Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sprendimų dėl vaistų kainų ir kompensavimo skaidrumas ES šalyse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sprendimų dėl vaistų kainų ir kompensavimo skaidrumas ES šalyse

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 89/105/EEB dėl priemonių, reglamentuojančių žmonėms skirtų vaistų kainų nustatymą ir šių vaistų įtraukimą į nacionalinių sveikatos draudimo sistemų sritį, skaidrumo

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

 • Šia direktyva siekiama užtikrinti, kad ES šalių priemonės dėl vaistų kainų nustatymo ir kompensavimo būtų skaidrios.
 • Tuo tikslu joje nustatoma tvarka, kuria ES šalys turi vadovautis, kad jų sprendimai ir politika nesudarytų kliūčių ES prekybai vaistais.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Išdavus leidimą vaistui, ES šalių nacionalinės valdžios institucijos turi:
  • nuspręsti dėl jo kainos ir kompensavimo lygio per 90 dienų nuo paraiškos gavimo, su sąlyga, kad pateikta visa reikalinga informacija;
  • leisti pareiškėjui pardavinėti vaistą pasiūlyta kaina, jei sprendimas nepriimamas per 90 dienų;
  • išdėstyti objektyviais ir patikrinamais kriterijais grindžiamas priežastis, kodėl nebuvo patvirtinta vaisto kaina;
  • vadovautis iš esmės tomis pačiomis procedūromis, kai svarstomi pareiškimai dėl:
   • vaisto kainos padidinimo;
   • vaisto kainos įšaldymo;
   • įtraukimo į vaistų, kuriems taikomos nacionalinės sveikatos draudimo sistemos, sąrašą;
  • bent kartą per metus peržiūrėti visų vaistų ar tam tikrų vaistų kategorijų kainų įšaldymą, kad nustatytų, ar esamomis ekonominėmis sąlygomis toks įšaldymas yra pateisinamas;
  • informuoti Europos Komisiją apie taikomas priemones, kurios tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoja farmacijos įmonių pelningumą;
  • leisti apskųsti sprendimus nacionaliniam teismui ir informuoti pareiškėją apie tokiems skundams taikomus procedūrinius reikalavimus.
 • Konsultacinį komitetą, kuris vadinamas Skaidrumo komitetu, sudaro nacionaliniai atstovai, o jam pirmininkauja Komisija. Jis atsako už bet kokių problemų, susijusių su direktyvos įgyvendinimu, nagrinėjimą ir svarstymą.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1988 m. gruodžio 27 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 1989 m. gruodžio 31 d.

KONTEKSTAS

Atlikusi teisės aktų peržiūrą, 2012 m. kovo mėn. Komisija pasiūlė naują direktyvą. Tokiu būdu ji siekė racionalizuoti procedūras ir sutrumpinti terminą, per kurį priimami nacionaliniai sprendimai dėl vaistų kainų nustatymo ir kompensavimo. Pasiūlymu dėl teisės akto norėta supaprastinti procedūras ir visoms suinteresuotosioms šalims suteikti daugiau teisinio aiškumo bei tikrumo. Visgi 2015 m. kovo mėn. Komisija savo pasiūlymą atsiėmė.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas priėmė keletą sprendimų dėl skaidrumo teisės akto aiškinimo ir įgyvendinimo.

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/105/EEB dėl priemonių, reglamentuojančių žmonėms skirtų vaistų kainų nustatymą ir šių vaistų įtraukimą į nacionalinių sveikatos draudimo sistemų sritį, skaidrumo (OL L 40, 1989 2 11, p. 8–11)

paskutinis atnaujinimas 23.08.2016

Top