. 697/2014 pratęsė jo galiojimą iki 2020 m. balandžio 25 d.

NUO KADA TAIKOMI ŠIE REGLAMENTAI?

 • Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 4055/86 taikomas nuo 1987 m. sausio 1 d.
 • Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 4057/86 ir Nr. 4058/86 taikomi nuo 1987 m. liepos 1 d.
 • Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 taikomas nuo 2004 m. gegužės 1 d.
 • Tarybos reglamentas (EB) Nr. 246/2009 taikomas nuo 2009 m. balandžio 14 d.
 • Komisijos reglamentas (EB) Nr. 906/2009 taikomas nuo 2010 m. balandžio 26 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Kabotažas: vienoje ES šalyje registruotos krovinių gabenimo bendrovės vykdomas vidaus vežimas kitoje ES šalyje.

Linijinė laivyba: reguliarios prekių gabenimo paslaugos tam tikru maršrutu ar maršrutais tarp uostų pagal iš anksto paskelbtus tvarkaraščius ir plaukimo datas, kuriomis net ir nereguliariai už užmokestį gali naudotis bet kuris transporto naudotojas.

Konsorciumai: dviejų ar daugiau vežėjų laivais, teikiančių tarptautines linijinės laivybos paslaugas, susijusias tik su krovinių gabenimu, susitarimas (arba keli tarpusavyje susiję susitarimai) dėl vienos ar daugiau veiklos sričių. Jų tikslas yra teikti bendras jūrų transporto paslaugas, kurių kokybė yra geresnė, palyginti su paslaugomis, kurias teiktų pavieniai konsorciumo nariai nesuformavę konsorciumo.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

1986 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 4055/86 dėl laisvės teikti paslaugas principo taikymo jūrų transporto paslaugoms tarp valstybių narių bei valstybių narių ir trečiųjų šalių (OL L 378, 1986 12 31, p. 1–3)

Paskesni Reglamento (EEB) Nr. 4055/86 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

1986 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 4057/86 dėl nesąžiningos kainų nustatymo veiklos jūrų transporte (OL L 378, 1986 12 31, p. 14–20)

1986 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 4058/86 dėl koordinuotų veiksmų siekiant užtikrinti laisvą prieigą prie krovinių okeaniniuose reisuose (OL L 378, 1986 12 31, p. 21–23)

2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003 1 4, p. 1–25)

Žr. konsoliduotą versiją.

2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 246/2009 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikroms susitarimų, sprendimų ir suderintų veiksmų tarp linijinės laivybos kompanijų (konsorciumų) rūšims (kodifikuota redakcija) (OL L 79, 2009 3 25, p. 1–4)

2009 m. rugsėjo 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 906/2009 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo linijinės laivybos bendrovių (konsorciumų) tam tikrų rūšių susitarimams, sprendimams ir suderintiems veiksmams (OL L 256, 2009 9 29, p. 31–34)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 17.10.2016

Top