Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Traktoriai ir žemės arba miškų ūkio mašinos: priekyje įmontuoti apsaugos įtaisai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Traktoriai ir žemės arba miškų ūkio mašinos: priekyje įmontuoti apsaugos įtaisai

Europos Sąjunga suderino techninius reikalavimus konstrukcijoms, apsaugančioms nuo apvirtimo, pritvirtinamoms prie siauros tarpvėžės traktorių priekinės dalies. Tokiu būdu siekiama užtikrinti saugą keliuose ir dirbant.

DOKUMENTAS

1987 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 87/402/EEB dėl konstrukcijų, apsaugančių nuo apvirtimo, kurios montuojamos prieš siauros tarpvėžės ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių vairuotojo sėdynę (žr. iš dalies keičiančius aktus).

SANTRAUKA

Taikymo sritis

Direktyva taikoma siauros tarpvėžės traktoriams, t. y. traktoriams, kurių tarpvėžės plotis yra ne didesnis kaip 1 150 mm, masė - 600-3 000 kg, o važiuoklės prošvaisa, išmatuota nuo žemiausių priekinės arba užpakalinės ašies taškų, paliekant erdvės diferencialui, - ne didesnė kaip 600 mm.

Jokia valstybė narė negali atsisakyti arba uždrausti prekybą, registruoti, pradėti eksploatuoti ar naudoti traktorių arba atsisakyti išduoti traktoriui EB ar nacionalinio tipo patvirtinimą, jeigu traktorius tenkina direktyvoje išdėstytus reikalavimus. Visiems traktoriams, kuriems taikoma ši direktyva, turi būti sumontuota konstrukcija, apsauganti nuo apvirtimo.

Konstrukcijos ir bandymų reikalavimai

I ir II prieduose yra išdėstytos konstrukcijos ir bandymų procedūros bei EC sudėtinės dalies tipo ir tipo tvirtinimo sąlygos. Valstybės narės kiekvienam konstrukcijos, apsaugančios nuo apvirtimo, ir įtaisų, kuriais šios konstrukcijos montuojamos prie traktoriaus, tipui, kurį jos tvirtina, traktoriaus ar konstrukcijos, apsaugančios nuo apvirtimo, gamintojui arba gamintojo įgaliotajam atstovui išduoda EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklą (atitinkantį VII priede nustatytą pavyzdį).

Jokia valstybė narė negali uždrausti pateikti į rinką konstrukcijų, apsaugančių nuo apvirtimo, arba įtaisų, kuriais šios konstrukcijos montuojamos prie traktoriaus, jeigu konstrukcijos ir įtaisai turi EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklą ir atitinka IX priede išdėstytas sąlygas.

Vis dėlto valstybė narė gali uždrausti pateikti į rinką konstrukcijas, apsaugančias nuo apvirtimo, su EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklu, kurios neatitinka patvirtinto tipo reikalavimų.

Kas mėnesį pateikiama informacija

Kiekviena valstybė narė kitoms valstybėms narėms kas mėnesį siunčia sudėtinės dalies tipo tvirtinimo sertifikatų, kurių pavyzdys pateikiamas VIII priede, užpildytų kiekvienam konstrukcijos, apsaugančios nuo apvirtimo, tipui, kuriam valstybės narės suteikia tvirtinimą arba atsisako suteikti tvirtinimą, kopijas.

Panaikinimas

Direktyva 87/402/EEB panaikinama 2013 m. vasario 5 d. reglamentu (ES) Nr. 167/2013, kuris įsigalios 2016 01 01.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 87/402/EEB

1987 6 26

1989 6 26

OL L 220, 1987 8 8

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 89/681/EEB

1990 1 3

1991 1 2

OL L 398, 1989 12 30

Stojimo aktas

1995 1 1

-

OL C 241, 1994 8 29

Direktyva 2000/22/EB

2000 5 24

2001 6 30

OL L 107, 2000 5 4

Stojimo aktas

2004 5 1

-

OL L 236, 2003 9 23

Direktyva 2005/67/EB

2005 11 8

2005 12 31

OL L 273, 2005 10 19

Direktyva 2006/96/EB

2007 1 1

2007 1 1

OL L 363, 2006 12 20

Direktyva 2010/22/ES

2010 4 30

2011 4 30

OL L 91, 2010 4 10

Direktyva 2013/15/ES

2013 7 1

2013 7 1

OL L 158, 2013 6 10

Direktyva 87/40/EEB panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 167/2013 dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (Oficialusis leidinys L 60, 2013 3 2), kuris įsigalios 2016 m. sausio 1 d.

Paskutinį kartą atnaujinta: 30.06.2014

Top