Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Saugi laivyba: Tarptautinis saugaus valdymo (ISM) kodeksas laivybai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Saugi laivyba: Tarptautinis saugaus valdymo (ISM) kodeksas laivybai

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 336/2006 dėl Tarptautinio saugaus valdymo kodekso įgyvendinimo ES

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

 • Reglamentu nustatomas Tarptautinio saugaus laivų eksploatavimo ir taršos prevencijos valdymo kodekso (ISM kodeksas) įgyvendinimas ES.
 • Visų pirma juo siekiama užtikrinti, kad laivybos bendrovės laikytųsi ISM kodekso:
  • sukurdamos, įdiegdamos ir tinkamai prižiūrėdamos saugaus valdymo sistemas laivuose ir krante;
  • laivo vėliavos valstybės (t. y. valstybės, kurioje laivas registruotas) ir uosto valstybės (t. y. valstybės, į kurios uostą laivas įplaukia ar kuriame nuleidžia inkarą) administracijoms kontroliuojant šias sistemas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

Reglamentas taikomas šių tipų laivams ir juos eksploatuojančioms bendrovėms:

 • krovininiams laivams ir keleiviniams laivams, plaukiojantiems su ES šalies vėliava tarptautiniais reisais;
 • krovininiams laivams ir keleiviniams laivams, plaukiojantiems tik vidaus reisais, nepriklausomai nuo jų vėliavos;
 • krovininiams laivams ir keleiviniams laivams, kurie, teikiant reguliarias laivybos paslaugas, įplaukia į ES šalių uostus arba išplaukia iš jų, nepriklausomai nuo jų vėliavos;
 • mobiliesiems gręžimo įrenginiams atviroje jūroje, kurie eksploatuojami turint ES šalies įgaliojimą.

Reglamentas netaikomas:

 • karo laivams ir kariniams transporto laivams bei kitiems laivams, kurie priklauso ES šaliai ar yra jos eksploatuojami ir naudojami tik valstybinei nekomercinei veiklai;
 • ne mechaninėmis priemonėmis varomiems laivams, mediniams primityvios konstrukcijos laivams, pramoginėms jachtoms ir pramoginiams laivams, išskyrus tuos atvejus, kai šie laivai komerciniais tikslais veža daugiau kaip 12 keleivių;
 • žvejybos laivams;
 • krovininiams laivams ir mobiliesiems gręžimo įrenginiams atviroje jūroje, kurių bendrasis tonažas yra mažesnis kaip 500 tonų;
 • keleiviniams laivams, išskyrus ro-ro keleivinius keltus, plaukiojantiems jūros rajonuose, kaip apibrėžta Direktyvos 98/18/EB 4 straipsnyje.

Liudijimų išdavimas ir patikra

ES šalys privalo laikytis ISM kodekso B dalies.

Išimtys

Jei ES šalis mano, kad praktikoje kai kurioms bendrovėms sudėtinga laikytis tam tikrų ISM kodekso tam tikrų laivų, plaukiojančių tik vidaus reisais, atžvilgiu, ji gali nukrypti nuo šių nuostatų taikydama lygiavertes priemones.

Tokiu atveju ES šalis turi panešti apie tai Europos Komisijai. Jei siūloma išimtis nėra pagrįsta, šalis turi pakeisti šias priemones arba jų nepriimti.

Sankcijos

ES šalys turi nustatyti veiksmingų, proporcingų ir atgrasančių sankcijų, taikomų už šio reglamento pažeidimus, sistemą.

Ataskaitos

Kas dvejus metus ES šalys turi pateikti Komisijai ataskaitą apie ISM kodekso įgyvendinimą. Komisija, remdamasi šiomis ataskaitomis, parengia suvestinį pranešimą, skirtą Europos Parlamentui ir Tarybai.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2006 m. kovo 24 d.

DOKUMENTAS

2006 m. vasario 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 336/2006 dėl Tarptautinio saugaus valdymo kodekso įgyvendinimo Bendrijoje ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3051/95 (OL L 64, 2006 3 4, p. 1–36)

Reglamento (EB) Nr. 336/2006 paskesni daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2099/2002, įsteigiantis Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetą (COSS) ir iš dalies keičiantis saugios laivybos ir teršimo iš laivų prevencijos reglamentus (OL L 324, 2002 11 29, p. 1–5). Žr. konsoliduotą versiją.

2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/15/EB dėl laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų ir atitinkamos jūrų administracijų veiklos bendrųjų taisyklių ir standartų (OL L 131, 2009 5 28, p. 47–56). Žr. konsoliduotą versiją.

2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/16/EB dėl uosto valstybės kontrolės (OL L 131, 2009 5 28, p. 57–100). Žr. konsoliduotą versiją.

2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/45/EB dėl keleivinių laivų saugos taisyklių ir standartų (Nauja redakcija) (OL L 163, 2009 6 25, p. 1–140). Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 14.03.2016

Top