Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bendras Europos dangus: ES oro navigacijos paslaugų taisyklės

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bendras Europos dangus: ES oro navigacijos paslaugų taisyklės

Reglamentu nustatomi reikalavimai, užtikrinantys saugų ir efektyvų oro navigacijos paslaugų teikimą bendrajam oro eismui Europos Sąjungoje (ES). Tai yra bendro Europos dangaus iniciatyvos* dalis. Reglamentas yra privalomas ir taikomas visoms ES šalims.

DOKUMENTAS

2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 550/2004 dėl oro navigacijos paslaugų teikimo bendrame Europos danguje (paslaugų teikimo reglamentas).

SANTRAUKA

KAM SKIRTAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu nustatomi reikalavimai, užtikrinantys saugų ir efektyvų oro navigacijos paslaugų teikimą bendrajam oro eismui Europos Sąjungoje (ES). Tai yra bendro Europos dangaus iniciatyvos* dalis. Reglamentas yra privalomas ir taikomas visoms ES šalims.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Reglamentu nustatomos oro navigacijos paslaugų teikėjų sertifikavimo procedūros, kurias turi įgyvendinti ES šalių priežiūros institucijos. Visose ES šalyse galiojančiuose sertifikatuose nurodomos oro navigacijos paslaugų teikėjų teisės ir pareigos, įskaitant oro erdvės naudotojų* nediskriminavimą dėl galimybės naudotis paslaugomis, ypač daug dėmesio skiriant saugai, ir galimybę teikti paslaugas kitiems oro navigacijos paslaugų teikėjams, oro erdvės naudotojams ir ES oro uostams.

Sertifikavimo reikalavimai

Sertifikavimo reikalavimai apima:

kompetentingumą ir tinkamumą;

saugos ir kokybės valdymo sistemas;

ataskaitų pateikimo sistemas ir finansinį stabilumą;

atsakomybę, draudimo apsaugą ir saugumą;

nuosavybės ir organizacinę struktūrą, įskaitant interesų konflikto išvengimą;

žmogiškuosius išteklius, įskaitant personalo komplektavimą.

Nacionalinės priežiūros institucijos

ES šalių priežiūros institucijos yra atsakingos už sertifikato turėtojo paskyrimą teikti oro eismo paslaugas išskirtiniu pagrindu. Jos taip pat užtikrina savo kontroliuojamų oro erdvės blokų atitiktį. Priežiūra vykdoma drauge (arba pagal susitarimą), jei blokas apima daugiau nei vieną šalį arba jei sertifikato turėtojas vykdo veiklą daugiau nei vienoje šalyje.

Jei paslaugų teikėjas neatitinka reikalavimų, atitinkamos institucijos gali imtis veiksmų, įskaitant sertifikato atšaukimą. Tokiu atveju institucijos atsako už paslaugos teikimo nenutrūkstamumo užtikrinimą.

Funkciniai oro erdvės blokai

Prireikus, ES ir ne ES šalys turi bendru sutarimu užtikrinti funkcinių oro erdvės blokų įgyvendinimą. Blokai turi turėti reikalingus pajėgumus ir efektyviai palaikyti aukštą saugos lygį bei mažinti poveikį aplinkai. Europos Komisija gali paskirti funkcinių oro erdvės blokų sistemos koordinatorių, kuris padėtų valdyti šį procesą.

Nacionalinės institucijos taip pat gali paskirti išimtinį meteorologijos paslaugų teikėją.

Kiek tai susiję su bendruoju oro eismu*, oro navigacijos paslaugų teikėjai, oro erdvės naudotojai ir oro uostai realiu laiku keičiasi veiklos duomenimis, kurie gali būti naudojami tik veiklos vykdymo tikslais. Paslaugų teikėjai sudaro tarpusavio rašytinius susitarimus ir susitarimus su karinės valdžios institucijomis, kuriuose nustatomos darbo sąlygos.

Reglamentu reikalaujama atviros apskaitos tvarkos ir nustatomos išsamios gairės dėl teisingų bei skaidrių navigacijos paslaugų kainų nustatymo oro erdvės naudotojams.

NUO KADA ĮSIGALIOJA ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas įsigaliojo 2004 m. balandžio 20 d. 2009 m. jis buvo iš dalies pakeistas.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Bendras Europos dangus - iniciatyva, kuria remiantis visoje ES koordinuojamas oro erdvės kūrimas, valdymas ir reglamentavimas.

*Oro erdvės naudotojai - bendrajam oro eismui naudojamų orlaivių operatoriai.

*Bendrasis oro eismas - skrydžiai, vykdomi pagal Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) taisykles ir tvarką. Jis gali apimti ir kai kuriuos karinius skrydžius.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 550/2004

2004 4 20

-

OL L 96, 2004 3 31, p. 10-19

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 1070/2009

2009 12 4

-

OL L 300, 2009 11 14, p. 34-50

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 549/2004, nustatantis bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (pagrindų reglamentas) (Oficialusis leidinys L 96, 2004 3 31, p. 1-9).

2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 551/2004 dėl bendro Europos dangaus oro erdvės organizavimo ir naudojimo (oro erdvės reglamentas) (Oficialusis leidinys L 96, 2004 3 31, p. 20-25).

2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 552/2004 dėl Europos oro eismo valdymo tinklo sąveikos (sąveikos reglamentas) (Oficialusis leidinys L 96, 2004 3 31, p. 26-42).

2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantis Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (Oficialusis leidinys L 79, 2008 3 19, p. 1-49).

2008 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 482/2008, kuriuo nustatoma oro navigacijos paslaugų teikėjų diegtina programinės įrangos saugos užtikrinimo sistema ir iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 2096/2005 II priedas (Oficialusis leidinys L 141, 2008 5 31, p. 5-10).

2011 m. vasario 24 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 176/2011 dėl informacijos, pateiktinos prieš nustatant ir keičiant funkcinį oro erdvės bloką (Oficialusis leidinys L 51, 2011 2 25, p. 2-7).

2011 m. spalio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1034/2011 dėl oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų saugos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 691/2010 (Oficialusis leidinys L 271, 2011 10 18, p. 15-22).

2011 m. spalio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011, kuriuo nustatomi bendrieji oro navigacijos paslaugų teikimo reikalavimai ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 482/2008 ir (ES) Nr. 691/2010 (Oficialusis leidinys L 271, 2011 10 18, p. 23-41).

2013 m. gegužės 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 390/2013, kuriuo nustatomas oro navigacijos paslaugų teikimo ir tinklo funkcijų vykdymo veiklos rezultatų planas (Oficialusis leidinys L 128, 2013 5 9, p. 1-30).

2013 m. gegužės 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 391/2013, kuriuo nustatoma bendroji mokesčių už oro navigacijos paslaugas sistema (Oficialusis leidinys L 128, 2013 5 9, p. 31-58).

2013 m. gegužės 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 409/2013 dėl Europos oro eismo valdymo planui įgyvendinti būtinų bendrų projektų apibrėžimo, valdymo struktūrų parengimo ir paskatų sukūrimo (Oficialusis leidinys L 123, 2013 5 4, p. 1-7).

Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui „Bendro Europos dangaus sukūrimas“ (KOM(1999) 614, galutinis, 1999 m. gruodžio 1 d.).

Paskutinį kartą atnaujinta: 23.07.2015

Top