Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Konservuotas pienas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Konservuotas pienas

Žmonėms vartoti skirtas iš dalies arba visiškai dehidratuotas konservuotas pienas turi atitikti tam tikras nuostatas, išdėstytas Direktyvoje 2001/114/EB. Šios nuostatos papildo bendras maisto produktų ženklinimo taisykles, nustatytas Europos teisės aktuose.

DOKUMENTAS

2001 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 2001/114/EB dėl žmonėms vartoti skirto tam tikro iš dalies arba visiškai dehidratuoto konservuoto pieno [žr. iš dalies keičiantį(-čius) aktą(-us)].

SANTRAUKA

Konservuotas pienas apibūdinamas pagal jo sudėtį ir paruošimo procesus, siekiant skatinti teisingą ir neklaidinantį jo pavadinimų naudojimą komerciniais tikslais.

Konservuotas pienas

Direktyva taikoma šiems produktams:

  • iš dalies dehidratuotas pienas (saldintas arba nesaldintas);
  • visiškai dehidratuotas pienas (su skirtingu riebalų kiekiu).

Direktyvoje taip pat apibūdinami tam tikri pavadinimai, naudojami tam tikrose šalyse ir tam tikrose kalbose (žr. direktyvos II priedą).

Ženklinimas

Produktų, kuriuos reglamentuoja ši direktyva, prekyba turi atitikti Direktyvos dėl maisto produktų ženklinimo ir pateikimo nuostatas. Konservuoto pieno etiketėje turi būti nurodyta:

  • riebalų kiekis (netaikoma sutirštintam pienui, saldintam sutirštintam iš dalies nugriebtam pienui ir sausajam nugriebtam pienui);
  • sausosios neriebalinės pieno medžiagos kiekis procentais (taikoma įvairioms iš dalies dehidratuoto pieno rūšims);
  • kaip regeneruoti (atskiesti) (taikoma dehidratuotam pienui);
  • kad produktas nėra skirtas maistui kūdikiams iki dvylikos mėnesių (taikoma dehidratuotam pienui).

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 2001/114/EB

2002 1 17

2003 7 17

OL L 15, 2002 1 17

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 2007/61/EB

2007 10 7

2008 8 31

OL L 258, 2007 10 4

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1021/2013 , kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 1999/4/EB ir 2000/36/EB ir Tarybos direktyvų 2001/111/EB, 2001/113/EB ir 2001/114/EB nuostatos, susijusios su Komisijai suteikiamais įgaliojimais Tekstas svarbus EEE[Oficialusis leidinys L 287, 2013 10 29].

Šiuo reglamentu suderinamos Komisijai suteiktos įgyvendinimo teisės, kurios numatytos penkiose vadinamosiose pusryčių direktyvose. Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), visų pirma 290 straipsniu, Komisijai leidžiama priimti deleguotuosius aktus.

Paskutinį kartą atnaujinta: 29.04.2014

Top