Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cheminių medžiagų reguliavimas ES

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cheminių medžiagų reguliavimas ES

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

REACH (cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų) reglamentu nustatoma išsami teisinė sistema, skirta cheminių medžiagų gamybai ir naudojimui Europoje. Atsakomybė už cheminių medžiagų gamybos, importo, pardavimo ir naudojimo saugumą ES perkeliama nuo valdžios institucijų pramonei. Taip pat:

 • skatinami bandymams su gyvūnais alternatyvūs metodai;
 • sukuriama bendroji cheminių medžiagų rinka;
 • siekiama skatinti naujoves ir konkurencingumą sektoriuje;
 • įsteigiama Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA).

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Reglamentas taikomas visoms cheminėms medžiagoms, kurios gaminamos, importuojamos parduodamos ir naudojamos atskirai, mišiniuose ar gaminiuose. Daugelis jų yra naudojamos mūsų kasdieniame gyvenime, pavyzdžiui, valymo produktuose, dažuose, elektros prietaisuose.
 • Įmonės privalo centrinėje duomenų bazėje registruoti visas chemines medžiagas, kurių jos pagamina ar importuoja ne mažiau kaip vieną toną per metus. ECHA tikrina registracijos metu pateiktą informaciją.
 • Įmonės privalo nustatyti ir valdyti riziką, susijusią su cheminėmis medžiagomis, kurias jos gamina ir parduoda ES. Jos turi parodyti, kaip saugiai naudotis jų gaminiais, ir informuoti naudotojus apie rizikos valdymo priemones, kurios turėtų užtikrinti saugų naudojimą visoje tiekimo grandinėje.
 • Nacionalinės valdžios institucijos gali apriboti tam tikrų medžiagų gamybą ar naudojimą, jei mano, kad rizika nėra tinkamai valdoma.
 • Reglamentu siekiama pakeisti pavojingiausias medžiagas saugesnėmis alternatyvomis, kai tokios yra.
 • Reglamentas netaikomas tam tikroms medžiagų grupėms (pavyzdžiui, medžiagoms, kurios yra radioaktyvios arba kurias prižiūri muitinė) ir atliekoms, nes jos yra išsamiai reglamentuojamos pagal kitus teisės aktus.

2013 m. Europos Komisija įvertino pirmuosius penkerius REACH reglamento įgyvendinimo metus ir padarė išvadą, kad iki 2018 m. birželio 1 d., t. y. termino, iki kurio reikia užregistruoti tam tikras medžiagas, nereikia jokių esminių pakeitimų.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas įsigaliojo 2007 m. birželio 1 d.

KONTEKSTAS

Cheminių medžiagų pramonė yra vienas didžiausių gamybos sektorių ES. Ji vaidina lemiamą vaidmenį mūsų kasdieniame gyvenime ir užtikrinant bendrą ekonomikos konkurencingumą. ES priėmė teisės aktą, kuriuo cheminių medžiagų pramonei (ir platesnei gamybos pramonei, kurioje naudojamos cheminės medžiagos) sudaroma galimybė kurti ir diegti naujoves, tuo pačiu užtikrinant, kad jos produktai nekenkia žmonėms ir aplinkai.

 • Europos Komisijos vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinio direktorato interneto svetainės skiltis „Cheminės medžiagos
 • Europos Komisijos aplinkos direktorato interneto svetainės skiltis „Cheminės medžiagos
 • Europos cheminių medžiagų agentūros interneto svetainės skiltis „REACH

DOKUMENTAS

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 136, 2007 5 29, p. 3–280)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 ir jo priedų daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2008 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 771/2008, nustatantis Europos cheminių medžiagų agentūros Apeliacinės komisijos struktūros ir darbo tvarkos taisykles (OL L 206, 2008 8 2, p. 5–13)

2008 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 440/2008 nustatantis bandymų metodus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL L 142, 2008 5 31, p. 1–739). Žr. konsoliduotą versiją.

2008 m. balandžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 340/2008 dėl Europos cheminių medžiagų agentūrai mokėtinų mokesčių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL L 107, 2008 4 17, p. 6–25). Žr. konsoliduotą versiją.

2007 m. spalio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1238/2007, nustatantis Europos cheminių medžiagų agentūros apeliacinės komisijos narių kvalifikacijos taisykles (OL L 280, 2007 10 24, p. 10)

paskutinis atnaujinimas 02.02.2016

Top