Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorinės transporto priemonės su priekabomis: leistinas garso lygis

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Motorinės transporto priemonės su priekabomis: leistinas garso lygis

Šios direktyvos tikslas - suderinant reikalavimus įgyvendinti Europos Sąjungos reglamentus, susijusius su transporto priemonių garsu.

DOKUMENTAS

1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyva 70/157/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių leistiną motorinių transporto priemonių garso lygį ir dujų išmetimo sistemas, suderinimo (Oficialusis leidinys L 42, 1970 2 23).

SANTRAUKA

Direktyva taikoma bet kokiai keliuose skirtai naudoti motorinei transporto priemonei, su kėbulu arba be jo, kuri turi bent keturis ratus ir kurios maksimalus konstrukcinis greitis viršija 25 km/h, išskyrus bėgiais važiuojančias transporto priemones, žemės ar miškų ūkio traktorius bei mobiliąsias mašinas.

Direktyva nustatomos atitinkamų transporto priemonių mechaninių dalių ir dujų išmetimo sistemų garso lygio normos. Jos svyruoja nuo 74 dB(A), taikomų motoriniams automobiliams, iki 80 dB(A), taikomų krovininėms transporto priemonėms su didelės galios varikliais.

Leistinas garso lygis nustatytas konkrečioms transporto priemonių kategorijoms:

 • automobiliams;
 • viešojo transporto priemonėms;
 • krovininėms transporto priemonėms.

Valstybės narės turi paskelbti garso lygio ribines vertes tipo patvirtinimui iki 1994 m. spalio 1 d.

Valstybės narės negali dėl priežasčių, susijusių su leidžiamu garso lygiu ar dujų išmetimo sistema:

 • atsisakyti ar uždrausti parduoti, registruoti, pateikti rinkai transporto priemones, kurios atitinka šios direktyvos nuostatas;
 • uždrausti pateikti rinkai dujų išmetimo sistemą ar techninį mazgą, jeigu jis atitinka tipą, kuriam suteiktas tipo patvirtinimas.

Mokesčių lengvatos, kurias valstybės narės suteikia, kad paskatintų iš anksto laikytis naujų ribinių verčių, gali būti patvirtintos, jeigu jos yra:

 • nediskriminacinės;
 • taikomos ribotą laiką;
 • gerokai mažesnės nei sumontuotos įrangos kaina;
 • taikomos transporto priemonėms, kuriose įmontuota įranga leidžia iš anksto laikytis Europos standartų.

Transporto priemonės, dujų išmetimo sistemos ir techninio mazgo (triukšmo slopintuvo ar keičiamosios dujų išmetimo sistemos) tipo patvirtinimo procedūra:

 • gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas pateikia paraišką suteikti EEB tipo patvirtinimą;
 • paraiškoje pateikiama galiojančiose direktyvose prašoma informacija;
 • numatomi skirtingi tipo patvirtinimo bandymai;
 • jeigu transporto priemonės, dujų išmetimo ar techninio mazgo tipas atitinka bandymų reikalavimus, atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija išduoda EEB tipo patvirtinimo sertifikatą.

Ši direktyva panaikinama Reglamentu (ES) Nr. 540/2014, kuris įsigalios 2024 06 30.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 70/157/EEB

1970 2 10

1971 8 10-1973 7 1

OL L 42, 1970 2 23

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 73/350/EEB

1973 11 16

-

OL L 321, 1973 11 22

Direktyva 77/212/EEB

1977 3 10

1977 3 31

OL L 66, 1977 3 12

Direktyva 81/334/EEB

1981 4 28

1981 12 31

OL L 131, 1981 5 18

Direktyva 84/372/EEB

1984 7 5

1984 9 30

OL L 196, 1984 7 26

Direktyva 84/424/EEB

1984 9 4

1984 12 31

OL L 238, 1984 9 6

Direktyva 87/354/EEB

1987 6 29

1987 12 31

OL L 192, 1987 7 11

Direktyva 89/491/EEB

1989 7 25

1990 1 1

OL L 238, 1989 8 15

Direktyva 92/97/EEB

1992 11 16

1993 6 30

OL L 371, 1992 12 19

Direktyva 96/20/EEB

1996 5 3

1996 9 30

OL L 92, 1996 4 13

Direktyva 99/101/EB

2000 1 17

2000 3 31

OL L 334, 1999 12 28

Direktyva 2007/34/EB

2007 7 5

2007 7 5

OL L 155, 2007 6 15

Direktyva 2013/15/ES

2013 7 1

2013 7 1

OL L 158, 2013 6 10

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 540/2014 dėl variklinių transporto priemonių ir keičiamųjų triukšmo slopinimo sistemų garso lygio, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2007/46/EB bei panaikinama Direktyva 70/157/EEB (Oficialusis leidinys L 158, 2014 5 27).

Paskutinį kartą atnaujinta: 02.07.2014

Top