Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Atliekų sąvartynai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Atliekų sąvartynai

Atliekos gali būti šalinamos įvairiais būdais. Užkasimas į žemę, vadinamasis atliekų šalinimas sąvartynuose, yra mažiausiai aplinką tausojantis būdas, todėl jo naudojimas turėtų būti minimalus.

DOKUMENTAS

1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų.

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva siekiama užkirsti kelią sąvartynų neigiamam poveikiui paviršiniams ir požeminiams vandenims, dirvožemiui, orui ir žmonių sveikatai arba tokį poveikį kuo labiau sumažinti. Šio tikslo siekiama nustatant griežtus techninius reikalavimus.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Sąvartynai yra skirstomi į tris kategorijas: pavojingų atliekų sąvartynai, nepavojingų atliekų sąvartynai ir inertinių atliekų (atliekų, kurios neyra ir nedega, kaip antai žvyro, smėlio ir akmenų) sąvartynai.
 • ES šalių vyriausybės turi įgyvendinti nacionalines strategijas, skirtas palaipsniui mažinti į sąvartynus siunčiamų biologiškai skaidomų atliekų kiekį.
 • Į sąvartynus nepriimamos panaudotos padangos, skystos atliekos, atliekos, kurios yra degios, sprogstamosios arba ėsdinančiosios, ir atliekos, susidarančios ligoninėse ir sveikatos priežiūros bei veterinarijos įstaigose.
 • Į sąvartynus galima šalinti tik išvalytas atliekas.
 • Komunalinės atliekos gali būti šalinamos nepavojingų atliekų sąvartynuose.
 • Nacionalinės valdžios institucijos privalo užtikrinti, kad mokestis, kurio operatoriai reikalauja už atliekų šalinimą, padengtų visas sąvartyno atidarymo ir galutinio uždarymo sąnaudas.
 • Sąvartynų operatoriai turi pateikti paraišką leidimui gauti ir nurodyti šią informaciją:
  • pareiškėjo ir, tam tikrais atvejais, operatoriaus tapatybė;
  • sąvartyne šalinamų atliekų rūšys ir kiekis;
  • atliekų šalinimo vietos pajėgumai ir aprašymas, įskaitant eksploatavimo, monitoringo ir kontrolės planus;
  • taršos prevencijos ir mažinimo būdai;
  • sąvartyno uždarymo ir vėlesnės priežiūros tvarka.

2014 m. balandžio 16 d. buvo priimtas ES teisės aktas, kurio tikslas - pagerinti Direktyvoje 2011/92/ES nustatytos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos kokybę. Tokiu būdu siekiama užtikrinti suderinamumą ir sinergiją su kitomis Europos teisės aktų ir politikos krypčių sritimis.

Sprendime 2003/33/EB nustatyti atliekų priėmimo į sąvartynus kriterijai ir tvarka.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie atliekų sąvartynus.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 1999/31/EB

1999 7 16

2001 7 16

OL L 182, 1999 7 16, p. 1-19

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 1882/2003

2003 11 20

-

OL L 284, 2003 10 31, p. 1-53

Reglamentas (EB) Nr. 1137/2008

2008 12 11

-

OL L 311, 2008 11 21, p. 1-54

Direktyva 2011/97/ES

2011 12 13

2013 3 15

OL L 328, 2011 12 10, p. 49-52

Paskesni direktyvos 1999/31/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/52/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (Oficialusis leidinys L 124, 2014 4 25, p. 1-18).

2002 gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas 2003/33/EB, kuriuo pagal Direktyvos 1999/31/EB 16 straipsnį ir II priedą nustatomi atliekų priėmimo į sąvartynus kriterijai ir tvarka (OL L 11, 2003 1 16, p. 27-49).

paskutinis atnaujinimas 22.05.2015

Top