Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cukraus rūšys

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cukraus rūšys

Europos Sąjunga (ES) nustato bendrąsias taisykles tam tikroms žmonėms vartoti skirto cukraus rūšims pagal maisto produktams taikomus bendruosius teisės aktus. Šios taisyklės taikomos maisto produktų sudėčiai, prekiniams pavadinimams, ženklinimui ir pateikimui.

DOKUMENTAS

2001 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 2001/111/EB dėl kai kurių žmonėms vartoti skirto cukraus rūšių [Oficialusis leidinys L 10, 2002 1 12].

SANTRAUKA

Direktyva 2001/111/EB gerinamas tam tikrų maistinio cukraus rūšių ženklinimas, siekiant geriau informuoti vartotojus ir užtikrinti, kad jų neklaidintų perkami gaminiai. Direktyva taikoma, nepažeidžiant bendrųjų nuostatų dėl maisto produktų ženklinimo.

Cukraus rūšys

Direktyva 2001/111/EB apibrėžiama vienuolika cukraus rūšių:

 • pusiau baltas cukrus;
 • cukrus (baltasis cukrus);
 • aukščiausios rūšies baltasis cukrus;
 • cukraus tirpalas;
 • invertuoto cukraus tirpalas;
 • invertuoto cukraus sirupas;
 • gliukozės sirupas;
 • sausas gliukozės sirupas;
 • dekstrozė (dekstrozės monohidratas);
 • dekstrozė ir bevandenė dekstrozė;
 • fruktozė.

Kiekviena rūšis turi savo sudėtį ir taisykles dėl pakavimo ir ženklinimo.

Ženklinimas

Direktyva 2001/111/EB nustatomos specialios nuostatos dėl fasuotų produktų, sveriančių mažiau kaip 20 g, cukraus tirpalų, invertuoto cukraus sirupo, kurio sudėtyje yra kristalų, ir tam tikrų produktų, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 5 % fruktozės. Jei fasuotas produktas sveria mažiau kaip 20 g, nebūtina nurodyti etiketėje jo grynojo svorio. Tačiau etiketėje nurodomas invertuoto cukraus ir invertuoto cukraus sirupo sausosios medžiagos bei invertuoto cukraus kiekis. Invertuoto cukraus sirupo, kurio sudėtyje yra kristalų, etiketėje nurodomas apibrėžiamasis terminas kristalinis. Galiausiai, jei gliukozės sirupe (įskaitant sausą gliukozės sirupą) fruktozė (sausoji medžiaga) sudaro daugiau kaip 5 %, etiketėje nurodomi šie pavadinimai: gliukozės-fruktozės sirupas arba fruktozės-gliukozės sirupas ir sausas gliukozės-fruktozės sirupas arba sausas fruktozės-gliukozės sirupas, atsižvelgiant į tai, kurio komponento - gliukozės ar fruktozės - yra daugiau.

Priede apibrėžtiems produktams valstybės narės nepriima jokių nacionalinių nuostatų, kurios nėra numatytos šioje direktyvoje.

Kontekstas

Ši direktyva yra programos, kuria siekiama supaprastinti tam tikras maisto produktams skirtas vertikaliąsias direktyvas, atsižvelgiant tik į esminius reikalavimus, kuriuos turi atitikti jose nurodyti produktai, kad galėtų laisvai judėti vidaus rinkoje, dalis.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 2001/111/EB

2002 1 12

2003 7 11

OL L 10, 2002 1 12

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1021/2013, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 1999/4/EB ir 2000/36/EB ir Tarybos direktyvų 2001/111/EB, 2001/113/EB ir 2001/114/EB nuostatos, susijusios su Komisijai suteikiamais įgaliojimais [Oficialusis leidinys L 287, 2013 10 29].

 • Šiuo reglamentu suderinamos Komisijai suteiktos įgyvendinimo teisės, kurios numatytos penkiose vadinamosiose pusryčių direktyvose. Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), visų pirma 290 straipsniu, Komisijai leidžiama priimti deleguotuosius aktus.

Paskutinį kartą atnaujinta: 29.04.2014

Top