Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Keleivių informavimas: oro vežėjų tapatybė

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Keleivių informavimas: oro vežėjų tapatybė

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 2111/2005 dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą ES, sąrašo sudarymo ir skrydžius vykdančių oro vežėjų tapatybės

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

  • Reglamentu nustatomas viešai prieinamas oro vežėjų, kuriems draudžiama vykdyti skrydžius ES, nes jie neatitinka reikalingų saugos standartų (A priedas), ir oro vežėjų, kurių skrydžiai apribojami tam tikromis sąlygomis (B priedas), sąrašas.
  • Juo užtikrinama, kad keleiviai žinotų oro vežėjo, su kuriuo skrenda, tapatybę.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • Oro vežėjai yra įtraukiami į oro vežėjų, kuriems draudžiama vykdyti veiklą, sąrašą, jei nustatoma, kad jie turi rimtų saugos trūkumų ir jų nepanaikina.
  • Bendraisiais ES kriterijais, kurie grindžiami atitinkamais saugos standartais, nustatoma, ar reikia taikyti draudimą vykdyti veiklą. Europos Komisija gali keisti šiuos kriterijus, atsižvelgdama į mokslo ir technikos raidą.
  • Kilus nenumatytoms saugos problemoms, ES šalis gali nedelsdama įvesti draudimą oro vežėjui vykdyti veiklą.
  • Oro vežėjui yra suteikiama galimybė būti išklausytam, jei Komisija nusprendžia įtraukti jį į oro vežėjų, kuriems draudžiama vykdyti veiklą, sąrašą.
  • Šis sąrašas yra skelbiamas ES oficialiajame leidinyje. Komisija ir ES šalys privalo palengvinti visuomenės prieigą prie sąrašo, ypač naudojant internetą. Civilinės aviacijos institucijos ir oro uostai taip pat turi supažindinti visuomenę su šiuo sąrašu.
  • Bilietų pardavėjai, turizmo kelionių organizatoriai ir kelionių agentai turi informuoti keleivius apie oro vežėjo, vykdysiančio skrydį, kuriuo jie keliaus, tapatybę rezervavimo metu. Keleiviai turi būti informuojami apie bet kokius tolesnius pasikeitimus kuo greičiau, bet ne vėliau kaip registracijos arba įlaipinimo metu.
  • Keleiviai turi teisę į kompensaciją arba vežimą kitu maršrutu, jei po rezervavimo oro vežėjas yra įtraukiamas į oro vežėjų, kuriems draudžiama vykdyti veiklą, sąrašą.

2015 m. gruodžio mėn. Komisija paskelbė išsamią Europos aviacijos strategiją. Ja ne tik ieškoma būdų, kaip padidinti sektoriaus konkurencingumą, bet ir pabrėžiama, kaip svarbu išlaikyti aukštus saugos bei saugumo standartus ir apsaugoti keleivių teises.

Ne vėliau kaip 2016 m. lapkričio mėn. visi ES nepriklausančių šalių oro vežėjai, vykdantys skrydžius į ES, turės gauti oro saugos leidimus, kuriuos išduoda Europos aviacijos saugos agentūra. Šie leidimai patvirtina oro vežėjų atitiktį tarptautiniams saugos standartams ir galioja visoje ES.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2006 m. sausio 16 d.

KONTEKSTAS

Oro transporto bendrovių, kurioms draudžiama vykdyti veiklą ES, sąrašas

DOKUMENTAS

2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2111/2005 dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo sudarymo ir oro transporto keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę bei panaikinantis Direktyvos 2004/36/EB 9 straipsnį (OL L 344, 2005 12 27, p. 15–22)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2006 m. kovo 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 474/2006, sudarantis oro vežėjų, kuriems taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2111/2005 II skyriuje nurodytas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašą (OL L 84, 2006 3 23, p. 14–28). Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 06.06.2016

Top