Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Genetiškai modifikuotų organizmų unikalūs identifikatoriai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Genetiškai modifikuotų organizmų unikalūs identifikatoriai

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 65/2004 dėl genetiškai modifikuotų organizmų unikalių identifikatorių

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu nustatomas unikalus identifikatorius*, panašus į brūkšninį kodą, skirtas kiekvienam genetiškai modifikuotam organizmui* (GMO), kuris pateikiamas į rinką. Tai yra pagrindinis maisto produktų ir pašarų, pagamintų iš GMO, atsekamumo* ir ženklinimo elementas, kuriuo siekiama pagerinti vartotojų pasirinkimą ir apsaugoti sveikatą bei aplinką.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Atsižvelgdami į tarptautiniuose forumuose priimtus pokyčius, unikalaus identifikatoriaus formatą naudoja Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos „BioTrack“ duomenų bazė ir Biosaugos informacijos centras, įsteigtas Konvencijos dėl biologinės įvairovės Kartagenos protokolu dėl biologinės saugos.

Pareiškėjas, kreipdamasis dėl kiekvieno naujo leidimo pateikti GMO į rinką, prieš sukurdamas unikalų identifikatorių pagal nustatytą formatą privalo patikrinti duomenų bazes ir įsitikinti, kad toks identifikatorius dar nebuvo priskirtas.

Išdavus leidimą pateikti GMO į rinką, Europos Komisija praneša apie unikalų identifikatorių Biosaugos informacijos centrui ir įtraukia jį į ES leistinų GMO registrą.

Visiems GMO, dėl kurių buvo išduoti leidimai prieš įsigaliojant šiam reglamentui, buvo priskirti unikalūs identifikatoriai pagal šį reglamentą.

Unikalaus identifikatoriaus formatas yra nurodytas reglamento priede ir susideda iš devynių raidinių ir skaitmeninių simbolių. Pirmieji du arba trys simboliai reiškia įmonės arba organizacijos pavadinimą. Antrąjį komponentą, reiškiantį transformacijos įvykį*, sudaro penki arba šeši simboliai, o paskutinis komponentas yra vienas patikros simbolis. Jie visi atskirti brūkšneliu, pavyzdžiui, MON-00603-1.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2004 m. sausio 16 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje „Atsekamumas ir ženklinimas“.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Unikalus identifikatorius – devynių raidinių ir skaitmeninių simbolių kodas, kuris naudojamas atpažinti GMO ant produkto etiketės.

*Genetiškai modifikuotas organizmas – augalo arba gyvūno veislė, sukurta dėl geresnio derliaus arba atsparumo ligoms, modifikuojant ląstelių ir genetines savybes.

*Atsekamumas – galimybė atsekti GMO ir iš GMO pagamintus produktus visais jų teikimo į rinką etapais per jų gamybos ir platinimo grandines, palengvinanti tikslų ženklinimą.

*Transformacijos įvykis – terminas, naudojamas atskirti genetinės inžinerijos metodais gautas (transformuotas) kultūrinių augalų rūšis ir kitus organizmus.

DOKUMENTAS

2004 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 65/2004, nustatantis genetiškai modifikuotų organizmų unikalių identifikatorių sudarymo ir priskyrimo sistemą (OL L 10, 2004 1 16, p. 5–10)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2004 m. balandžio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 641/2004 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1829/2003 išsamių įgyvendinimo taisyklių, taikomų prašymams išduoti leidimą naujam genetiškai modifikuotam maistui ir pašarams, pranešimams apie esamus produktus ir atsitiktinai arba techniškai neišvengiamai atsiradusią genetiškai modifikuotą medžiagą, kurios rizikos įvertinimas jai palankus (OL L 102, 2004 4 7, p. 14–25).

Paskesni Komisijos reglamento (EB) Nr. 641/2004 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir ženklinimo ir iš dalies pakeičiantis Direktyvą 2001/18/EB (OL L 268, 2003 10 18, p. 24–28). Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 12.04.2016

Top