Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Maisto teršalai: neigiamo poveikio sumažinimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Maisto teršalai: neigiamo poveikio sumažinimas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EEB) Nr. 315/93, nustatantis Bendrijos procedūras dėl maisto teršalų

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu siekiama apsaugoti visuomenės sveikatą draudžiant pateikti į rinką maisto produktus, kuriuose medžiagų likučiai, žinomi kaip „teršalai“, viršija leistinas ribas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • Teršalai gali patekti į pagamintą maistą jį apdorojant arba dėl aplinkos užteršimo.
  • ES reguliuoja toksikologiškai leistiną teršalų kiekį ir siekia, kad šis kiekis būtų kaip įmanoma mažesnis.
  • Šis reglamentas neapima iš išorės patenkančių medžiagų, pavyzdžiui, vabzdžių dalelių, gyvulių plaukų ir kt., arba teršalų, kuriems taikomos konkretesnės taisyklės.
  • ES šalis gali imtis ribojamųjų priemonių remiantis šiuo reglamentu, jei įtaria, kad teršalas kelia pavojų visuomenės sveikatai. Apie tai ji turi nedelsdama pranešti kitoms ES šalims ir Europos Komisijai, ir pateikti savo sprendimo priežastis. Komisija privalo kaip galima greičiau išnagrinėti priežastis, kurias pateikė ES šalis, ir, pasikonsultavus su Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniu komitetu (dabarAugalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komitetas), imtis atitinkamų priemonių. Komitetas padeda Komisijai visais klausimais, kurie susiję su teršalais, įskaitant didžiausios leistinos ribos nustatymą.
  • Reglamentu reikalaujama tam tikriems teršalams nustatyti didžiausią leistiną ribą visuomenės sveikatai apsaugoti.
  • ES šalys negali drausti prekybos maisto produktais, kurie atitinka šio reglamento nuostatas.

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1881/2006 nustatomos didžiausios leistinos tam tikrų teršalų, įskaitant nitratą, šviną, kadmį, gyvsidabrį, arseną, melaminą ir kt., maisto produktuose ribos.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 1993 m. kovo 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje „Teršalai“.

DOKUMENTAS

1993 m. vasario 8 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 315/93, nustatantis Bendrijos procedūras dėl maisto teršalų (OL L 37, 1993 2 13, p. 1–3)

Paskesni Reglamento (EEB) Nr. 315/93 daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1881/2006, nustatantis didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (OL L 364, 2006 12 20, p. 5–24). Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 18.04.2016

Top