Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eksporto kredito draudimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eksporto kredito draudimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 98/29/EB dėl eksporto kredito draudimo, apdraudžiant vidutinio ir ilgo laikotarpio sandorius

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

 • Šia direktyva suderinamos skirtingos nacionalinės oficialios eksporto kredito draudimo sistemos*, siekiant užtikrinti, kad tarp ES įmonių nebūtų jokių konkurencijos iškraipymų.
 • Ja nustatomi bendrieji eksporto kredito draudimo principai, draudimo įmokos, šalies draudimo politika ir pranešimo procedūros.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Direktyva yra taikoma prekių ir paslaugų eksporto draudimui. Jos sąlygų turi laikytis visos tiesiogiai ar netiesiogiai draudimą teikiančios įstaigos.
 • Draudžiama rizika gali būti susijusi su prekyba, politiniais įvykiais, gamyba ar kreditu.
 • Draudikai prisiima atsakomybę, jei nuostoliai tiesiogiai ar netiesiogiai kyla dėl įvairių priežasčių, kaip antai skolininko nemokumo arba politinių ar ekonominių pokyčių.
 • Draudikai neprisiima atsakomybės už nuostolius, kurie sietini su šiomis aplinkybėmis:
  • bet kokiu draudėjo veiksmu arba aplaidumu;
  • subrangovų įsipareigojimų nevykdymu.
 • Reikalaujama suma turi būti sumokėta nedelsiant, bet vėliausiai per vieną mėnesį nuo laikotarpio, po kurio galima pareikšti reikalavimą*, pabaigos.
 • Draudimo įmokos turi:
  • atitikti šalį, aukščiausiąją valdžią, viešąją ir (arba) privačią draudžiamą riziką;
  • būti adekvačios suteikiamo draudimo taikymo sričiai ir kokybei;
  • būti tinkamos padengti ilgalaikės veiklos išlaidas ir nuostolius.
 • Šalies draudimo politika turi atspindėti susijusios rizikos vertinimą, t. y. šalies bendrą numatomą rizikos tikimybę ir (arba) naujų sutarčių, kurios bus draudžiamos, vertę.
 • Pranešimo procedūros, kuriomis siekiama užtikrinti sistemos skaidrumą, taikomos:
  • metiniam informaciniam pranešimui;
  • pranešimui dėl sprendimo;
  • ex-ante ir ex-post informaciniams pranešimams.
 • Direktyva netaikoma draudimui, skirtam:
  • ofertoms;
  • avansiniams mokėjimams;
  • sutarties įvykdymo bei veiksmų neatlikimo užtikrinimui*;
  • naudojamai statybų įrangai ir medžiagoms.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1998 m. birželio 8 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 1999 m. balandžio 1 d.

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Eksporto kredito draudimo sistemos: sistemos, skirtos apsaugoti produktų ir paslaugų eksportuotoją nuo rizikos, susijusios su užsienio kliento nemokėjimu. Suteikdamos eksportuotojui sąlyginę garantiją, kad užsienio pirkėjui negalint sumokėti mokėjimas bus atliktas, jos sumažina mokėjimo riziką, susijusią su veiklos vykdymu užsienyje.

Laikotarpis, po kurio galima pareikšti žalos atlyginimo reikalavimą: laikotarpis, numatytas pasireikšti draudžiamai rizikai.

Sutarties įvykdymo ir veiksmų neatlikimo užtikrinimas: garantijos, apsaugančios klientą po darbo ar projekto baigimo. Jos garantuoja, kad rangovas pašalins trūkumus, nustatytus iš karto po sutarties įvykdymo, net jei jam buvo sumokėta visa suma.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1998 m. gegužės 7 d. Tarybos direktyva 98/29/EB dėl pagrindinių nuostatų, taikomų eksporto kredito draudimui, apdraudžiant vidutinio ir ilgo laikotarpio sandorius, suderinimo (OL L 148, 1998 5 19, 22–32)

Paskesni Direktyvos 98/29/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2006 m. lapkričio 13 d. Tarybos sprendimas 2006/789/EB dėl konsultavimo ir informavimo kreditų draudimo, kreditų garantijų ir finansinių kreditų klausimais tvarkos (kodifikuota redakcija) (OL L 319, 2006 11 18, p. 37–45)

paskutinis atnaujinimas 30.01.2017

Top