Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vertybinių popierių emitentai – skaidresnė informacija

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vertybinių popierių emitentai – skaidresnė informacija

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2004/109/EB – dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Šia direktyva siekiama užtikrinti geresnį investuotojų informavimą apie vertybinių popierių, kuriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, emitentus, kurių buvimo arba veiklos vieta yra kurioje nors ES šalyje. Direktyva reikalauja, kad ES šalys skelbtų periodinę finansinę informaciją apie savo pajamas per finansinius metus bei einamąją informaciją apie turimą reikšmingą balsavimo teisių dalį.

2013-aisiais Direktyva dėl skaidrumo buvo iš dalies pakeista Direktyva 2013/50/ES. Šiuo pakeitimu siekiama:

  • sumažinti administracinę naštą mažiesiems ir vidutinio dydžio emitentams, kad jie turėtų daugiau galimybių naudotis kapitalu;
  • didinti skaidrumo sistemos veiksmingumą, visų pirma informacijos apie įmonių nuosavybę atskleidimo atžvilgiu.

Direktyva 2013/50/ES turėjo būti perkelta į ES šalių teisę iki 2015 m. lapkričio 26 d.

Periodinė finansinė informacija

Periodinė informacija turi būti teikiama apie vertybinių popierių emitento ir jo kontroliuojamų įmonių finansinę būklę. Vertybinių popierių emitentai turi atskleisti metinę finansinęatskaitomybę ir tarpinę finansinę atskaitomybę („tarpinius vadovybės pranešimus“), jeigu dar neskelbia ketvirtinės finansinės atskaitomybės.

Nepaisant to, Direktyva 2013/50/ES panaikino pareigą skelbti tarpinius pranešimus ir ketvirtinę finansinę atskaitomybę. Kita vertus finansinė atskaitomybė turi būti viešai prieinama ne mažiau kaip dešimt mėnesių, tačiau ne daugiau kaip penkerius metus.

Pranešimas apie turimas reikšmingas balsavimo teises

Jeigu akcininkas įsigyja emitento, kurio akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, akcijų, turinčių balsavimo teisių, arba jas perduoda, jis privalo informuoti emitentą apie balsavimo teisių, kurias jis turės po sandorio, procentinę dalį. Ši taisyklė taikoma, kai turima procentinė dalis pasiekia arba viršija tam tikrą ribą (5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 ir 75 %). Ji taip pat taikoma ir kitais atvejais, kai fizinis arba juridinis asmuo turi teisę įsigyti, perduoti balsavimo teises arba jomis pasinaudoti.

Direktyva 2013/50/ES nustatyta, kad reikalavimas pranešti apie ribos pasiekimą yra taikomas ir finansinėms priemonėms, kurios suteikia teisę arba galimybę įsigyti akcijų su palyginamu ekonominiu poveikiu. Tam, kad būtų įvertintas ribos pasiekimas, turėtojas turi patvirtinti akcijas su kitomis finansinėmis priemonėmis.

Pranešime, kurį būtina pateikti kuo greičiau, turi būti pateikta informacija apie naują balsavimo teisių paskirstymą, akcininko identifikacinį numerį, pakeitimo datą ir pasiektą balsų ribą.

Mokėjimų valdžios institucijoms ataskaita

Tai nauja priemonė, kuri pristatoma Direktyvoje 2013/50/ES. Ši direktyva įpareigoja į biržos sąrašus įtrauktas bendroves, veikiančias gavybos (naftos, dujų ir mineralų) ar miškų auginimo pramonės sektoriuose, atskirose metinėse ataskaitose deklaruoti mokėjimus valdžios institucijoms tose šalyse, kuriose jos vykdo savo veiklą.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigalioja 2005 m. sausio 20 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2007 m. sausio 20 d.

DOKUMENTAS

2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, iš dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB (OL L 390, 2004 12 31, p. 38–57)

Paskesni Direktyvos 2004/109/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1569/2007 nustatantis trečiosios šalies vertybinių popierių emitentų taikomų apskaitos standartų lygiavertiškumo nustatymo mechanizmą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2003/71/EB ir 2004/109/EB (OL L 340, 2007 12 22, p. 66–68). Žr. konsoliduotą versiją.

2007 m. spalio 11 d. Komisijos rekomendacija 2007/657/EB dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/109/EB minimo oficialiai nustatytų mechanizmų, skirtų centralizuotai saugoti reglamentuojamą informaciją, elektroninio tinklo (OL L 267, 2007 10 12, p. 16–22)

2007 m. kovo 8 d. Komisijos direktyva 2007/14/EB nustatanti išsamias tam tikrų Direktyvos 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo nuostatų įgyvendinimo taisykles (OL L 69, 2007 3 9, p. 27–36). Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 30.11.2015

Top