Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Saugios ir veiksmingos trąšos ES rinkoje

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Saugios ir veiksmingos trąšos ES rinkoje

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 2003/2003 dėl trąšų

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

  • Šiuo reglamentu į vieną teisės aktą sudedamos visos Europos Sąjungos taisyklės, taikomos trąšoms – cheminiams junginiams, kurie aprūpina augalus maistinėmis medžiagomis.
  • Juo užtikrinama, kad šie labai techniniai reikalavimai būtų vienodai įgyvendinami visoje ES.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • Reglamentas taikomas tik mineralinėms trąšoms, kurias sudaro vienas ar daugiau augalinių maistinių medžiagų. Kitoms trąšoms taikomi ES šalių nacionaliniai teisės aktai.
  • Reglamento I priede pateikiamas trąšų sąrašas pagal jų specifines savybes. Jei trąša atitinka tipo pavadinimą, ji gali būti žymima raidėmis „EB“. Tuomet šia trąša galima prekiauti ir ją naudoti visoje ES. EB pavadinimas garantuoja ūkininkams, kad trąšose yra mažiausias maistinių medžiagų kiekis ir jos yra saugios naudoti.
  • Tam, kad naujas tipo pavadinimas būtų įtrauktas į reglamento I priedo sąrašą, tokio tipo pavadinimo trąšos gamintojas turi pateikti paraišką nacionalinei kompetentingai institucijai. Paraiška yra perduodama Europos Komisijai, kuri pasikonsultavusi su ES šalimis ir gavusi reglamentu įsteigto komiteto rekomendaciją nusprendžia patvirtinti arba atmesti paraišką.
  • Trąšai suteikiamas EB statusas, jei ji efektyviu būdu leidžia įsisavinti maistines medžiagas ir nekenkia žmonių ar gyvūnų sveikatai arba aplinkai, taip pat įrodoma, kad buvo imtasi atitinkamų ėminių ėmimo, analizės ir bandymo metodų.
  • Gamintojai turi daryti įrašus, kad būtų galima atsekti trąšas joms pasiekus rinką ir dar dvejus metus po to.
  • Ant pakuočių, etiketėse ir pridedamuose dokumentuose turi būti pateikiama tam tikra pagrindinė informacija, kaip antai gamintojo kontaktiniai duomenys ir trąšos pagrindinės savybės.
  • Specialios taisyklės yra taikomos pagrindinėms* ir antrinėms* neorganinėms trąšoms, neorganinėms* mikroelementų* trąšoms ir didelį azoto kiekį turinčioms amonio nitrato trąšoms.
  • Kai kurie gaminių tipai pridėti dėl kalkinimo medžiagų (medžiagos, kurios neutralizuoja rūgštų dirvožemį) ir agronominių trąšų priedų, taip pat inhibitorių (kaip antai azoto inhibitorių – medžiagų, kurios lėtina nitrifikaciją* arba užkerta jai kelią).

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2003 m. gruodžio 11 d., išskyrus 8 straipsnį ir 26 straipsnio 3 dalį dėl atsekamumo aspektų, kurie taikomi nuo 2005 m. birželio 11 d.

KONTEKSTAS

2016 m. kovo mėn. Komisija priėmė pasiūlymą, kuriuo siekiama supaprastinti esamus teisės aktus, pagerinti ES trąšų rinkos veikimą ir išplėsti taisyklių taikymą nesuderintiems gaminiams, t. y. toms trąšoms, kurios reglamentuojamos ES šalių nacionaliniuose įstatymuose. Norėdama pasirengti šiai iniciatyvai Komisija atliko įvairių tyrimų, pavyzdžiui, dėl trąšų sudedamųjų dalių ir augalų biostimuliatorių mokslo.

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Pagrindinė maistinė medžiaga: tik azoto, fosforo ir kalio elementai.

Antrinė maistinė medžiaga: elementai kalcis, magnis, natris ir siera.

Neorganinės trąšos: trąšos, kuriose deklaruojamos maistinės medžiagos yra neorganinės medžiagos, gautos ekstrahuojant arba taikant fizikinį ir (arba) cheminį pramoninį procesą.

Mikroelementai: elementai boras, kobaltas, varis, geležis, manganas, molibdenas ir cinkas, kurie yra svarbūs augalų augimui tokiais kiekiais, kurie yra maži palyginti su pagrindinėmis ir antrinėmis maistinėmis medžiagomis.

Nitrifikacija: natūralus procesas, vykstantis aplinkoje, kai dirvoje speciali bakterija paverčia amoniaką nitritais ir nitratais.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2003/2003 dėl trąšų (OL L 304, 2003 11 21, p. 1–194)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 12.09.2016

Top