Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kolektyvinių pensijų sistemų valdymas: profesinių pensijų fondai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kolektyvinių pensijų sistemų valdymas: profesinių pensijų fondai

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2003/41/EB dėl įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir priežiūros

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Ja nustatomos įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą (ĮAPPS)*, arba pensijų fondų veiklos reglamentavimo ir priežiūros taisyklės visose Europos Sąjungos šalyse.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Direktyva siekiama užtikrinti aukštą būsimų pensininkų (t. y. pensijų fondų narių ir išmokų gavėjų) apsaugos lygį, garantuojant veiksmingas investicijas. Direktyvoje pateikiamos šios taisyklių grupės:

  • 1.

    griežtos rizikos ribojimo taisyklės, kurių specifiką turi nustatyti kiekviena ES šalis, skirtos apsaugoti ĮAPPS narius ir išmokų gavėjus, kurie privalo turėti pakankamai informacijos apie pensijų sistemos taisykles*, įstaigų finansinę padėtį ir savo teises;

  • 2.

    investavimo taisyklės, pritaikytos ĮAPPS ypatybėms ir skirtos veiksmingai valdyti santaupas. ĮAPPS yra ilgalaikės investuotojos, turinčios užtikrinti didžiausią pelną savo nariams ir išmokų gavėjams, tuo pat metu išsaugant investicijas. Jeigu kiekviena ĮAPPS turi nustatyti saugiausią ir veiksmingiausią investicijų politiką, investavimo taisyklės, visų pirma investavimo į akcijas taisyklės, neturi būti pernelyg ribojančios;

  • 3.

    ĮAPPS tarpvalstybinę pensijų sistemų veiklą leidžiančios taisyklės suteikia galimybę sukurti visoje Europoje veikiančiu pensijų fondus. Tarpvalstybiniam valdymui reikia abipusio ES šalyse galiojančių priežiūros metodų pripažinimo.

Ši direktyva netaikoma įstaigoms, kurioms taikoma Direktyva dėl gyvybės draudimo ir Direktyva dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų.

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) privalo rinkti ES šalių teikiamą informaciją apie tarpvalstybinių susitarimų dėl ĮAPPS raidą ir skelbti šią informaciją EIOPA svetainėje.

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 643/2014, kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su pranešimu EIOPA apie nacionalines rizikos ribojimą reglamentuojančias nuostatas.

EIOPA gali parengti reguliavimo bei įgyvendinimo standartų projektus ir pateikti rekomendacijas dėl už profesinių pensijų skyrimą atsakingų įstaigų priežiūros koordinavimo. EIOPA glaudžiai bendradarbiauja su ES šalimis ir Europos Komisija.

Tikimasi, kad naujoji direktyva pakeis šią direktyvą nuo 2016 m. pabaigos. ES šalys ją pradės taikyti nuo 2018 m. pabaigos.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2003 m. rugsėjo 23 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2005 m. rugsėjo 22 d.

KONTEKSTAS

Profesinių pensijų fondai ES naudojasi laisvo kapitalo judėjimo ir laisvo paslaugų teikimo principais. Reikia skatinti jų tarpvalstybinę veiklą. Tuo pat metu būtina užtikrinti, kad pensijų fondo narių ir išmokų gavėjų pensijos būtų tinkamai apsaugotos ĮAPPS.

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Įstaigos, atsakingos už profesinių pensijų skyrimą: finansų įstaigos, kurios valdo darbdavių kolektyvines pensijų sistemas, skirtas teikti ištarnauto laiko išmokas savo darbuotojams (t. y. sistemos nariams ir išmokų gavėjams).

Pensijų sistema: sutartis, susitarimas, patikos dokumentas arba taisyklės, kuriuose nustatoma, kokios ir kokiomis sąlygomis skiriamos ištarnauto laiko išmokos.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2003 m. birželio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/41/EB dėl įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir priežiūros (OL L 235, 2003 9 23, p. 10–21)

Paskesni direktyvos 2003/41/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

ĮAPPS2 direktyvos preliminarus tekstas, dėl kurio politiniu lygmeniu susitarta 2016 m. birželio mėn., laukiantis oficialaus priėmimo

Komisijos ataskaita „Tam tikri pagrindiniai direktyvos 2003/41/EB dėl įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir priežiūros aspektai“ (KOM (2009) 203, galutinis, 2009 4 30)

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/50/ES dėl būtiniausių reikalavimų darbuotojų judumui tarp valstybių narių didinti gerinant teisių į papildomą pensiją įgijimą ir išsaugojimą (OL L 128, 2014 4 30, p. 1–7)

2014 m. birželio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 643/2014, kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su pranešimu apie nacionalines rizikos ribojimą reglamentuojančias nuostatas, taikomas profesinių pensijų sistemų srityje pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/41/EB (OL L 177, 2014 6 17, p. 34–41)

paskutinis atnaujinimas 14.09.2016

Top