Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dviratės arba triratės motorinės transporto priemonės: sudėtinės dalys ir charakteristikos

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Dviratės arba triratės motorinės transporto priemonės: sudėtinės dalys ir charakteristikos

Europos Sąjunga atnaujina su dviračių arba triračių motorinių transporto priemonių patvirtinimu susijusius teisės aktus. Iki 2015 m. gruodžio 31 d. esama sistema ir toliau veiks lygiagrečiai su 2013 m. kovo mėn. įvesta nauja sistema.

DOKUMENTAS

1997 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/24/EB dėl tam tikrų dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių sudėtinių dalių ir charakteristikų (žr. iš dalies keičiančius aktus).

SANTRAUKA

Ši direktyva taikoma šioms transporto priemonių grupėms:

mopedams - dviratėms arba triratėms transporto priemonėms, kurias varančio variklio darbinis tūris ne didesnis negu 50 cm3, o didžiausias projektinis greitis neviršija 45 km/h;

motociklams - dviratėms transporto priemonėms, kurias varančio variklio darbinis tūris didesnis negu 50 cm3, o didžiausias projektinis greitis viršija 45 km/h;

triračiams motociklams - triratėms transporto priemonėms, kurias varančio variklio darbinis tūris didesnis negu 50 cm3, o didžiausias projektinis greitis viršija 45 km/h;

keturračiams motociklams - transporto priemonėms, kurių masė be krovinio mažesnė negu 350 kg, didžiausias projektinis greitis neviršija 45 km/h, o jas varančio variklio darbinis tūris ne didesnis negu 50 cm3 arba variklio galia neviršija 4 kW.

Ši direktyva apima direktyvoje 2002/24/EB išdėstytas dalių tipo patvirtinimo procedūras, taikomas:

padangoms;

žibintams ir signaliniams šviesos įtaisams;

išoriniams išsikišimams;

užpakalinio vaizdo veidrodžiams;

oro taršos sumažinimo priemonėms;

degalų bakams;

priemonėms prieš perdirbimą;

elektromagnetinių laukų suderinamumui (elektroninė įranga, kuri veikia netoli elektromechaninių prietaisų, negali turėti neigiamo poveikio jų galiai arba eksploatacinėms savybėms);

leidžiamam triukšmo lygiui ir išmetamųjų dujų sistemoms (transporto priemonės turi atitikti išmetamųjų dujų ir triukšmo taisykles);

prikabinimo ir tvirtinimo įtaisams (pvz., priekabų vilkimo sijoms);

saugos diržų įtvirtinimams ir saugos diržams;

langų stiklams, stiklo valytuvams, plovikliams, atitirpinimo ir aprasojimą šalinantiems įrenginiams.

Buvo nustatytas tam tikrų šios direktyvos reikalavimų (taikomų padangoms, žibintams ir signaliniams šviesos įtaisams, užpakalinio vaizdo veidrodžiams ir saugos diržams) ir kai kurių Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos Europai (UNECE) išleistų taisyklių lygiavertiškumas.

Taigi sudėtinės dalies tipo patvirtinimą teikiančios ES šalių institucijos turi priimti pagal minėtus UNECE reglamentus suteiktus sudėtinių dalių tipo patvirtinimus.

Direktyvos 97/24/EB ir 2002/24/EB nuo 2015 m. gruodžio 31 d. panaikinamos reglamentu (ES) Nr. 168/2013.

KONTEKSTAS

Reglamentas (ES) Nr. 168/2013 įsigaliojo 2013 m. kovo 22 d. Gamintojui paprašius, ES šalių institucijos negali atsisakyti suteikti ES tipo patvirtinimą arba nacionalinį tipo patvirtinimą naujam transporto priemonės tipui, jeigu transporto priemonė atitinka šio reglamento nuostatas. Taip pat negalima uždrausti registruoti, pateikti rinkai arba pradėti eksploatuoti reglamento reikalavimus atitinkančią naują transporto priemonę. Prie reglamento (ES) Nr. 168/2013 pridedami keturi deleguotieji ir įgyvendinimo aktai, kuriuose nustatytos bandymų procedūros ir techninės specifikacijos.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 97/24/EB

1997 8 18

1998 12 17

OL L 226, 1997 8 18, p. 1-454

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 2002/51/EB

2002 9 20

2003 3 31

OL L 252, 2002 9 20, p. 20-32

Direktyva 2003/77/EB

2003 9 10

2004 9 3

OL L 211, 2003 8 21, p. 24-48

Direktyva 2005/30/EB

2005 5 17

2006 5 17

OL L 106, 2005 4 27, p. 17-31

Direktyva 2006/27/EB

2006 3 28

2006 12 31

OL L 66, 2006 3 8, p. 7-15

Direktyva 2006/72/EB

2006 9 8

2007 6 30

OL L 227, 2006 8 19, p. 43-45

Direktyva 2013/60/ES

2013 12 11

2014 6 30

OL L 329, 2013 12 10, p. 15-38

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2002 m. kovo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/24/EB dėl dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, panaikinanti Tarybos direktyvą 92/61/EEB (Oficialusis leidinys L 124, 2002 5 9, p. 1-44).

2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 168/2013 dėl dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (Oficialusis leidinys L 60, 2013 3 2, p. 52-128).

Paskutinį kartą atnaujinta: 23.07.2015

Top