Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorinės transporto priemonės su priekabomis: medžiagų, naudojamų miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų vidaus apdailai, degumas (iki 2014 m.)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Motorinės transporto priemonės su priekabomis: medžiagų, naudojamų miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų vidaus apdailai, degumas (iki 2014 m.)

Šios direktyvos tikslas - suderinti nacionalinius įstatymus dėl medžiagų, naudojamų miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų vidaus apdailai, degumo.

DOKUMENTAS

1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/28/EB dėl medžiagų, naudojamų tam tikrų kategorijų motorinių transporto priemonių vidaus apdailai, degumo.

SANTRAUKA

Šia direktyva iš dalies įgyvendinama EB tipo patvirtinimo procedūra, nustatyta Tarybos direktyva 70/156/EEB, dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo. Direktyvos 70/56/EEB nuostatos dėl transporto priemonių sistemų, sudėtinių dalių ir techninių mazgų taikomos Direktyvos 95/28/EB tikslais.

Direktyva taikoma medžiagų, naudojamų M3 kategorijos miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų, gabenančių daugiau kaip 22 keleivius, vidaus apdailai, degumas (užsidegamumas, degimo sparta ir lydumas).

Direktyva netaikoma miesto ir tolimojo susisiekimo autobusams, skirtiems stovintiems keleiviams gabenti ir naudoti miestuose.

Valstybės narės negali atsisakyti suteikti EB tipo patvirtinimą arba nacionalinį tipo patvirtinimą transporto priemonei / sudėtinei daliai arba atsisakyti ar uždrausti parduoti, registruoti, pradėti eksploatuoti ją kelyje, jeigu transporto priemonė / sudėtinė dalis atitinka šios direktyvos reikalavimus.

Ši direktyva panaikinama Reglamentu (EB) Nr. 661/2009, kuris įsigalios 2014 m. lapkričio 1 d.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 95/28/EB

1995 12 13

1999 10 24

L 281, 1995 11 23

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Stojimo aktas

2004 5 1

2004 5 1

OL L 236, 2003 9 23

Direktyva 2006/96/EB

2007 1 1

2007 1 1

OL L 363, 2006 12 20

Direktyva 2013/15/ES

2013 7 1

2013 7 1

OL L 158, 2013 6 10

Paskutinį kartą atnaujinta: 02.07.2014

Top