Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Finansinių priemonių rinkos (FPR) ir investicinės paslaugos

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Finansinių priemonių rinkos (FPR) ir investicinės paslaugos

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Direktyva skirta sustiprinti Europos Sąjungos (ES) investicinių paslaugų ir reguliuojamų rinkų taisykles, siekiant dviejų pagrindinių tikslų:

 • apsaugoti investuotojus ir užtikrinti rinkos vientisumą nustatant suderintus reikalavimus įgaliotųjų tarpininkų veiklai;
 • remti sąžiningas, skaidrias, efektyvias ir integruotas finansų rinkas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Leidimų išdavimo sąlygos ir tvarka

 • Direktyvoje reikalaujama, kad ES šalys suderintų taisykles, kuriomis reglamentuojamos investicinės paslaugos ir veikla. Šiuo tikslu ES šalys privalo sukurti leidimų sistemą, kuri leistų investicinėms įmonėms veikti visoje ES. Šios įmonės turi būti registruotos, o registras turi būti prieinamas viešai. Apie kiekvieną leidimą pranešama Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (ESMA).
 • ESMA gali parengti techninių reguliavimo standartų projektus. Be to, ji padeda Europos Komisijai palaikyti santykius su ES nepriklausančiomis šalimis ir vertinti jų rinkas.
 • Kitaip tariant, direktyva suteikiama galimybė investicinėms įmonėms, bankams ir biržoms teikti savo paslaugas kitose šalyse leidimo, išduoto jų buveinės valstybės kompetentingos institucijos, pagrindu. Kadangi leidimų išdavimui taikomos vienodos sąlygos visose ES šalyse, tai skatina taisyklių, taikomų investicinėms įmonėms, suderinimą.
 • Šiame kontekste direktyva yra skirta suderinti nacionalines taisykles, taikomas investicinių paslaugų teikimui ir biržų veiklai, siekiant sukurti bendrą Europos „vertybinių popierių taisyklių sąvadą“. Ji yra naudinga investuotojams, emitentams ir kitoms rinkos suinteresuotoms šalims, nes skatina veiksmingas ir konkurencingas rinkas.

Rizikos ribojimu pagrįstas vertinimas

 • Direktyva taip pat siekiama suderinti vertinimo taisykles, skirtas procedūrai ir kriterijams, kurie taikomi įsigyjant akcijų paketą*. Ja siekiama suderinti:
  • pranešimo ribas numatytam akcijų paketo įsigijimui arba pardavimui;
  • vertinimo procedūrą;
  • vertinimo kriterijų sąrašą.
 • Vykdant numatytą įsigijimą, akcininkų ir vadovų riziką ribojantis vertinimas atitinka išsamius kriterijus. Jį bendrai atlieka kompetentingos institucijos.
 • Direktyvoje visų pirma pabrėžiama, kad kompetentingos institucijos vertina siūlomo įsigyjančiojo asmens tinkamumą ir numatyto įsigijimo finansinį patikimumą pagal:
  • draudimo įmonės veiklai po numatyto įsigijimo vadovaujančių asmenų reputaciją ir patirtį;
  • siūlomo įsigyjančiojo asmens finansinį patikimumą;
  • pagrįstų priežasčių egzistavimą, kad vykdomi ar įvykdyti pinigų plovimo ar teroristų finansavimo veiksmai.

Investuotojų apsauga

 • Direktyva žymiai padidinama investuotojų apsauga nustatant verslo etikos taisykles, kurios taikomos investicinių paslaugų teikimui klientams, ir minimalius standartus nacionalinių kompetentingų institucijų įgaliojimams. Ja taip pat nustatomi veiksmingi mechanizmai bendradarbiavimui realiu laiku tiriant taisyklių pažeidimus ir už juos patraukiant baudžiamojon atsakomybėn.

Skaidrumas ir rinkos vientisumas

 • Šia direktyva įpareigojama skatinti rinkų vientisumą, pranešti apie sandorius ir saugoti apskaitos dokumentus. ESMA turi prieigą prie šios informacijos.
 • Visų pirma šia direktyva nustatomas skaidrumo įpareigojimas iki sandorio sudarymo. Tam reikalingi „tarpininkai“ (t. y. įmonės, savo sąskaita vykdančios klientų pavedimus už reguliuojamos rinkos arba daugiašalės prekybos sistemos ribų), kurie atskleidžia kainą, už kurią ketina pirkti iš savo klientų arba jiems parduoti. Tačiau ši atskleidimo prievolė taikoma tik tiems sandoriams, kurie neviršija rinkos įprasto dydžio, apibrėžiamo kaip rinkoje įvykdytų pavedimų vertės vidurkis.
 • Tai reiškia, kad Europos didmeninės prekybos brokeriams–prekiautojams nėra taikoma skaidrumo įpareigojimo iki sandorio sudarymo taisyklė ir jiems nėra didelės rizikos atliekant rinkos formuotojų vaidmenį.
 • Kiekviena ES šalis yra atsakinga už reguliuojamų rinkų sąrašo sudarymą ir jo perdavimą kitoms ES šalims bei ESMA.

Operatoriaus apsauga

 • Ši direktyva apima apsaugos priemones finansiniams tarpininkams, nuolatos vykdantiems klientų pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, kai jie yra įpareigoti skelbti kainas, kad galėtų teikti šias pagrindines paslaugas klientams nesukeldami nepageidaujamos rizikos. Šios priemonės apima galimybę atnaujinti ir atšaukti pasiūlytas kainas.
 • Šia direktyva taip pat sukuriama sąžininga rinka mažmeniniams investuotojams. Tai neleidžia finansų įstaigoms diskriminuoti tokių investuotojų, pvz., kai kuriems iš jų pasiūlant geresnes kainas nei viešai skelbiamos.

Kompetentingų institucijų paskyrimas

 • ES šalys privalo paskirti savo kompetentingas institucijas ir perduoti reikiamą informaciją Komisijai, ESMA ir kitų ES šalių kompetentingoms institucijoms. Kompetentingos institucijos veikia kaip informaciniai punktai ES šalyse. ESMA nuolat atnaujina šių institucijų sąrašą. Šios institucijos privalo glaudžiai bendradarbiauti su ESMA.
 • ES šalys ir ESMA gali sudaryti bendradarbiavimo susitarimus dėl:
  • kredito įstaigų priežiūros;
  • įmonių likvidavimo ir bankroto procedūros;
  • įstatymuose numatyto investicinių įmonių atskaitomybės audito;
  • institucijų, susijusių su investicinių įmonių likvidavimo ir bankroto procedūromis, priežiūros;
  • asmenų, vykdančių įstatymuose numatyto draudimo įmonių kredito įstaigų, investicinių įmonių ir kitų finansų įstaigų atskaitomybės auditą, priežiūros.

Papildomos taisyklės

 • Šia direktyva siekiama patobulinti ES vertybinių popierių rinkų taisykles. Joje išdėstyti bendri įsipareigojimai, kurių turi laikytis ES šalių valdžios institucijos.
 • Komisija, pasikonsultavusi su rinkos dalyviais iš ES šalių ir atsižvelgdama į ESMA nuomonę, priėmė įgyvendinimo priemones, ataskaitas ir peržiūras.

Nauja redakcija

Direktyva 2004/39/EB buvo atnaujinta Direktyva 2014/65/ES („FPRD II“), siekiant įtraukti ilgainiui padarytus svarbius teksto pakeitimus.

Kartu su Reglamentu (ES) Nr. 600/2014, jų deleguotaisiais aktais ir deleguotaisiais reglamentais Direktyva 2014/65/ES pakeis šią direktyvą nuo 2018 m. sausio 3 d. (Direktyva 2014/65/ES turėjo įsigalioti nuo 2017 m. sausio 3 d., tačiau ši data vieneriems metams iki 2018 m. sausio 3 d. buvo atidėta pagal Direktyvą (ES) 2016/1034).

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2004 m. balandžio 30 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2007 m. sausio 31 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Akcijų paketas: bet kokia tiesioginė ar netiesioginė kapitalo dalis investicinėje įmonėje, sudaranti 10 % ar daugiau kapitalo ar balsavimo teisių arba leidžianti daryti esminę įtaką investicinės įmonės, kurioje turimas tas akcijų paketas, valdymui.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 93/22/EEB (OL L 145, 2004 4 30, p. 1–44)

Paskesni Direktyvos 2004/39/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349–496)

Žr. konsoliduotą versiją.

2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL L 174, 2011 7 1, p. 1–73)

Žr. konsoliduotą versiją.

2006 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos direktyva 2006/73/EB, kuria įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl investicinių įmonių organizacinių reikalavimų ir veiklos sąlygų bei toje direktyvoje apibrėžti terminai (OL L 241, 2006 9 2, p. 26–58)

2006 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1287/2006, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/39/EB dėl investicinėms įmonėms taikomų apskaitos dokumentų tvarkymo reikalavimų, informacijos apie sandorius pateikimo, rinkos skaidrumo, leidimų prekiauti finansinėmis priemonėmis ir toje direktyvoje apibrėžtų sąlygų (OL L 241, 2006 9 2, p. 1–25)

paskutinis atnaujinimas 11.10.2016

Top