Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Traktoriai ir žemės arba miškų ūkio mašinos: stabdžiai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Traktoriai ir žemės arba miškų ūkio mašinos: stabdžiai

Šia direktyva nustatomos taisyklės ir reikalavimai, leidžiantys traktorių tipo patvirtinimo procedūrą taikyti stabdymo įtaisams, siekiant užtikrinti saugą keliuose ir dirbant.

DOKUMENTAS

1976 m. balandžio 6 d. Tarybos direktyva 76/432/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių stabdymo įtaisus, suderinimo.

SANTRAUKA

Taikymo sritis

Direktyva taikoma dviejų ašių traktoriams su pneumatinėmis padangomis, kurių didžiausias projektinis greitis yra nuo 6 iki 40 km/h.

EB šalys negali atsisakyti suteikti traktoriui EB tipo patvirtinimą arba nacionalinį tipo patvirtinimą dėl priežasčių, susijusių su jo stabdymo įtaisais, jeigu tie įtaisai atitinka direktyvos I-IV prieduose pateiktus reikalavimus. Ta pati nuostata taikoma tokių traktorių registracijai, pardavimui ir eksploatavimo pradėjimui.

Direktyvos priedai:

  • I priedas: apibrėžimai, paraiška EB tipui patvirtinti, EB tipo patvirtinimas, konstrukcijos ir montavimo reikalavimai;
  • II priedas: stabdymo bandymai ir stabdymo įtaisų techninės charakteristikos;
  • III priedas: spyruokliniai stabdžiai;
  • IV priedas: stovėjimo stabdys mechaniškai užfiksuojant stabdžių cilindrus (fiksatoriaus pavaros);
  • V priedas: tipo patvirtinimo sertifikato pavyzdys.

Derinimas su technikos pažanga

Pakeitimai, būtini šios direktyvos priedų reikalavimus derinant su technikos pažanga, priimami laikantis Direktyvos 74/150/EEB, kuri vėliau buvo panaikinta ir pakeista Direktyva 2003/37/EB, nustatytos tvarkos.

Panaikinimas

Direktyvos 76/432/EEB ir 2003/37/EB panaikinamos 2013 m. vasario 5 d. reglamentu (ES) Nr. 167/2013, kuris įsigalios 2016 01 01.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 76/432/EEB

1976 5 8

1977 1 1

OL L 122, 1976 5 8

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 82/890/EEB

1982 12 31

1984 6 21

OL L 378, 1982 12 31

Direktyva 96/63/EB

1996 10 25

1997 10 1

OL L 253, 1996 10 5

Direktyva 97/54/EB

1997 10 30

1998 9 22

OL L 277, 1997 10 10

2013 m. vasario 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (Oficialusis leidinys L 60, 2013 3 2).

Paskutinį kartą atnaujinta: 30.06.2014

Top