Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Laisvas darbuotojų judėjimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Laisvas darbuotojų judėjimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 492/2011 dėl laisvo darbuotojų judėjimo ES

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

 • Šiuo reglamentu atnaujinamas (ir kodifikuojamas) ankstesnis teisės aktas dėl Europos Sąjungos piliečių galimybės laisvai judėti ir dirbti kitoje ES šalyje.
 • Juo taip pat siekiama užtikrinti, kad laisvo judėjimo principas, nustatytas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 45 straipsnyje, būtų įgyvendinamas praktikoje.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Laisvas darbo jėgos judėjimas yra naudingas asmenims, kurie nusprendė dirbti kitur ES, ir visuomenei, kuri juos priima. Tokiu būdu pirmieji gali naudotis laisvo judėjimo teisėmis ir pagerinti savo asmeninę bei profesinę padėtį, o pastaroji užpildo laisvas darbo vietas ir panaikina įgūdžių trūkumą.
 • Taip, kaip asmuo, gyvenantis ES šalyje, turi teisę imtis gerai apmokamo darbo kitoje ES šalyje, taip darbdaviai gali reklamuoti laisvas darbo vietas ir tartis dėl sutarčių su potencialiais darbuotojais iš visos ES.
 • Šiuo teisės aktu kodifikuojamas ir keičiamas Reglamentas (EEB) Nr. 1612/68, kuris buvo keletą kartų keičiamas iš esmės. Naujuoju reglamentu užtikrinamas sklandus sistemos darbas, uždraudžiant bet kokios formos ES darbuotojų diskriminaciją dėl pilietybės.
 • Reglamentu visų pirma draudžiama:
  • numatyti atskirą užsieniečių priėmimo į darbą tvarką;
  • riboti laisvų darbo vietų skelbimą arba taikyti specialias sąlygas, pavyzdžiui, iš kitos ES šalies atvykusiems asmenims užsiregistruoti įdarbinimo tarnybose.
 • , Taip pat nelegalu vietos darbuotojams ir darbuotojams iš kitų ES šalių sudarytiskirtingas įdarbinimo ir darbo sąlygas, tarp jų:
  • galimybę įsidarbinti , įskaitant įdarbinimo įstaigos pagalbą bedarbiui;
  • darbo sąlygas, įskaitant darbo užmokestį, atleidimą iš darbo, grąžinimą į darbą, socialines ir mokesčių lengvatas;
  • galimybę mokytis, įskaitant profesinėse mokyklose ir perkvalifikavimo centruose.
 • Toks pats principas taikomas ir asmens, dirbančio arba dirbusio kitoje ES šalyje, vaikams, priimant juos į lavinimo, pameistrystės ir profesinio mokymo mokyklas.
 • Reglamentas apima tam tikras socialines teises. Kitoje ES šalyje dirbantis darbuotojas turi teisę į tokias pačias privilegijas, susijusias su būstu, kaip ir tos šalies piliečiai, ir gali užsiregistruoti į sąrašą būstui gauti tame regione, kuriame jis dirba, jeigu tokie sąrašai yra sudaromi.
 • Teisės aktas taip pat apima teisę, taikant lygias galimybes, tapti profesinių sąjungų nariu ir naudotis narystės teisėmis, įskaitant balsavimo teisę ir teisę užimti administracines arba vadovaujančias pareigas profesinėje sąjungoje.
 • Gali būti reikalaujama tam tikrų kalbos žinių, tačiau tokie reikalavimai turi būti pagrįsti ir būtini siūlomoms pareigoms.

Vienintelė išimtis

Vienintelė nediskriminavimo principo išimtis yra pareigų, susijusių su bendrųjų valstybės interesų saugojimu, užėmimas. ES šalys tokias pareigas turi rezervuoti savo piliečiams.

Naujasis EURES reglamentas

 • 2016 m. Reglamentą (ES) Nr. 492/2011 pakeitė Reglamentas (ES) 2016/589 dėl Europos užimtumo tarnybos (EURES). Šis naujasis reglamentas taikomas keitimosi informacija apie laisvas darbo vietos taisyklėms, prašymams priimti į darbą ir gyvenimo aprašymams visose ES šalyse.
 • Direktyva 2014/54/ES siekiama palengvinti vienodą teisės, kuri nustatyta SESV 45 straipsnyje ir Reglamento 492/2011 1–10 straipsniuose, taikymą ir įgyvendinimą praktikoje.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas (ES) Nr. 492/2011 yra pirminio akto (Reglamento (EEB) Nr. 1612/68) ir jo vėlesnių pakeitimų kodifikuota versija. Jis taikomas nuo 2011 m. birželio 16 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 492/2011 dėl laisvo darbuotojų judėjimo Sąjungoje (kodifikavimas) (OL L 141, 2011 5 27, p. 1–12)

Paskesni Reglamento (ES) Nr. 492/2011 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/54/ES dėl priemonių, kad darbuotojai galėtų lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis (OL L 128, 2014 4 30, p. 8–14)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo konsoliduota versija – Trečioji dalis: Sąjungos politikos sritys ir vidaus veiksmai – IV antraštinė dalis: Laisvas asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas – 1 skyrius: Darbuotojai – 45 straipsnis (EB sutarties ex 39 straipsnis) (OL C 202, 2016 6 7, p. 65–66)

paskutinis atnaujinimas 13.02.2017

Top