Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Finansinių konglomeratų priežiūra

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Finansinių konglomeratų priežiūra

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2002/87/EB – finansinių konglomeratų priežiūra

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

  • Ja siekiama pagerinti veiksmingą finansinių konglomeratų – didelių finansinių grupių (bankų, draudimo įmonių, investicinių įmonių grupių), veikiančių skirtinguose finansų sektoriuose, dažnai – tarpvalstybiniu mastu, priežiūrą.
  • Svarbiausias jos tikslas – prisidėti prie didesnio finansinio stabilumo ir vartotojų apsaugos.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šia direktyva nustatomi konkretūs reikalavimai:

  • dėl mokumo, ypač siekiant, kad tas pats kapitalas nebūtų naudojamas daugiau nei vieną kartą, apsisaugant nuo rizikos, kad skirtingi subjektai atsidurs tame pačiame konglomerate („daugybinis kapitalo panaudojimas“) ir neleidžiant patronuojančioms įmonėms sudaryti vartotojų rinkas, kuriose jos pateiktų skolų įsipareigojimus ir tada naudotų pajamas kaip nuosavybę savo dukterinėms įmonėms reguliuoti („pernelyg didelis sutelkimas“);
  • dėl konglomerato valdymo tinkamumo ir profesionalumo;
  • siekiant užtikrinti tinkamą rizikos valdymą ir vidaus kontrolės sistemas konglomerato viduje;
  • nurodant, kad turėtų būti paskirta viena priežiūros institucija, koordinuojanti bendrą konglomerato, galinčio apimti daug įvairių institucijų, vykdančių skirtingo pobūdžio konglomerato veiklą, priežiūrą;
  • priežiūros institucijų keitimuisi informacija ir bendradarbiavimui (įskaitant institucijas ES nepriklausančiose šalyse) dėl finansinio konglomerato kontroliuojamų subjektų.

Direktyva 2011/89/ES buvo nustatyti pakeitimai, kuriais nacionalinėms finansų priežiūros institucijoms suteikiami nauji įgaliojimai geriau prižiūrėti konglomeratų patronuojančius subjektus, kaip antai kontroliuojančiąsias bendroves. Jei finansiniam konglomeratui iškiltų problemų, priežiūros institucijos tokiu būdu galėtų anksčiau gauti daugiau informacijos ir būtų geriau pasirengusios įsikišti.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2003 m. vasario 11 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2004 m. rugpjūčio 10 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje „Finansiniai konglomeratai“.

DOKUMENTAS

2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/87/EB dėl finansiniam konglomeratui priklausančių kredito įstaigų, draudimo įmonių ir investicinių firmų papildomos priežiūros, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 73/239/EEB, 79/267/EEB, 92/49/EEB, 92/96/EEB, 93/6/EEB ir 93/22/EEB, ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 98/78/EB ir 2000/12/EB (OL L 35, 2003 2 11, p. 1–27)

Paskesni Direktyvos 2002/87/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra tik dokumentinio pobūdžio.

paskutinis atnaujinimas 11.04.2016

Top