Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kova su cheminių medžiagų keliama grėsme (Stokholmo konvencija)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kova su cheminių medžiagų keliama grėsme (Stokholmo konvencija)

Patvarieji organiniai teršalai (POT) kenkia žmonių sveikatai ir aplinkai. Stokholmo konvencija, grindžiama atsargumo principu, siekiama užtikrinti saugų šių medžiagų likvidavimą ir sumažinti jų gamybą bei naudojimą.

DOKUMENTAS

2004 m. spalio 14 d. Tarybos sprendimas 2006/507/EB dėl Stokholmo konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų sudarymo Europos bendrijos vardu.

SANTRAUKA

Patvarieji organiniai teršalai (POT) kenkia žmonių sveikatai ir aplinkai. Stokholmo konvencija, grindžiama atsargumo principu, siekiama užtikrinti saugų šių medžiagų likvidavimą ir sumažinti jų gamybą bei naudojimą.

KAM SKIRTAS ŠIS SPRENDIMAS?

Šiuo sprendimu pritariama Europos Sąjungos (arba, kai jis buvo priimtas, Europos Bendrijos) sprendimui dalyvauti Stokholmo konvencijoje. Jame apibrėžiami POT ir nustatomos taisyklės, reglamentuojančios šių teršalų gamybą, importą ir eksportą. Jame reikalaujama, kad visuomenė, politikai ir chemijos pramonė būtų informuojami apie jų keliamą pavojų.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Apibrėžtis

POT - tai skaidymuisi atsparios cheminės medžiagos, pasižyminčios tam tikromis nuodingomis savybėmis. Jos kaupiasi gyvuose organizmuose, plinta oru, per vandenį ir migruojančias rūšis bei kaupiasi sausumos ir vandens ekologinėse sistemose. POT keliama tarša yra tarpvalstybinė problema, reikalaujanti tarptautinių veiksmų.

Taikymo sritis

Konvencija apima 23 prioritetinius tikslingai ir netikslingai (pvz., tokiuose šaltiniuose, kaip atliekų deginimo krosnys) susidarančius POT.

Jie yra: aldrinas, chlordanas, chlordekonas, dichlorodifeniltrichloretanas (DDT), dieldrinas, endrinas, heptachloras, heksabrombifenilas, heksabromociklododekanas, heksabromdifenileteris ir heptabromdifenileteris, heksachlorbenzenas (HCB), alfa heksachlorcikloheksanas, beta heksachlorcikloheksanas, lindanas, mireksas, perfluoroktansulfonrūgštis, jos druskos ir perfluoroktano sulfonilfluoridas, polichlorinti dibenzo-p-dioksinai (PCDD), polichlorinti dibenzofuranai (PCDF), polichlorobifenilai (PCB), techninis endosulfanas ir susiję jo izomerai, tetrabromdifenileteris ir pentabromdifenileteris ir toksafenas.

Įgyvendinimas

Konvenciją tarptautiniu mastu įgyvendina trys institucijos.

Šalių konferencija, kurią sudaro visos signatarės ir, prireikus, stebėtojai. Ji nustato įgyvendinimo taisykles ir yra atsakinga už pagrindinius sprendimus.

Patvariųjų organinių teršalų kontrolės komitetas, sudarytas iš specialistų, kurie svarsto pasiūlymus į Konvenciją įtraukti naujas medžiagas.

Sekretoriatas, atsakingas už administracines užduotis.

Šalys turi parengti planus, kad įvykdytų savo įsipareigojimus pagal šią Konvenciją. Kiekviena šalis paskiria nacionalinį informacijos mainų centrą, kad būtų galima lengviau keistis informacija.

Gamyba, naudojimas, importas ir eksportas

Konvencija numato, kaip likviduoti uždraustų POT gamybą, naudojimą, importą ir eksportą.

Pagrindinis tikslas - sumažinti ir, jei įmanoma, likviduoti netikslinį POT susidarymą ir jų išleidimą į aplinką. Šiuo tikslu signatarės turi parengti veiksmų planus ir siekti naudoti pakaitines medžiagas, produktus ir procesus.

KONTEKSTAS

Konvencija buvo priimta 2001 m., o įsigaliojo 2004 m. Ją pasirašė 179 šalys, įskaitant Europos Sąjungą.

Daugiau informacijos pateikiama Europos Komisijos Aplinkos generalinio direktorato interneto svetainėje.

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Atsargumo principas - tai rizikos valdymo priemonė, pagal kurią tam tikra politikos kryptis ar veikla neturėtų būti įgyvendinama, jeigu yra galimybė, kad ji gali padaryti žalos visuomenei arba aplinkai, ir jeigu mokslininkai vis dar nesutaria šiuo klausimu.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Sprendimas 2006/507/EB

2004 10 14

-

OL L 209, 2006 7 31, p. 1-2

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiantis Direktyvą 79/117/EEB (OL L 158, 2004 4 30, p. 7-49).

2004 m. vasario 19 d. Tarybos sprendimas 2004/259/EB dėl 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolo dėl patvarių organinių teršalų sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 81, 2004 3 19, p. 35-36).

Paskutinį kartą atnaujinta: 03.04.2015

Top