Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų posūkio rodiklio žibintai (iki 2014 m.)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų posūkio rodiklio žibintai (iki 2014 m.)

Šia direktyva siekiama nustatyti techninius reikalavimus posūkio rodiklio žibintams, kad būtų įgyvendintos Bendrijos tipo patvirtinimo procedūros.

DOKUMENTAS

1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/759/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų posūkio rodiklio žibintus, suderinimo (žr. iš dalies keičiančius aktus).

SANTRAUKA

Kiekviena valstybė narė EB sudedamosios dalies tipo patvirtinimą suteikia kiekvienam posūkio rodiklio žibinto, kuris atitinka direktyvos prieduose nustatytus konstrukcijos ir patikros reikalavimus, tipui ir išduoda jam EB sudedamosios dalies tipo patvirtinimo ženklą, kurio pavyzdys kiekvienam tipui nurodytas direktyvos priede. EB sudedamosios dalies tipo patvirtinimo ženklą suteikusi valstybė narė imasi priemonių, kad būtų patikrinta, ar produkcijos pavyzdžiai atitinka patvirtinto tipo reikalavimus.

Remiantis patvirtinimų suteikimo sistema, nustatyta direktyvoje, valstybės narės negali:

  • uždrausti pateikti į rinką posūkio rodiklio žibintų dėl priežasčių, susijusių su jų konstrukcija arba veikimo būdu, jeigu tie žibintai turi EB sudedamosios dalies tipo patvirtinimo ženklą;
  • atsisakyti suteikti EB tipo arba nacionalinį tipo patvirtinimą transporto priemonei dėl priežasčių, susijusių su posūkio rodiklio žibintais, jeigu jie turi EB sudedamosios dalies tipo patvirtinimo ženklą ir yra pritaisyti pagal Direktyvoje 76/756/EEB nustatytus reikalavimus;
  • atsisakyti ar uždrausti parduoti, registruoti, pradėti eksploatuoti arba naudoti kokią nors transporto priemonę dėl priežasčių, susijusių su posūkio rodiklio žibintais, jeigu jie turi EB sudedamosios dalies tipo patvirtinimo ženklą ir yra pritaisyti pagal Direktyvoje 76/756/EEB nustatytus reikalavimus.

Vis dėlto valstybė narė gali uždrausti pateikti į rinką EB sudedamosios dalies tipo patvirtinimo ženklą turinčius posūkio rodiklio žibintus, kurie nuosekliai neatitinka patvirtinto tipo reikalavimų.

Ši direktyva panaikinama Reglamentu (EB) Nr. 661/2009, kuris įsigalios 2014 m. lapkričio 1 d.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 76/759/EB

1976 7 30

1977 7 1

OL L 262, 1976 9 27

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 1999/15/EB

1999 5 2

1999 10 1

OL L 97, 1999 4 12

Stojimo aktas

2004 5 1

2004 5 1

OL L 236, 2003 9 23

Direktyva 2006/96/EB

2007 1 1

2007 1 1

OL L 363, 2006 12 20

Direktyva 2013/15/ES

2013 7 1

2013 7 1

OL L 158, 2013 6 10

Paskesni Direktyvos 76/759/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

Paskutinį kartą atnaujinta: 02.07.2014

Top