Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Maisto produktų ženklinimas, pateikimas ir reklamavimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Maisto produktų ženklinimas, pateikimas ir reklamavimas

Fasuoti maisto produktai turi atitikti ženklinimo, pateikimo ir reklamavimo taisykles. Šios taisyklės suderintos Europos Sąjungos (ES) lygiu, siekiant sudaryti galimybes Europos vartotojams sąmoningai rinktis remiantis pateikta informacija, pašalinti kliūtis laisvam maisto produktų judėjimui bei nevienodas konkurencijos sąlygas.

DOKUMENTAS

2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo (Žr. iš dalies keičiantį (-čius) aktą (-us)).

SANTRAUKA

Ši direktyva taikoma maisto produktams, kurie bus teikiami galutiniams vartotojams, restoranams, ligoninėms, valgykloms ar kitoms viešojo maitinimo įstaigoms. Ji netaikoma produktams, kurie bus eksportuojami už Europos Sąjungos (ES) ribų.

Ženklinant, pateikiant ir reklamuojant maisto produktus negalima:

 • klaidinti pirkėjo dėl maisto produkto charakteristikų, savybių ar poveikio;
 • priskirti maisto produktui savybių, siejamų su žmogaus ligų prevencija, gydymu ir jo pasveikimu (išskyrus natūralų mineralinį vandenį ir maisto produktus, skirtus individualiai mitybai, – jiems egzistuoja specifinės Bendrijos nuostatos).

PRIVALOMOSIOS ŽENKLINIMO NUORODOS

Maisto produktų ženklinimą sudaro privalomosios nuorodos. Šios nuorodos turi būti lengvai suprantamos ir aiškiai matomos, įskaitomos ir neištrinamos. Kai kurios iš jų turi būti pateikiamos tame pačia regėjimo lauke.

Kai maisto produktai fasuoti, privalomosios nuorodos įrašomos ant pakuotės arba prie jos pritvirtintos etiketės.

Privalomosios nuorodos yra šios:

 • prekės pavadinimas;
 • komponentų sąrašas, kuriame komponentai išvardijami svorio mažėjimo tvarka, suteikiant jiems specialius pavadinimas ir taikant kai kurios leidžiančias nukrypti nuostatos, numatytas I, II, III ir IIIa prieduose. Komponentams, priklausantiems kelioms grupėms, pavadinimas suteikiamas pagal pagrindinę jų paskirtį.Esant tam tikroms sąlygoms, nebūtina nurodyti šių maisto produktų komponentų: Kai kurie maisto priedai ir fermentai nėra laikomi komponentais, kai jie naudojami kaip apdorojimo medžiagos arba įeina į komponento sudėtį, tačiau galutiniame produkte neatlieka jokios technologinės funkcijos;
 • komponentų arba komponentų grupių kiekis išreiškiamas procentais. Šis reikalavimas taikomas, kai komponentas ar komponentų grupė:
 • grynasis kiekis, jei tai skysti produktai, jis išreiškiamas tūrio vienetais, jei tai kiti produktai – masės vienetais. Tačiau parduodant vienetais skaičiuojamus maisto produktus ir kietuosius maisto produktus, pateikiamus skystoje terpėje, numatomos specialiosios nuostatos;
 • minimalus tinkamumo vartoti terminas. Šis terminas pateikiamas, nurodant dieną, mėnesį ir metus. Išimtys taikomos tais atvejais, kai maisto produktų tinkamumo vartoti terminas mažesnis nei 3 mėnesiai (tuomet pakanka nurodyti dieną ir mėnesį), kai jis ilgesnis nei 3 mėnesiai, tačiau neviršija 18 mėnesių (pakanka nurodyti mėnesį ir metus) ar viršija 18 mėnesių (pakanka nurodyti metus).Jis pateikiamas su nuoroda „Geriausias iki…“, kai datoje nurodoma diena, kitais atvejais su nuoroda „Tinka vartoti iki…“.Nereikalaujama nurodyti šių produktų tinkamumo vartoti termino: Jei tai greitai gendantys maisto produktai, vietoj tinkamumo vartoti termino nurodoma data „Tinka vartoti iki…“;
 • specialiosios laikymo ir naudojimo sąlygos;
 • gamintojo, pakuotojo ar pardavėjo, įsisteigusio Bendrijoje, pavardė arba įmonės pavadinimas ir adresas. Jei sviestas pagamintas valstybės narės teritorijoje, jai suteikiama teisė leisti nurodyti tik gamintoją, pakuotoją arba pardavėją;
 • kilmės vieta tuo atveju, jei tokios informacijos nepateikus pirkėjas būtų klaidinamas;
 • vartojimo instrukcija turi būti taip pateikiama, kad maisto produktas būtų tinkamai naudojamas;
 • nuoroda apie faktinę alkoholio koncentraciją, skirta daugiau kaip 1,2 tūrio proc. alkoholio turintiems gėrimams.

NUKRYPTI LEIDŽIANČIOS IR SPECIALIOSIOS NUOSTATOS

Specifiniams maisto produktams taikomose europinėse nuostatose gali būti suteikiama galimybė komponentų sąrašo ir tinkamumo vartoti termino nuorodas pateikti laisva forma. Šiose nuostatose gali būti numatytos kitos privalomosios nuorodos su sąlyga, kad jos neiškraipys pirkėjui skirtos informacijos.

Specialiosios nuostatos numatytos:

 • pakartotinio naudojimo stiklo buteliams ir mažų matmenų pakuotėms;
 • fasuotiems maisto produktams. Kai fasuotais maisto produktais prekiaujama prieš juos parduodant galutiniam vartotojui arba kai jie teikiami viešojo maitinimo įmonėms apdoroti, ant išorinės maisto produkto pakuotės būtina nurodyti tik prekės pavadinimą, minimalų tinkamumo vartoti terminą ir gamintojo ar pakuotojo duomenis, visas kitas nuorodas galima pateikti komerciniuose dokumentuose;
 • maisto produktams, kurie pateikiami į prekybą nefasuoti, arba kai pirkėjo pageidavimu maisto produktai fasuojami pardavimo vietoje.

APSAUGOS SĄLYGA

Prekyba maisto produktais, atitinkančiais šios direktyvos reikalavimus, negali būti draudžiama, išskyrus ypatingomis priežastimis, kaip antai: visuomenės sveikatos apsauga, sukčiavimo prevencija arba pramoninės bei komercinės nuosavybės teisių apsauga, grindžiamais atvejais, kai taikomos nesuderintos nacionalinės nuostatos.

KOMITOLOGIJA IR KONTEKSTAS

Direktyvos įgyvendinimą užtikrina Europos Komisija, padedama Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto.

Direktyva 2000/13/EB pakeičia Tarybos direktyvą 79/112/EEB dėl maisto produktų ženklinimo, pateikimo ir reklamavimo.

Nuorodos

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2000/13/EB

2000 5 26

-

OL L 109, 2000 5 6

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2001/101/EB

2001 12 18

2002 12 31

OL L 310, 2001 11 28

Direktyva 2002/67/EB

2002 8 8

2003 6 30

OL L 191, 2002 7 19

Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo į ES dokumentai

2004 5 1

Iki 2007 m.

OL L 236, 2003 9 23

Direktyva 2006/107/EB

2007 1 1

2007 1 1

OL L 363, 2006 12 20

Direktyva 2003/89/EB

2003 11 25

2004 11 25

OL L 308, 2003 11 25

Direktyva 2006/142/EB

2007 1 12

2007 12 23

OL L 368, 2006 12 23

Reglamentas (EB) Nr. 1332/2008

2009 1 20

-

OL L 354, 2008 12 31

Reglamentas (ES) Nr. 596/2009

2009 8 7

-

OL L 188, 2009 7 18

Paskesni Direktyvos 2000/13/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis jungtinis tekstas yra tiktai dokumentinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2008 m. sausio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams pasiūlymas (KOM(2008) 40 galutinis. Neskelbta Oficialiajame leidinyje).

Dabartiniame reglamento pasiūlyme numatoma apjungti direktyvas 2000/13/EB ir 90/496/EEB dėl maistingumo ženklinimo, siekiant geriau informuoti ir apsaugoti Europos vartotojus. Pasiūlyme nustatomi nauji ženklinimo reikalavimai. Privalomosiose nuorodose visų pirma turėtų būti nurodoma informacija apie produktų tapatumą, jų sudėtį ir maistines savybes, kilmę bei jų saugaus naudojimo sąlygas (tinkamumo vartoti terminą, poveikį ir galimą žalą sveikatai). Pateikta informacija turi būti teisinga, lengvai įskaitoma ir suprantama. Ji turi būti atspausdinta ne mažesniu nei 3 mm šriftu.

Maistingumo ženklinimą turėtų sudaryti šios privalomosios nuorodos: tam tikrų sudedamųjų maistinių medžiagų (lipidų, sočiųjų riebalų rūgščių, angliavandenių bei specialių cukraus ir druskos nuorodų) energinė vertė ir kiekis.

Be to, vartotojai turėtų gauti reikiamą informaciją, ypač pirkdami maisto produktus internetu ar kitais nuotolinio pirkimo būdais.

Valstybėms narėms paliekama galimybė nustatyti papildomus privalomuosius duomenis specifinių maisto produktų kategorijoms, siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą ir užtikrinti jos saugumą bei pramoninės ir komercinės nuosavybės teises. Numatomų nuorodų projektas pateiktas Komisijai, kuri gali pareikšti neigiamą nuomonę.

Bendro sprendimo procedūra (2008/0028/COD)

KALBŲ NAUDOJIMAS ŽENKLINANT

Interpretative Commission communication concerning the use of languages in the marketing of foodstuffs in the light of the judgment in the Peeters case [COM(93) 532 final – Official Journal C 345 of 23.12.1993] (1993 m. lapkričio 10 d. Komisija, vadovaudamasi Teisingumo Teismo sprendimu „Peeters“ byloje, priėmė aiškinamąjį komunikatą dėl kalbų naudojimo žemės ūkio produktų prekyboje). Šiame komunikate Komisija pabrėžia, kad maisto produktams, kurie valstybėje narėje bus parduodami galutiniam vartotojui, ženklinti turėtų būti naudojama lengvai suprantama kalba; tai, kaip taisyklė, yra valstybių, kuriose paduodami produktai, valstybinė (-ės) kalba (-os). Tačiau pirkėjas neturėtų prieštarauti, jei terminai ar sąvokos parašyti užsienio kalba, kuri jam lengvai suprantama.

See also

 • Produktų ženklinimas ir pakavimas

Paskutinį kartą atnaujinta: 16.11.2010

Top