Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Teisininkai, besiverčiantys nuolatine advokato praktika užsienyje: ES taisyklės

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Teisininkai, besiverčiantys nuolatine advokato praktika užsienyje: ES taisyklės

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 98/5/EB dėl teisininkų, kurie verčiasi nuolatine advokato praktika kitoje ES šalyje nei ta, kurioje buvo įgyta kvalifikacija

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva suteikiama galimybė teisininkams, kurie įgyja kvalifikaciją vienoje ES šalyje, verstis nuolatine advokato praktika kitoje šalyje pagal buveinės šalies profesinį vardą. Ji yra taikoma ES piliečiams, kurie turi teisę verstis advokato praktika pagal teisininko profesinį vardą. Sistema taip pat taikoma visiems Europos ekonominės erdvės šalių ir Šveicarijos piliečiams.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Teisė verstis praktika

  • Teisininkai gali verstis nuolatine advokato praktika kitoje ES šalyje pagal savo profesinį vardą, įgytą buveinės ES šalyje.
  • Tam teisininkai turi užsiregistruoti priimančiosios ES šalies kompetentingoje valdžios institucijoje.

Veiklos sritys

  • Teisininkai, kurie verčiasi advokato praktika pagal savo buveinės šalies profesinį vardą, gali su tam tikromis išimtimis vykdyti tą pačią profesinę veiklą kaip priimančiosios šalies teisininkai.
  • Jie gali teikti konsultacijas buveinės šalies ir priimančiosios ES šalies teisės, taip pat ES ir tarptautinės teisės klausimais. Veiklos, susijusios su kliento atstovavimu ar gynyba teismo procesuose, atveju teisininkams, kurie įgijo kvalifikaciją kitoje šalyje, gali tekti dirbti su vietos teisininku.

Vienodos sąlygos

  • Teisininkai iš kitų ES šalių taip pat gali įgyti priimančiosios ES šalies profesinį vardą esant tam tikroms sąlygoms. Jie turi trejus metus efektyviai ir reguliariai verstis advokato praktika priimančiojoje šalyje ir per tą laikotarpį turėti pakankamai praktikos priimančiosios šalies teisės srityje.
  • Jei veiklos priimančiojoje šalyje neužtenka, teisininkai, kurie įgijo kvalifikaciją ne priimančiojoje šalyje, gali įgyti priimančiosios šalies profesinį vardą kitomis priemonėmis pademonstruodami kompetentingoms valdžios institucijoms, kad jie turi reikiamų žinių (pavyzdžiui, dalyvaudami atitinkamose paskaitose ar seminaruose).

Bendra praktika

Jei priimančiojoje ES šalyje leidžiama verstis bendra advokatų praktika, vienas ar keli teisininkai, kurie yra tam tikros grupės savo buveinės šalyje nariai, gali vykdyti savo veiklą kaip savo grupės nariai priimančiojoje šalyje.

Profesinis elgesys

Teisininkai, besiverčiantys nuolatine advokato praktika kitoje ES šalyje, privalo laikytis priimančiosios šalies profesinio elgesio taisyklių, net jei jiems taikomos jų buveinės šalies etikos normos.

Drausminės procedūros

Teisininkams, besiverčiantiems advokato praktika pagal savo buveinės šalies profesinį vardą, taikomos priimančiosios ES šalies drausminės procedūros.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1998 m. kovo 14 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinius teisės aktus ne vėliau kaip 2000 m. kovo 14 d.

KONTEKSTAS

Teisininko profesijai taikomi ir kiti ES teisiniai dokumentai. Jie yra susiję su:

DOKUMENTAS

1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/5/EB skirta padėti teisininkams verstis nuolatine advokato praktika kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje buvo įgyta kvalifikacija (OL L 77, 1998 3 14, p. 36–43)

Paskesni Direktyvos 98/5/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

1977 m. kovo 22 d. Tarybos direktyva 77/249/EEB skirta padėti teisininkams veiksmingai naudotis laisve teikti paslaugas (OL L 78, 1977 3 26, p. 17–18). Žr. konsoliduotą versiją.

2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (OL L 255, 2005 9 30, p. 22–142). Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 28.10.2015

Top