Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Finansų sistemos apsauga nuo jos panaudojimo pinigų plovimui

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Finansų sistemos apsauga nuo jos panaudojimo pinigų plovimui

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

  • Direktyva siekiama apsaugoti finansų ir tam tikrus ne finansų sektorius nuo jų panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui pagal Finansinių veiksmų darbo grupės (FVDG) parengtus visuotinius standartus.
  • Ja numatomos priemonės, skirtos nustatyti tikrąją klientų tapatybę, pranešti apie įtartinus sandorius ir nustatyti prevencines sistemas savo organizacijose.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Direktyva taikoma ne tik finansų sektoriui, bet ir tam tikriems ne finansų sektoriams, įskaitant advokatus, notarus, buhalterius, nekilnojamojo turto agentus, lošimo paslaugų teikėjus, patikos ir bendrovių paslaugų teikėjus, taip pat visus prekiautojus prekėmis, kai grynaisiais pinigais atliekami mokėjimai viršija 15 000 EUR.

Be kita ko, subjektai, kuriems taikoma ši direktyva, turi:

  • nustatyti ir patikrinti savo klientų bei tikrųjų savininkų* tapatybę (deramas klientų patikrinimas) ir stebėti jų verslo santykius su klientu;
  • pranešti apie įtariamą pinigų plovimą* ar teroristų finansavimą* valdžios institucijoms, paprastai finansinės žvalgybos padaliniams;
  • užtikrinti, kad darbuotojai būtų tinkamai išmokyti ir būtų nustatyta tinkama vidinė prevencinė politika bei procedūros.

Direktyva nustatomi papildomi reikalavimai ir apsaugos priemonės (sustiprintas deramas patikrinimas) situacijoms, kurios sudaro didelę pinigų plovimo arba teroristų finansavimo grėsmę, pavyzdžiui, prekybai su bankais korespondentais, kurie įsikūrę už ES ribų.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 2005 m. gruodžio 15 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2007 m. gruodžio 15 d.

2015 m. birželio mėn. ES priėmė Direktyvą (ES) 2015/849. Nuo 2017 m. birželio 26 d. ja panaikinama Direktyva 2005/60/EB.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Tikrasis savininkas – fizinis asmuo (-enys), kuris (-ie) iš esmės yra kliento savininkas (-ai) arba jį kontroliuoja, ir (arba) fizinis asmuo, kurio vardu yra vykdomas sandoris ar veikla, pavyzdžiui, bendrovės atveju tikrasis savininkas turi pakankamą jos akcijų arba balsavimo teisių procentą.

*Pinigų plovimas – iš nusikalstamos veikos gautų pajamų pavertimas tariamai „švariomis lėšomis“ bet kokiomis priemonėmis, pavyzdžiui, pakeičiant pinigų formą ar perkeliant lėšas į tokią vietą, kurioje, tikėtina, jos nesukels įtarimo.

*Teroristų finansavimas – lėšų pateikimas arba surinkimas, siekiant jas panaudoti nusikaltimams, apibrėžtiems Tarybos pamatiniame sprendime 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu, pavyzdžiui, dokumentų klastojimui ir vadovavimui teroristinei grupuotei.

DOKUMENTAS

2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui (OL L 309, 2005 11 25, p. 15–36)

Paskesni Direktyvos 2005/60/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2006 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos direktyva 2006/70/EB, nustatanti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB įgyvendinimo priemones, susijusias su politikoje dalyvaujančių asmenų apibrėžimu, ir supaprastinto deramo klientų tikrinimo procedūroms taikomus techninius kriterijus bei išimtis, suteikiamas dėl to, kad finansine veikla verčiamasi retai arba labai ribotai (OL L 214, 2006 8 4, p. 29–34)

2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73–117)

paskutinis atnaujinimas 02.02.2016

Top