Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sąjungos pilietybės ataskaitos: ES pažanga šalinant kliūtis naudotis teisėmis

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sąjungos pilietybės ataskaitos: ES pažanga šalinant kliūtis naudotis teisėmis

Europos Sąjungos (ES) pilietybės ataskaitoje siūlomi konkretūs veiksmai, kaip panaikinti likusias kliūtis įgyvendinti savo ES teises kasdieniame gyvenime. Kartu su ja pateikiama kas trejus metus skelbiama Ataskaita dėl pažangos siekiant veiksmingos ES pilietybės, kurioje įvertinamas ES taisyklių taikymas ES piliečių teisėms.

DOKUMENTAS

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui: 2013 m. ES pilietybės ataskaita ES piliečiai: jūsų teisės, jūsų ateitis (COM(2013) 269 final - neskelbta Oficialiajame leidinyje)

SANTRAUKA

ES pilietybė ir jos suteikiamos teisės, kaip antai teisė laisvai judėti ir stiprios politinės teisės, yra pagrindiniai Europos Sąjungos ramsčiai. Visi ES šalių piliečiai naudojasi šiuo statusu, kuris papildo nacionalinę pilietybę, bet jos nepanaikina.

ES pilietybės ataskaitoje nustatyti konkretūs veiksmai, kaip sustiprinti ES piliečių teises įvairiose srityse. Pagrindinis tikslas - užtikrinti, kad ES piliečiai galėtų veiksmingai naudotis savo teisėmis kasdieniame gyvenime dirbant, studijuojant, gyvenant, keliaujant ar apsiperkant ES ir dalyvaujant ES sprendimų priėmimo procese.

12 pagrindinių veiksmų

2013 m. ataskaitoje Komisija siūlo 12 naujų pagrindinių veiksmų, kuriais siekiama pašalinti kliūtis piliečiams naudotis savo ES teisėmis. Šie veiksmai apima šešias sritis:

  • kliūčių darbuotojams ir stažuotojams ES pašalinimas;
  • biurokratijos mažinimas valstybėse narėse;
  • tų, kurie yra labiau pažeidžiami, apsauga ES;
  • kliūčių apsipirkimui ES pašalinimas;
  • tikslinė ir prieinama informacija ES;
  • dalyvavimas demokratiniame ES gyvenime.

Daugelis šių pasiūlymų aktualūs visiems 500 mln. ES piliečių. Keletas jų yra ypač naudingi daugiau kaip 13,6 mln. ES piliečių, gyvenančių kitoje ES šalyje nei jie gimė, arba 210 mln. ES piliečių, kurie kasmet keliauja ES darbo, studijų, mokymų ar laisvalaikio tikslais.

Visi 25 konkretūs veiksmai, išdėstyti 2010 m. ES pilietybės ataskaitoje, jau pradėti įgyvendinti. Pažangos lentelėje pateikiama informacija apie iniciatyvas, kurių buvo imtasi. Jos apima ES piliečių teisę laisvai judėti ir gyventi, konsulinę apsaugą, rikimų teises, Europos piliečių iniciatyvą, sveikatą ir vartotojų teises.

2013 m. ataskaita parengta po didelio masto viešų konsultacijų, kuriose dalyvavo piliečiai, pilietinė visuomenė ir ES institucijos. Joje taip pat atsakoma į ES piliečių užklausas ir skundus, kuriuos Komisija kasmet gauna per Europe Direct informacijos tarnybą ir Jūsų Europa portalą.

Kartu su 2013 m. ES pilietybės ataskaita pateikta ir Ataskaita dėl pažangos siekiant veiksmingos ES pilietybės 2011-2013 m. (pagal SESV 25 straipsnį), kurioje aprašoma, kaip Sutarties nuostatos dėl ES pilietybės (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo II antraštinė dalis) buvo įgyvendinamos nuo 2011 m.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui pagal SESV 25 straipsnį Pažanga siekiant veiksmingos ES pilietybės 2011-2013 m. (septintoji Europos Komisijos ataskaita dėl Sąjungos pilietybės) (COM(2013) 270 final - neskelbta Oficialiajame leidinyje).

2010 m. ES pilietybės ataskaita Kliūčių ES piliečių teisėms šalinimas (KOM(2010)603 galutinis - neskelbta Oficialiajame leidinyje).

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui pagal SESV 25 straipsnį Pažanga siekiant veiksmingos ES pilietybės 2007-2010 m. (KOM(2010) 602 galutinis - neskelbta Oficialiajame leidinyje).

Komisijos ataskaita - Penktoji ataskaita dėl Sąjungos pilietybės (2004 m. gegužės 1 d.-2007 m. birželio 30 d.) (KOM(2008) 85 galutinis - neskelbta Oficialiajame leidinyje).

Komisijos ataskaita - Ketvirtoji ataskaita dėl Sąjungos pilietybės (2001 m. gegužės 1 d.-2004 m. balandžio 30 d.) (KOM(2004) 695 galutinis - neskelbta Oficialiajame leidinyje).

Komisijos ataskaita - Trečioji ataskaita dėl Sąjungos pilietybės (KOM(2001) 506 galutinis - neskelbta Oficialiajame leidinyje).

Komisijos antroji ataskaita dėl Sąjungos pilietybės (KOM(97) 230 galutinis - neskelbta Oficialiajame leidinyje).

Komisijos ataskaita dėl Sąjungos pilietybės (KOM(93) 702 galutinis - neskelbta Oficialiajame leidinyje).

Paskutinį kartą atnaujinta: 19.05.2014

Top