Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Transporto priemonės ir priekabos: transporto priemonių registracijos dokumentai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Transporto priemonės ir priekabos: transporto priemonių registracijos dokumentai

Šia direktyva suvienodinami transporto priemonių registracijos liudijimų forma ir turinys.

DOKUMENTAS

1999 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų.

SANTRAUKA

Direktyva taikoma ES šalyse išduotiems dokumentams. Ji turi tris tikslus:

  • palengvinti vienoje ES šalyje registruotų transporto priemonių naudojimą kitų ES šalių keliuose. Tai leidžia atitinkamoms nacionalinėms institucijoms lengviau patikrinti registracijos liudijimus;
  • sudaryti sąlygas Direktyvos 2006/126/EB dėl vairuotojų pažymėjimų, kuriuos reikia patikrinti keliuose, įgyvendinimui;
  • pagerinti vidaus rinkos veikimą, padedant geriau suprasti dokumentus ir leidžiant patikrinti nuosavybės teises, jeigu transporto priemonė registruota kitoje ES šalyje.

ES šalies išduotas registracijos liudijimas turi atitikti direktyvos priede aprašytą modelį. Tai palengvina nuosavybės teisių į transporto priemonę, registruotą kitoje ES šalyje, patikrinimą, visų pirma, kai pareiškėjas nėra registracijos liudijimo turėtojas. Pirmoji registracijos liudijimo dalis yra skirta važiavimui keliuose, antroji - informacijai apie nuosavybės teises.

ES šalys gali išduoti registracijos liudijimą, kurį sudaro tik pirmoji modelio dalis. Tai taikoma tais atvejais, kai transporto priemonės bus naudojamos tik tos ES šalies teritorijoje, ir ta ES šalis turi sistemą, per kurią gali pasiekti transporto priemonės registrą patikrinimo keliuose metu.

ES šalies išduotas registracijos liudijimas turi būti pripažįstamas kitose ES šalyse. Direktyvoje 2014/46/ES taip pat reikalaujama, kad ES šalys saugotų duomenų apie visas savo teritorijoje registruotas transporto priemones elektroninius įrašus.

ES šalies institucijos yra informuojamos, jei techninės apžiūros, atliktos pagal Direktyvą 2014/45/ES, metu sustabdomas leidimas naudoti tam tikrą transporto priemonę. Toks leidimo sustabdymas turi būti fiksuojamas elektroniniu būdu, ir turi būti atliekama papildoma techninė apžiūra. Leidimo sustabdymas galioja, kol nebus sėkmingai atlikta nauja techninė apžiūra.

Jeigu anksčiau vienoje ES šalyje registruota motorinė transporto priemonė ar priekaba yra perregistruojama kitoje ES šalyje, esant prašymui, tos ES šalies kompetentingos institucijos turi grąžinti registracijos liudijimą ES šalies, kurioje jis buvo išduotas, institucijoms.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 1999/37/EB

1999 6 1

2004 6 1

OL L 138, 1999 6 1

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 2003/127/EB

2004 2 5

2005 1 15

OL L 10, 2004 1 16

Stojimo aktas

2004 5 1

-

OL L 236, 2003 9 23

Direktyva 2006/103/EB

2007 1 1

2007 1 1

OL L 363, 2006 12 20

Direktyva 2013/22/ES

2013 7 1

2013 7 1

OL L 158, 2013 6 10

Direktyva 2014/46/ES

2014 5 19

2017 5 20

OL L 127, 2014 4 29

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/45/ES dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuria panaikinama Direktyva 2009/40/EB (Oficialusis leidinys L 127, 2014 4 29).

2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/47/ES dėl Europos Sąjungoje važinėjančių komercinių transporto priemonių techninio patikrinimo keliuose, kuria panaikinama Direktyva 2000/30/EB (Oficialusis leidinys L 127, 2014 4 29).

Paskutinį kartą atnaujinta: 04.08.2014

Top