Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Investuotojų apsauga žlugus investicinei įmonei

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Investuotojų apsauga žlugus investicinei įmonei

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 97/9/EB dėl investuotojų kompensavimo sistemų

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Direktyva siekiama apsaugoti investuotojus žlugus investicinei įmonei.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Direktyva reikalaujama, kad Europos Sąjungos (ES) šalys įsteigtų vieną arba daugiau investuotojų kompensavimo sistemų*. Visos investicinės įmonės, kurios teikia investicines paslaugas, turi priklausyti tokiai sistemai (kredito įstaigoms gali būti taikoma išimtis tuo atveju, jei jos jau priklauso sistemai, kuri garantuoja apsaugą bent jau lygiavertę tai, kuri teikiama pagal kompensavimo sistemą, ir jei atitinka tam tikras specialias sąlygas).
 • Kompensavimo sistema veikia, kai:
  • kompetentingos institucijos nustato, kad, jų nuomone, investicinė įmonė dabar nepajėgi įvykdyti savo įsipareigojimų, kylančių iš investuotojų reikalavimų, ir nepanašu, kad šie įsipareigojimai bus įvykdyti vėliau; arba
  • teismas priėmė sprendimą, dėl kurio stabdoma investuotojų galimybė kelti investicinei įmonei savo reikalavimus.
 • Kompensacija turi būti mokama pagal tuos reikalavimus, kurie kilo dėl investicinės įmonės nepajėgumo:
  • grąžinti pinigus, priklausančius investuotojams ir laikomus jų vardu ryšium su investicine veikla; arba
  • grąžinti investuotojams jiems priklausančias finansines priemones, kurios laikomos, tvarkomos ar valdomos investuotojų vardu ryšium su investicine veikla.
 • Kai investicinė įmonė taip pat yra kredito įstaiga, ES šalis, kurioje ji yra įsteigta, sprendžia, kokią direktyvą taikyti tokiems reikalavimams: pirmiau minėtą direktyvą ar tą, kuria reglamentuojamos indėlių garantijų sistemos. Joks reikalavimas dėl kompensacijos pagal šias abi direktyvas negali būti tenkinamas daugiau nei vieną kartą.
 • Direktyva nustatomas ES minimalus kompensacijos dydis vienam investuotojui, siekiantis 20 000 EUR, tuo pat metu suteikiant teisę ES šalims, jei jos pageidauja, išmokėti didesnę kompensaciją. ES šalis gali nustatyti, kad kai kuriems investuotojams nebūtų taikoma kompensacija pagal kompensavimo sistemas arba jiems būtų nustatyta mažesnė kompensuojama suma. Sistemų organizavimo ir finansavimo priemones ES šalys gali pasirinkti savo nuožiūra.
 • Yra procedūros, kurių reikia laikytis, jei investicinė įmonė nevykdo savo įsipareigojimų, taikomų sistemos nariams (griežčiausia sankcija – šalinimas).
 • Investicinių įmonių filialai, jei pageidauja, gali dalyvauti juos priimančiosios šalies kompensavimo sistemose.
 • Kompensacijos taikomos bendrai investuotojo reikalavimų sumai, nepaisant sąskaitų skaičiaus, valiutos ir geografinės padėties ES. Bendros investicijos atveju reikalavimai investuotojams padalijami po lygiai.
 • Kompensavimo sistema gali nustatyti laikotarpį, per kurį investuotojai privalo pateikti savo reikalavimus. Tai, kad šis laikotarpis pasibaigė, negali būti priežastis atsisakyti suteikti kompensaciją investuotojui. Investuotojo reikalavimas turi būti apmokėtas vėliausiai per tris mėnesius nuo teisės į kompensaciją ir reikalavimo dydžio nustatymo.
 • Įsipareigojimai nustatomi remiantis informacija, kuri turi būti pateikta investuotojams.
 • 2010 m. liepos mėn. Europos Komisija priėmė pasiūlymą dėl direktyvos pakeitimo. Tai nuspręsta atsižvelgiant į pokyčius nuo direktyvos įsigaliojimo ir 2008 m. prasidėjusią finansų krizę. Siūlomam pakeitimui įtakos taip pat turėjo 2009 m. atliktas įvertinimas. Buvo siūloma:
  • padidinti kompensacijos ribą iki 50 000 EUR;
  • sutrumpinti išmokėjimo terminus;
  • iš anksto finansuoti reikiamas sistemas taikant bendrąją minimalią sumą ir išplėsti aprėptį įtraukiant tam tikrus trečiųjų šalių subjektus.
 • Šio pasiūlymo buvo atsisakyta 2015 m. kovo mėn. dėl nepakankamos pažangos teisėkūros institucijų (Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos) derybose.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1997 m. kovo 26 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 1998 m. rugsėjo 26 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Investuotojų kompensavimo sistema: sistema, skirta apsaugoti investuotojus, kurie naudojasi investicinėmis paslaugomis. Pagal ją išmokama kompensacija, kai investicinė įmonė yra nepajėgi grąžinti jiems priklausančio turto.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1997 m. kovo 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/9/EB dėl investuotojų kompensavimo sistemų (OL L 84, 1997 3 26, p. 22–31)

paskutinis atnaujinimas 06.10.2016

Top