Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorinių transporto priemonių priekinių tolimųjų ir (arba) artimųjų šviesų žibintai (iki 2014 m.)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Motorinių transporto priemonių priekinių tolimųjų ir (arba) artimųjų šviesų žibintai (iki 2014 m.)

Šia direktyva siekiama nustatyti techninius reikalavimus priekinių tolimųjų ir (arba) artimųjų šviesų žibintams, kad būtų įgyvendinta EB tipo patvirtinimo procedūra.

DOKUMENTAS

1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/761/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių priekinius tolimųjų ir (arba) artimųjų šviesų žibintus ir tų žibintų kaitinimo lemputes, suderinimo (žr. iš dalies keičiančius aktus).

SANTRAUKA

Visos valstybės narės sudedamosios dalies tipo patvirtinimą suteikia kiekvienam priekiniam artimosios ir (arba) tolimosios šviesos žibinto tipui bei kiekvienam šviesos šaltinio, skirto tiems žibintams, tipui (kaitinimo lemputės ir kiti žibintai), atitinkantiems direktyvos prieduose nustatytus konstrukcijos ir patikros reikalavimus. EB sudedamosios dalies tipo patvirtinimo ženklą suteikusi valstybė narė imasi priemonių, kad būtų patikrinta, ar produkcijos pavyzdžiai atitinka patvirtinto tipo reikalavimus.

Valstybės narės išduoda EB sudedamosios dalies tipo patvirtinimo ženklą kiekvienam priekiniam artimosios ir (arba) tolimosios šviesos žibinto tipui bei kiekvienam šviesos šaltinio, skirto tiems žibintams, tipui.

Remiantis patvirtinimų suteikimo sistema, nustatyta direktyvoje, valstybės narės negali:

  • uždrausti pateikti į rinką priekinių tolimųjų ir (arba) artimųjų šviesų žibintų dėl priežasčių, susijusių su jų konstrukcija arba veikimo būdu, jeigu tie žibintai turi EB sudedamosios dalies tipo patvirtinimo ženklą;
  • atsisakyti suteikti EB tipo arba nacionalinį tipo patvirtinimą transporto priemonei dėl priežasčių, susijusių su priekiniais artimosios ir (arba) tolimosios šviesos žibintais, jeigu jie turi EB sudedamosios dalies tipo patvirtinimo ženklą ir yra pritaisyti pagal Direktyvoje 76/756/EEB nustatytus reikalavimus.

Ši direktyva panaikinama Reglamentu (EB) Nr. 661/2009, kuris įsigalios 2014 m. lapkričio 1 d.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 76/761/EEB

1976 7 30

1977 7 1

OL L 262, 1976 9 27

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 1999/17/EB

1999 5 2

1999 10 1

OL L 97, 1999 4 12

Stojimo aktas

2004 5 1

2004 5 1

OL L 236, 2003 9 23

Direktyva 2006/96/EB

2007 1 1

2007 1 1

OL L 363, 2006 12 20

Direktyva 2013/15/ES

2013 7 1

2013 7 1

OL L 158, 2013 6 10

Paskesni direktyvos 76/761/EEB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

Paskutinį kartą atnaujinta: 02.07.2014

Top