Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prospektas, skelbiamas išleidus vertybinius popierius

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prospektas, skelbiamas išleidus vertybinius popierius

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2003/71/EB – dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Šios direktyvos tikslas – pagerinti informaciją, kurią investuotojams teikia bendrovės, norinčios pritraukti kapitalo iš išorės investuotojų ES savo augimui finansuoti.

Ja siekiama užtikrinti deramus ir lygiaverčius informacijos atskleidimo standartus visose ES šalyse, kai vertybiniai popieriai yra siūlomi visiems Europos investuotojams.

Ja nustatytos taisyklės dėl prospektų* – dokumentų, kuriuos ES bendrovės turi skelbti išleidusios vertybinius popierius investicijoms pritraukti. Remiantis šiomis taisyklėmis, vienos ES šalies patvirtintas prospektas galioja visoje ES (bendras pasas emitentams).

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Prievolė skelbti prospektą

Emitentai turi prievolę skelbti prospektą vertybinių popierių pasiūlymui, nebent tai pasiūlymas:

  • skirtas tik kvalifikuotiems investuotojams; ir (arba)
  • skirtas mažiau nei 150 asmenų ES šalyje, kurie nėra kvalifikuoti investuotojai (pvz., fiziniams asmenims); ir (arba)
  • skirtas investuotojams, kurie įsigyja vertybinius popierius už visą mažiausiai 100 000 EUR vienam investuotojui apmokėjimą; ir (arba)
  • apima vertybinius popierius (akcijas ar obligacijas), kurių vieneto nominalas lygus mažiausiai 100 000 EUR;
  • kurio bendra vertė Sąjungoje yra mažesnė nei 100 000 EUR.

Informacija

Prospekte turi būti pateiktas standartinės formos santraukos raštas, kuriame pateikiama informacija apie:

  • vertybinių popierių emitento (pvz., išleidusios bendrovės), bet kokio garanto (pvz., banko) ir siūlomų ar į reguliuojamos rinkos prekybos sąrašą įtrauktų vertybinių popierių esmines savybes ir su jais susijusią riziką;
  • bendras pasiūlymo sąlygas, visų pirma išlaidas, kurias emitentas pateikė investuotojui.

Emitentas prisiima civilinę atsakomybę už prospekte pateiktą informaciją. Informacija turi būti paremta faktais, ir joje neturi būti nieko praleista.

Patvirtinimas ir skelbimas

Po to, kai prospektąpatvirtina ES kilmės šalies kompetentinga institucija, jis turi būti paskelbtas (pavyzdžiui, plačiai leidžiamame nacionaliniame laikraštyje arba emitento interneto svetainėje), o kopija išsiųsta Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (ESMA).

Prospektas galioja 12 mėnesių nuo jo patvirtinimo, su sąlyga, kad jis atnaujinamas ir papildomas reikiamais punktais.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva turėjo būti perkelta į nacionalinę teisę 2005 m. liepos 1 d. Iš dalies keičianti direktyva (2010/73/EB) taikoma nuo 2012 m. liepos 1 d.

2015 m. vasario mėn. išleistoje Žaliojoje knygoje dėl kapitalo rinkų sąjungos Komisija pranešė ketinanti peržiūrėti Prospekto direktyvą, kad įmonėms, visų pirma MVĮ, būtų lengviau pritraukti kapitalo ir rasti investuotojų užsienyje.

Daugiau informacijos pateikiama Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie Prospekto direktyvą.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Prospektas – tai dokumentas, kuriame atskleidžiama informacija, leidžianti investuotojams priimti sprendimus dėl investavimo gerai susipažinus su faktais.

DOKUMENTAS

2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB (OL L 345, 2003 12 31, p. 64–89)

Direktyvos 2003/71/EB paskesni daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra tik informacinio pobūdžio.

paskutinis atnaujinimas 13.12.2015

Top