Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorinės transporto priemonės su priekabomis: galiniai rūko žibintai (iki 2014 m.)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Motorinės transporto priemonės su priekabomis: galiniai rūko žibintai (iki 2014 m.)

Šios direktyvos tikslas - nustatyti suderintus techninius reikalavimus galiniams rūko žibintams, kad būtų įgyvendintos Bendrijos tipo patvirtinimo procedūros.

DOKUMENTAS

1977 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 77/538/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų galinius rūko žibintus, suderinimo

SANTRAUKA

Direktyva 77/538/EEB

Galinis rūko žibintas - tai žibintas, skirtas tam, kad tankiame rūke būtų galima lengviau pastebėti transporto priemonę.

Visos valstybės narės sudedamosios dalies tipo patvirtinimą suteikia kiekvienam galinio rūko žibinto tipui, kuris atitinka direktyvos prieduose nustatytus konstrukcijos ir patikros reikalavimus, ir išduoda jam EB sudedamosios dalies tipo patvirtinimo ženklą. EB sudedamosios dalies tipo patvirtinimo ženklą suteikusi valstybė narė imasi priemonių, kad būtų patikrinta, ar produkcijos pavyzdžiai atitinka patvirtinto tipo reikalavimus.

Valstybės narės negali:

  • uždrausti pateikti į rinką galinių rūko žibintų dėl priežasčių, susijusių su jų konstrukcija arba veikimo būdu, jeigu tie žibintai turi EB sudedamosios dalies tipo patvirtinimo ženklą;
  • atsisakyti suteikti EB tipo arba nacionalinį tipo patvirtinimą transporto priemonei dėl priežasčių, susijusių su galiniais rūko žibintais, jeigu jie turi EB sudedamosios dalies tipo patvirtinimo ženklą ir yra pritaisyti pagal Direktyvoje 76/756/EEB nustatytus reikalavimus;
  • uždrausti parduoti, registruoti, pradėti eksploatuoti arba naudoti kokią nors transporto priemonę dėl priežasčių, susijusių su galiniais rūko žibintais, jeigu jie turi EB sudedamosios dalies tipo patvirtinimo ženklą ir yra pritaisyti pagal Direktyvoje 76/756/EEB nustatytus reikalavimus.

Direktyva 89/518/EEB

Šia direktyva keičiama ankstesnė direktyva taip, kad būtų atsižvelgta į technikos pažangą, ir supaprastinama EB sudedamosios dalies tipo patvirtinimo ženklo išdavimo galiniams rūko žibintams tvarka, jeigu jie yra sugrupuoti, kombinuoti ar tarpusavyje sujungti su kitais žibintais. Direktyva 76/756/EEB nustatyti apibrėžimai (sugrupuotieji žibintai, kombinuotieji žibintai, kaitrinių lempų šviesos šaltinis ir pan.) taikomi ir Direktyvai 77/538/EEB.

Direktyva 99/14/EB

Atsižvelgiant į technikos pažangą, šia direktyva iš esmės keičiami Direktyvos 77/538/EEB priedai, ypač jų dalys, susijusios su informaciniu dokumentu ir tipo patvirtinimo liudijimu. Direktyva 99/14/EB taip pat supaprastinamos tipo patvirtinimo procedūros, kad būtų išlaikytas Direktyvos 77/538/EEB ir atitinkamų Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos reglamentų lygiavertiškumas.

Nuo 2000 m. balandžio 1 d. valstybės narės nebegali suteikti EB tipo patvirtinimo ir gali atsisakyti suteikti nacionalinį tipo patvirtinimą bet kokiai transporto priemonei dėl priežasčių, susijusių su galiniais rūko žibintais, jeigu jie neatitinka Direktyvos 77/538/EEB reikalavimų.

Visi būtini pakeitimai, kad priedų reikalavimai būtų sutvarkyti taip, jog būtų atsižvelgta į technikos pažangą, priimami pagal Direktyvos 70/156/EEB 13 straipsnyje nustatytą tvarką.

Direktyva 77/538/EEB panaikinama Reglamentu (ES) Nr. 661/2009, kuris įsigalios 2014 m. lapkričio 12 d.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 77/538/EEB

1977 6 29

1978 12 29

OL L 220, 1977 8 29

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 89/518/EEB

1989 8 17

1989 12 31

OL L 265, 1989 9 12

Direktyva 99/14/EB

1999 5 2

1999 10 1

OL L 97, 1999 4 12

Stojimo aktas

2004 5 1

2004 5 1

OL L 236, 2003 9 23

Direktyva 2006/96/EB

2007 1 1

2007 1 1

OL L 363, 2006 12 20

Direktyva 2013/15/ES

2013 7 1

2013 7 1

OL L 158, 2013 6 10

Paskutinį kartą atnaujinta: 02.07.2014

Top