Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mašinų sauga

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mašinų sauga

Direktyva 2006/42/EB dėl mašinų (iš dalies keičianti direktyvą 95/16/EB)

DOKUMENTAS

2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/ES dėl mašinų, iš dalies keičianti direktyvą 95/16/EB (nauja redakcija)

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva sudaromos sąlygos Europos saugos ir sveikatos reikalavimus atitinkančias mašinas laisvai gabenti visoje ES. Tai reiškia, kad darbuotojai ir visuomenė yra gerai apsaugoti, kai naudojasi mašinomis arba jas liečia.

Direktyva nustatomi privalomi ir savanoriški standartai.

Ji taikoma tik pirmą kartą į ES rinką pateikiamiems gaminiams.

Ji padeda ES būti novatoriškesnei, veiksmingesnei ir konkurencingesnei.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Ši direktyva taikoma mašinoms, sukeičiamai įrangai, saugos įrangai, kėlimo reikmenims, grandinėms, lynams ir austiniams diržams, nuimamiems mechaninių pavarų įtaisams ir iš dalies sukomplektuotoms mašinoms.

Ji netaikoma kitų tipų mašinoms, kaip antai mašinoms, naudojamoms atrakcionų aikštėse, branduolinėje pramonėje, laboratorijose, kasyklose, kariuomenėje ir policijoje.

Gamintojai privalo:

atlikti rizikos vertinimą, kad nustatytų, kokie sveikatos ir saugos reikalavimai taikomi jų mašinoms;

atsižvelgti į rizikos vertinimą projektuodami ir gamindami mašinas;

nustatyti, kokie yra mašinų naudojimo apribojimai;

nustatyti galimus pavojus;

įvertinti savo gaminamų mašinų riziką sukelti rimtus sužalojimus ar žalą ir imtis veiksmų užtikrinti didesnį mašinų saugumą;

įsitikinti, kad jų mašinos atitinka esminius sveikatos ir saugos reikalavimus, išvardytus šios direktyvos I priede;

pateikti techninį dokumentą, patvirtinantį, kad mašina atitinka direktyvos reikalavimus;

pasirūpinti, kad būtų vykdomos atitikties įvertinimo procedūros ir pateikiama visa reikalinga informacija, įskaitant surinkimo ir naudojimo instrukcijas;

patikrinti, ar užpildyta EB atitikties deklaracija ir ar mašinos paženklintos CE atitikties ženklu, kad jas būtų galima naudoti visoje ES.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2009 m. gruodžio 29 d.

KONTEKSTAS

Europos Komisijos interneto svetainės skiltis „Mašinos“.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2006/42/EB

2006 6 29

2008 6 29

OL L 157, 2006 6 9, p. 24-86.

Klaidų ištaisymas

-

-

OL L 76, 2007 3 16, p. 35-35

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 596/2009

2009 8 7

-

OL L 188, 2009 7 18, p. 14-92

Direktyva 2009/127/EB

2009 12 15

2011 6 15

OL L 310, 2009 11 25, p. 29-33

Reglamentas (ES) Nr. 167/2013

2013 3 22

-

OL L 60, 2013 3 2, p. 1-51

Direktyva 2014/33/ES

2014 4 18

2016 4 19

OL L 96, 2014 3 29, p. 251-308

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB dėl mašinų, iš dalies keičiančią direktyvą 95/16/EB (Darniųjų standartų pavadinimų ir nuorodinių žymenų skelbimas pagal Sąjungos derinimo teisės aktus) (OL C 54, 2015 2 13, p. 1-79)

paskutinis atnaujinimas 23.09.2015

Top