Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lynų keliai keleiviams vežti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Lynų keliai keleiviams vežti

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2000/9/EB dėl keleivinių lynų kelio įrenginių

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Šia direktyva nustatomi esminiai saugos reikalavimai Europos Sąjungos (ES) lygmeniu, taip pat patikros ir kontrolės procedūros, taikytinos lynų keliams, kuriais vežami keleiviai.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Lynų keliai, kuriais vežami keleiviai, yra ilgalaikis turtas (t. y. sunkioji įranga, į kurią reikia palyginti daug investuoti). Tai yra iš kelių komponentų suprojektuoti, pastatyti, surinkti ir parengti eksploatuoti įrenginiai žmonėms vežti.

Taikymo sritis

 • Direktyva taikoma šiems įrenginiams:
  • funikulieriams ir kitoms transporto priemonėms, jeigu jas traukia vienas ar daugiau lynų;
  • lynų kelio vagonams, jeigu jų kabinos pakabintos ant laikančiųjų lynų;
  • buksyravimo keltuvams.

Direktyva netaikoma:

 • Direktyvoje 95/16/EB apibūdintiems liftams;
 • įprastos konstrukcijos lyniniams tramvajams;
 • žemės ūkio reikmėms taikomiems įrenginiams;
 • mugių ir pramogų parkų įrangai, kuri skirta pramogoms;
 • kasybos ir pramonės reikmėms taikomiems įrenginiams;
 • lyniniams keltams, krumpliastiebiams ir grandinėmis varomiems įrenginiams.

Sąvokos

 • Direktyvoje apibrėžiama, kas yra įrenginys*, saugos komponentas*, pagrindinis rangovas*, tinkamumas eksploatuoti* ir techninės priežiūros patogumas*.
 • Joje nustatomi tikslai arba esminiai reikalavimai dėl aplinkos ir vartotojų saugos, sveikatos ir apsaugos, kuriuos įranga turi atitikti gamybos metu ir prieš pradedant eksploatuoti.

Standartizavimas

 • Europos specifikacijos (bendrosios techninės specifikacijos, Europos techniniai liudijimai ar Europos standartus perkeliantys nacionaliniai standartai) yra rengiamos pagal esminius reikalavimus. Jos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
 • Europos darniuosius standartus rengia Europos standartizacijos organizacijos.
 • Bet kokia sistema, sukurta laikantis Europos specifikacijų, yra laikoma atitinkanti esminius reikalavimus.

Įvertinimo procedūros

 • Saugos komponentų ir sistemų atitikties esminiams reikalavimams įvertinimo procedūros yra paremtos modulių principu, numatytu ES taisyklėse dėl ženklinimo CE ženklu. ES šalys paskiria įstaigas, atsakingas už atitikties įvertinimą pagal bendrus vertinimo kriterijus, ir praneša apie tai Europos Sąjungai ir kitoms ES šalims. Saugos komponentų įvertinimo procedūra pradedama gamintojo arba jo atstovo ES prašymu, o įrenginių – pagrindinio rangovo arba jo atstovo prašymu.
 • Prieš pateikiant įrangą rinkai jai turi būti išduota CE atitikties deklaracija, kuri praktiškai įrodo jos atitiktį šiai direktyvai. CE atitikties deklaraciją saugos komponentams parengia gamintojas arba jo atstovas ES, o įrenginiams – pagrindinis rangovas arba jo atstovas.
 • Jei saugos komponentams taikomos kitos ES direktyvos, CE atitikties deklaracijoje taip pat nurodoma, kad saugos komponentai atitinka tų direktyvų reikalavimus.
 • ES šalys šios direktyvos pagrindu negali savo teritorijoje uždrausti, apriboti arba trukdyti:
  • rinkai pateikti sistemose numatytų sumontuoti saugos komponentų;
  • gaminti ir eksploatuoti įrenginius, kurie atitinka šios direktyvos reikalavimus.
 • ES šalis turėtų nustatyti, ar atitikties ženklą CE turintis saugos komponentas arba leidimą turintis ir pagal numatomą paskirtį naudojamas įrenginys gali kelti pavojų žmonių saugai ir sveikatai, o tam tikrais atvejais – turto saugumui. Jei nustatoma pavojaus galimybė, ES šalis turi imtis visų atitinkamų priemonių apriboti komponento arba įrenginio naudojimo sąlygas. Direktyva nustatoma procedūra, kurios reikia laikytis, atsižvelgiant į tai, ar neatitiktis buvo nustatyta dėl to, kad:
  • nesilaikoma esminių reikalavimų;
  • neteisingai taikomos Europos specifikacijos;
  • Europos specifikacijų trūkumai yra to priežastis.

Panaikinimas

Direktyva 2000/9/EB panaikinama Reglamentu (ES) 2016/424, kuris įsigalios 2018 m. balandžio 21 d.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2000 m. gegužės 3 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2002 m. gegužės 3 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Įrenginys: šioje santraukoje tai yra iš kelių komponentų suprojektuotas, pastatytas, surinktas ir parengtas eksploatuoti įrenginys žmonėms vežti.

Saugos komponentas: kiekvienas įrenginyje įmontuotas saugą užtikrinantis pagrindinis komponentas, komponentų rinkinys, surenkamasis įrangos mazgas ir kiekvienas įtaisas, skirtas užtikrinti asmenų, nesvarbu, jie naudotojai, operatoriai ar trečiosios šalys, saugą ir sveikatą.

Pagrindinis rangovas: kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo, kuris užsako įrenginio pastatymą.

Tinkamumas eksploatuoti: visos projektui ir jo įgyvendinimui turinčios įtakos bei saugiam įrenginio eksploatavimui būtinos techninės nuostatos ir priemonės.

Techninės priežiūros patogumas: visos projektui ir jo įgyvendinimui turinčios įtakos bei saugiam įtaiso eksploatavimui būtinos techninės nuostatos ir priemonės, kurios būtinos numatytai techninei priežiūrai, kad būtų užtikrintas saugus įrenginio eksploatavimas.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/9/EB dėl keleivinių lynų kelio įrenginių (OL L 106, 2000 5 3, 21–48)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/424 dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direktyva 2000/9/EB (OL L 81, 2016 3 31, p. 1–50)

paskutinis atnaujinimas 12.09.2016

Top