Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Taisyklės, iki 2016 m. taikomos subjektams, vykdantiems veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Taisyklės, iki 2016 m. taikomos subjektams, vykdantiems veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose

Direktyva 2004/17/EB siekiama užtikrinti rinkos atvėrimą bei sąžiningą pusiausvyrą, vykdant pirkimus vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose. Nors minėtą direktyvą pakeitė direktyva 2014/25/ES, Direktyva 2004/17/EB lieka galioti iki naujosios direktyvos perkėlimo valstybėse narėse, kuris turi būti baigtas ne vėliau kaip iki 2016 m. balandžio 18 d.

DOKUMENTAS

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo.

SANTRAUKA

Direktyva 2004/17/EB taikoma:

 • prekių,
 • paslaugų,
 • darbų pirkimams, kuriuos perkantysis subjektas vykdo taip vadinamuose specialiuose sektoriuose, t. y. vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose,

tačiau netaikoma darbų koncesijoms ar paslaugoms, kurias reglamentuoja Direktyva 2014/23/ES.

Perkantieji subjektai

Specialių sektorių direktyva taikoma:

 • kiekvienai perkančiajai institucijai arba valstybės įmonei, veikiančiai energetikos (dujų, elektros, iškastinio kuro gavybos), vandens, transporto (įskaitant transporto paslaugas uostuose arba oro uostuose) ir pašto paslaugų sektoriuose;
 • kiekvienam perkančiajam subjektui, kuris veikia viename (ar keliuose) iš anksčiau minėtų sektorių ir naudojasi specialiosiomis arba išimtinėmis teisėmis, kurias jam suteikė kompetentinga valstybės narės institucija.

Šios direktyvos prieduose pateikiamas neišsamus perkančiųjų subjektų sąrašas.

Susijusi veikla

Ši direktyva visų pirma taikoma aprūpinimui ir eksploatavimui fiksuotų tinklų, kurie skirti visuomenei teikti paslaugą, susijusią su:

 • dujų, šilumos, elektros ar geriamojo vandens gamyba, perdavimu arba paskirstymu. Ji taip pat taikoma dujų, šilumos, elektros energijos ir geriamojo vandens tiekimui į šiuos tinklus bei sutartims, susijusioms su hidraulinės inžinerijos projektams naudojamo vandens tiekimu ir valymu bei drėkinimu arba žemės nusausinimu;
 • transportavimu geležinkeliais, automatinėmis sistemomis, tramvajais, troleibusais, autobusais (tam tikromis sąlygomis) arba perdavimu kabeliu.

Ji taip pat taikoma:

 • pašto paslaugų teikimui;
 • geografinės teritorijos eksploatavimui, siekiant žvalgyti arba išgauti iškastinį kurą, arba oro uostų, uostų ir kitų transporto terminalų aprūpinimui iškastiniu kuru, kurį naudoja vežėjai oru, jūra arba vidaus vandenų keliais.

Svarbu pažymėti, kad po to, kai atitinkamuose sektoriuose sudaromos sutartys, ši direktyva jiems nebetaikoma, jeigu rinkoje yra veiksminga konkurencija, patvirtintaatitinkamos valstybės narės arba ūkio sektoriaus veiksmingos konkurencijos komisijos sprendimu.

Kas dvejus metus persvarstomos ribos

Direktyva taikoma viešosioms sutartims, kurių numatoma vertė be PVM lygi arba viršija šias ribas:

 • 414 000 eurų prekių ir paslaugų pirkimo sutartims;
 • 5 186 000 eurų darbų pirkimo sutartims.

Sutarčių sudarymo kriterijai

Perkantieji subjektai vadovaujasi šiais kriterijais:

 • žemiausia kaina; arba
 • jeigu sutartis siūloma ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiam konkurso dalyviui, - įvairiais su perkamu objektu susijusiais kriterijais, įskaitant kokybę, kainą, techninius parametrus, aplinkos apsaugos charakteristikas ir pan.

Viešumo ir skaidrumo pareiga

Ši pareiga visų pirma susijusi su informaciniais skelbimais pagal standartines Komisijos formules, kurias galima rasti Europos viešųjų pirkimų informacijos sistemoje (SIMAP). Skelbimai gali būti kelių tipų:

 • pranešimas apie reguliarų skelbimą (neprivalomas);
 • reguliarus orientacinis skelbimas (kuris gali būti naudojamas kaip kvietimas dalyvauti konkurse);
 • skelbimas apie sutartį arba konkursą (privalomas, kai dalyvauti konkurse kviečiama kitu būdu nei reguliarūs orientaciniai skelbimai ir skelbimai apie kvalifikacijos vertinimo sistemos buvimą);
 • skelbimas apie sutarties sudarymą arba skelbimo apie konkursą rezultatas (privalomas);
 • skelbimas apie kvalifikacijos sistemos buvimą (kuris gali būti naudojamas kaip kvietimas dalyvauti konkurse).

Sudarydamas kiekvieną sutartį perkantysis subjektas taip pat privalo būti pajėgus pagrįsti savo sprendimus ir išsaugoti visą reikiamą informaciją ne trumpiau kaip ketverius metus. Susidarius pirmai galimybei, jis turi pranešti:

 • bet kuriam nesėkmingam pareiškėjui apie priežastis, dėl kurių jo prašymas buvo atmestas;
 • bet kuriam pareiškėjui, kuris pateikė priimtiną pasiūlymą, apie atrinkto pasiūlymo pranašumus, taip pat pasirinkto ūkio subjekto pavadinimą.

Techninės specifikacijos

Techninėse specifikacijose turi būti apibūdintos reikalaujamos medžiagų, prekių arba paslaugų savybės, kad jos tiktų naudojimui pagal paskirtį. Tai turi būti nurodyta pirkimo dokumentuose (skelbime apie pirkimą, sąlygose arba papildomuose dokumentuose) ir neturi sukurti nepateisinamų kliūčių konkurencijai.

Dalyvavimo sąlygos

Europos teisės aktai numato sąlygas, kurių gali būti reikalaujama dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose. Šiomis sąlygomis siekiama nustatyti ūkio subjektų tinkamumą dalyvauti konkurse dėl sutarties sudarymo, atsižvelgiant į kriterijus, susijusius su ekonominiais ir finansiniais pajėgumais bei profesiniais ir techniniais gebėjimais.

Dalyvavimo sąlygomis taip pat siekiama kovoti su sukčiavimu ir korupcija. Perkančioji organizacija sistemiškai pašalina iš viešojo pirkimo bet kurį ūkio subjektą, kuris buvo pripažintas kaltu dėl dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje, korupcijos, sukčiavimo arba pinigų plovimo.

Ūkio subjektas taip pat gali būti šalinamas iš dalyvavimo viešajame pirkime jei:

 • jam vykdoma (ar yra paskelbta) bankroto, likvidavimo, veiklos nutraukimo ar sustabdymo procedūra ar vyksta teisminis nagrinėjimas;
 • jis yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo, susijusio su profesine veikla;
 • jis yra padaręs rimtą profesinį nusižengimą;
 • jis neįvykdė su socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimu susijusių reglamentų nuostatų.

Viešųjų pirkimų sutarčių sudarymo procedūros

Egzistuoja skirtingos viešųjų pirkimų sutarčių sudarymo procedūros:

 • atvira procedūra, kai bet kuris ūkio subjektas gali pateikti pasiūlymą;
 • ribota procedūra, kai bet kuris ūkio subjektas prašyti leisti jam dalyvauti, bet tik perkančiojo subjekto pakviesti kandidatai gali pateikti pasiūlymą;
 • derybų procedūra, kai perkantysis subjektas tariasi su pasirinktais ūkio subjektais ir su vienu ar keliais iš jų derasi dėl sutarties sąlygų.

Tam tikrais direktyvoje išvardytais konkrečiais atvejais perkantieji subjektai taip pat gali sudaryti viešojo pirkimo sutartį be išankstinio kvietimo dalyvauti konkurse.

Konkursai paslaugų sektoriuje

Direktyva taikoma paslaugų pirkimo konkursams, kurių suma viršija 414 000 eurų.

Perkantysis subjektas turi pateikti viešųjų pirkimų procedūrai keliamus reikalavimus atitinkantį konkurso skelbimą, ir gali žinoti apie projektus tik tada, kai planuoto pateikimo terminas yra pasibaigęs.

Sutarčių sudarymo kriterijai turi būti aiškūs, nediskriminaciniai ir turi užtikrinti tikrą konkurenciją. Vertinimo komisiją turi sudaryti tik tinkamą techninę kvalifikaciją turintys nepriklausomi asmenys.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2004/17/EB

2004 4 30

2006 1 31

OL L 134, 2004 4 30

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2005/51/EB

2005 10 21

2006 1 31

OL L 257, 2005 10 1

Reglamentas (EB) Nr. 2083/2005

2006 1 1

-

OL L 333, 2005 12 20

Reglamentas (EB) Nr. 1422/2007

2008 1 1

-

OL L 317, 2007 12 5

Direktyva 2009/81/EB

2009 8 21

2011 8 21

OL L 216, 2009 8 20

Reglamentas (EB) Nr. 1177/2009

2010 1 1

-

OL L 314, 2009 12 1

Reglamentas (ES) Nr. 1251/2011

2012 1 1

-

OL L 319, 2011 12 2

Reglamentas (ES) Nr. 1336/2013

2014 1 1

-

OL L 335, 2013 12 14

Paskesni direktyvos 2004/17/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB (Oficialusis leidinys L 94, 2014 3 28).

Paskutinį kartą atnaujinta: 02.06.2014

Top