Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tarptautinė prekyba pavojingomis cheminėmis medžiagomis

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tarptautinė prekyba pavojingomis cheminėmis medžiagomis

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos sprendimas 2006/730/EB dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendimas užtikrina Roterdamo konvencijos patvirtinimą ir dalyvavimą ją įgyvendinant po to, kai Teisingumo Teismas panaikino pradinį teisėkūros procedūra priimtą sprendimą dėl teisės klausimo.

Konvencijoje numatyta sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūra, taikoma tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Konvencijoje:

reglamentuojamas 47 pavojingų cheminių medžiagų ir pesticidų importas bei eksportas;

reikalaujama, kad visoms joje nurodytoms cheminėms medžiagoms, prieš jas eksportuojant, būtų gautas importuotojo iš anksto gautas sutikimas;

nustatoma apsikeitimo informacija apie importuojančių šalių priimtus sprendimus procedūra;

reikalaujama, kad kiekviena prie konvencijos prisijungusi šalis paskirtų nacionalinę valdžios instituciją, kuri užtikrintų visapusišką konvencijos įgyvendinimą;

klausiama visų prie konvencijos prisijungusių šalių, ar jos yra pasirengusios priimti joje nurodytas importuojamas chemines medžiagas ir pesticidus;

reikalaujama, kad eksportuotojai užtikrintų, kad nurodytos cheminės medžiagos nebūtų eksportuojamos, jei importuojanti šalis nėra davusi savo oficialaus sutikimo;

prašoma šalių, kurios uždraudė ar griežtai apribojo kokią nors cheminę medžiagą, informuoti apie tai konvencijos sekretoriatą;

numatomas apsikeitimas moksline, technine, ekonomine ir teisine informacija apie chemines medžiagas, kurioms taikoma ši konvencija, ir galimybė teikti techninę paramą besivystančioms šalims cheminių medžiagų reglamentavimo srityje;

leidžiama pasirašiusioms šalims pasitraukti iš konvencijos praėjus vieneriems metams po atitinkamo pranešimo pateikimo.

Konvencija netaikoma narkotinėms medžiagoms, radioaktyviosioms medžiagoms, atliekoms, cheminiams ginklams, maistui ir maisto priedams, genetiškai modifikuotiems organizmams ir cheminėms medžiagoms, eksportuojamoms mokslinių tyrimų tikslais.

KONTEKSTAS

2006 m. sausio 10 d. Europos Teisingumo Teismas priėmė sprendimą byloje C-94/03. Europos Komisija buvo iškėlusi bylą Tarybai, prašydama teismo panaikinti Tarybos sprendimą 2003/106/EB, kuriuo Europos Sąjungos vardu patvirtinta Roterdamo konvencija.

Komisija tvirtino, kad sprendimas turi būti pagrįstas tik Sutarties straipsniu, susijusiu su bendra prekybos politika (tuo metu tai buvo Amsterdamo sutarties 133 straipsnis), o ne straipsniu, kuris buvo panaudotas (tos pačios sutarties 175 straipsnis, taikomas aplinkos politikai).

Teismas nusprendė, kad teisiniam pagrindui reikia abiejų straipsnių, todėl panaikino pradinį Tarybos sprendimą. Naujasis sprendimas, įsigaliojęs jo pirmtako priėmimo dieną, užtikrina, kad nebūtų teisinio vakuumo.

DOKUMENTAS

2006 m. rugsėjo 25 d. Tarybos sprendimas 2006/730/EB dėl Roterdamo konvencijos dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje, sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 299, 2006 10 28, p. 23–25)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo (OL L 201, 2012 7 27, p. 60–106)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 649/2012 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra tik dokumentinio pobūdžio.

paskutinis atnaujinimas 26.11.2015

Top