Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vaisių džemai ir saldinta kaštonų tyrė

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vaisių džemai ir saldinta kaštonų tyrė

Vaisių džemų ir saldintos kaštonų tyrės sudėčiai taikomos tam tikros taisyklės dėl vaisių ir cukraus kiekio, sieros dioksido likučio ir kitų leidžiamų naudoti priedų.

DOKUMENTAS

2001 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 2001/113/EB dėl žmonių maistui skirtų vaisių džemų, želė, marmeladų ir saldintos kaštonų tyrės [Žr. iš dalies keičiantį (-čius) aktą (-us)].

SANTRAUKA

Ši direktyva taikoma džemui, aukščiausios rūšies džemui, želė, aukščiausios rūšies želė, marmeladui, želė marmeladui ir saldintai kaštonų tyrei.

Direktyva netaikoma produktams, naudojamiems smulkiems kepiniams, pyragaičiams ir sausainiams gaminti.

Produktai, kuriems taikoma direktyva, apibūdinami pagal savo sudėtį taip, kad prekyboje naudojami produktų pavadinimai būtų teisingi ir neklaidintų.

Produktų pavadinimai papildomi nuoroda į vieną ar kelias naudotų vaisių rūšis mažėjančia tvarka pagal masę. Tačiau, jei produktas pagamintas iš trijų ar daugiau vaisių rūšių, vaisių pavadinimus galima pakeisti žodžiais kelių rūšių vaisiai ar panašia formuluote arba nurodyti panaudotų vaisių rūšių skaičių.

Be to, džemų, želė, marmeladų ir saldintos kaštonų tyrės etiketėje turi būti nurodyta ši informacija:

  • vaisių kiekis 100 g produkto;
  • bendras cukraus kiekis, jeigu etiketėje nenurodomas maistingumas ir nėra mitybinio teiginio apie cukrų pagal Direktyvą 90/496/EEB;
  • sieros dioksido likutis, jeigu jis viršija 10 mg/kg.

Direktyvos II priede nustatomas leidžiamų naudoti priedų, pvz., medus, cukrus, vaisių sultys ir tam tikri spiritai, sąrašas.

Valstybės narės negali kliudyti produktų, kurie atitinka šios direktyvos nuostatas, prekybai.

Kontekstas

Ši direktyva yra programos, kuria siekiama supaprastinti tam tikras maisto produktams skirtas vertikaliąsias direktyvas, dalis. Ji atsižvelgia į direktyvą dėl maisto produktų ženklinimo ir reklamavimo.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 2001/113/EB

2002 1 12

2003 7 11

OL L 10, 2002 1 12

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 2004/84/EB

2004 7 12

-

OL L 219, 2004 6 19

Reglamentas (EB) Nr. 1182/2007

2007 11 6

-

OL L 273, 2007 10 17

Paskesni direktyvos 2001/113/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1021/2013, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 1999/4/EB ir 2000/36/EB ir Tarybos direktyvų 2001/111/EB, 2001/113/EB ir 2001/114/EB nuostatos, susijusios su Komisijai suteikiamais įgaliojimais [Oficialusis leidinys L 287, 2013 10 29].

Šiuo reglamentu suderinamos Komisijai suteiktos įgyvendinimo teisės, kurios numatytos penkiose vadinamosiose pusryčių direktyvose. Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), visų pirma 290 straipsniu, Komisijai leidžiama priimti deleguotuosius aktus.

Paskutinį kartą atnaujinta: 30.04.2014

Top