Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Viešųjų sutarčių ir koncesijų sudarymas: peržiūros procedūros

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Viešųjų sutarčių ir koncesijų sudarymas: peržiūros procedūros

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos direktyva 92/13/EEB dėl viešųjų pirkimų vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Šia direktyva iš ES šalių reikalaujama užtikrinti, kad sprendimai dėl viešųjų sutarčių ir koncesijų komunalinių paslaugų sektoriuje, taip pat su tuo susiję preliminarūs procedūriniai sprendimai galėtų būti peržiūrimi greitai ir veiksmingai, remiantis tuo, kad tokiais sprendimais pažeidžiami ES viešųjų pirkimų srities teisės aktai.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • Direktyva 92/13/EEB yra skirta viešosioms sutartims ir koncesijoms komunalinių paslaugų sektoriuje, kuriam taikomos atitinkamos materialinės teisės normos (direktyvos 2014/23/ES ir 2014/25/ES, pastarąja nuo 2016 m. balandžio 18 d. pakeičiama Direktyva 2004/17/EB).
  • ES šalys privalo užtikrinti, kad bet kuris asmuo, kuris yra arba buvo suinteresuotas gauti konkrečią sutartį, arba kuriam galėjo būti padaryta žala dėl tariamo pažeidimo, gali pasinaudoti peržiūros procedūromis.
  • Pagal Direktyvą 92/13/EEB veiksmų galima imtis tiek prieš pasirašant sutartį (gynimo priemonės prieš sudarant sutartį), tiek ją pasirašius (gynimo priemonės sudarius sutartį).
    • Gynimo priemonės prieš sudarant sutartį yra skirtos ištaisyti viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimus vykstant pirkimo procedūrai ir, bet kuriuo atveju, prieš įsigaliojant sutarčiai. Tai apima teisę į tarpines priemones, privalomą atidėjimo laikotarpį ir reikalavimą sustabdyti sudarymo procedūrą, kol nagrinėjama apeliacija, kad būtų užkirstas kelias sutarties sudarymui.
    • Gynimo priemonės sudarius sutartį yra skirtos paskelbti esančią sutartį negaliojančia ir (arba) suteikti kompensaciją (visų pirma atlyginti žalą) nukentėjusioms šalims po to, kai ta sutartis buvo sudaryta.
  • Direktyva 92/13/EEB buvo iš esmės pakeista Direktyva 2007/66/EB. Direktyva 2014/23/ES buvo nustatyti tolesni pakeitimai, visų pirma siekiant išplėsti Direktyvos 92/13/EEB taikymo sritį dėl koncesijų pagal Direktyvą 2014/23/ES ir atnaujinti nuorodas į materialinės teisės normas viešosioms sutartims, kaip nurodyta Direktyvoje 2014/25/ES.
  • Direktyva 89/665/EEB yra viešojo sektoriaus ekvivalentas Direktyvai 92/13/EEB. Ji buvo iš esmės pakeista Direktyva 2007/66/EB. Direktyva 2014/23/ES buvo nustatyti tolesni jos ir Direktyvos 2014/24/ES pakeitimai.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1992 m. kovo 6 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 1993 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje „Taisomųjų priemonių direktyvos“.

DOKUMENTAS

1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyva 92/13/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Bendrijos taisyklių taikymą viešųjų pirkimų tvarkai vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose, suderinimo (OL L 76, 1992 3 23, p. 14–20)

Paskesni Direktyvos 92/13/EEB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija (į kurią įtraukti tik daliniai pakeitimai, nustatyti iki Direktyvos 2007/66/EB imtinai) yra skirti tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo (OL L 134, 2004 4 30, p. 1–113) (galioja iki 2016 4 18)

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 243–374) (galioja nuo 2016 4 18)

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo (OL L 94, 2014 3 28, p. 1–64). Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 65–242). Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 21.03.2016

Top