Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pesticidų likučiai žmonių maiste ir pašaruose

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pesticidų likučiai žmonių maiste ir pašaruose

Europos Sąjungoje visiems žmonių vartojimui arba gyvūnų pašarams skirtiems maisto produktams yra nustatytas didžiausias pesticidų likučių kiekis. Tokiu būdu siekiama apsaugoti gyvūnų ir žmonių sveikatą. ES teisės aktu reglamentuojami skirtingiems maisto produktams nustatyti kiekiai ir didžiausias kiekis, taikomas pagal nutylėjimą.

DOKUMENTAS

2005 m. vasario 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 91/414/EEB.

SANTRAUKA

Europos Sąjungoje visiems žmonių vartojimui arba gyvūnų pašarams skirtiems maisto produktams yra nustatytas didžiausias pesticidų likučių kiekis. Tokiu būdu siekiama apsaugoti gyvūnų ir žmonių sveikatą. ES teisės aktu reglamentuojami skirtingiems maisto produktams nustatyti kiekiai ir didžiausias kiekis, taikomas pagal nutylėjimą.

KAM SKIRTAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu nustatomas didžiausias pesticidų likučių kiekis, leidžiamas augalinės ir gyvūninės kilmės produktuose, skirtuose žmonių vartojimui arba gyvūnų parašams. Europos Komisijos nustatomi didžiausi likučių kiekiai (DLK) apima:

 • 1.

  DLK, kurie taikomi konkretiems žmonių vartojimui arba gyvūnų pašarams skirtiems maisto produktams;

 • 2.

  bendrą kiekį, kuris taikomas, jei nėra nustatytas konkretus DLK (numatytasis kiekis yra 0,01 mg/kg).

Visoms augalų rūšims ir pesticidams taikomi DLK yra pateikiami Komisijos DLK duomenų bazėje.

Maisto produktai, kuriems taikomas reglamentas

Reglamentas yra taikomas visiems žmogaus vartojimui arba gyvūnų pašarams skirtiems produktams, kurie išvardyti I priede.

Šiems produktams netaikomi nustatyti kiekiai, jei jie skirti:

 • sėti ar sodinti;
 • leidžiamai veiklai, skirtai veikliųjų medžiagų tyrimams;
 • kitiems nei maistas ar pašarai produktams gaminti;
 • eksportui.

Išimtys

Tam tikros Komisijos sąraše esančios medžiagos (VII priedas) gali būti leidžiamos, net jei jos viršija nustatytą DLK, jeigu laikomasi šių sąlygų:

 • tokie produktai neskirti suvartoti nedelsiant;
 • yra atitinkama kontrolės sistema, užtikrinanti, kad tokie produktai nepateks vartotojui;
 • kitos ES šalys ir Komisija buvo informuotos apie priimtas priemones.

Saugos vertinimas

Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) atsako už naujų DLK paraiškų saugos vertinimą, kuris atliekamas atsižvelgiant į jų toksiškumą, didžiausią kiekį, kuris numatomas ant maisto, ir vartotojų racioną. Komisija, remdamasi EFSA nuomone, priima reglamentą, kuriuo nustato naują DLK arba pakeičia ar pašalina jau galiojantį.

Mėginių ėmimas

ES turi programą, pagal kurią kasmet tikrinamas patvirtintas produktų sąrašas ir nustatoma, ar sąraše esantys produktai atitinka pesticidams nustatytus DLK.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2005 m. balandžio 5 d.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie didžiausius likučių kiekius ir EFSA svetainėje.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 396/2005

2005 4 5

-

OL L 70, 2005 3 16, p. 1-16

Paskesni reglamento (EB) Nr. 396/2005 daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. balandžio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 400/2014 dėl 2015, 2016 ir 2017 m. suderintos daugiametės Sąjungos kontrolės programos, skirtos užtikrinti, kad nebūtų viršijama didžiausia leidžiamoji pesticidų liekanų koncentracija augaliniuose ir gyvūniniuose maisto produktuose bei ant jų, ir pesticidų liekanų poveikiui vartotojams įvertinti (OL L 119, 2014 4 23, p. 44-56).

paskutinis atnaujinimas 23.04.2015

Top