Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 861/2007, kuriuo nustatoma Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

 • Reglamentu nustatoma Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra.
 • Ja siekiama supaprastinti ir pagreitinti ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimą tarpvalstybinio pobūdžio civilinėse ir komercinėse bylose ir sumažinti išlaidas.
 • Iš esmės tai yra rašytinė procedūra, todėl nereikia fiziškai atvykti į teismą. Vis dėlto teismas gali nuspręsti surengti žodinį bylos nagrinėjimą.
 • Ieškinio (gauto teisme) vertė negali viršyti 2 000 eurų.
 • Teismo sprendimai pripažįstami ir vykdomi kitose ES šalyse, nereikalaujant jo pripažinimo vykdytinu.
 • Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra yra alternatyvi procedūra, egzistuojanti kartu su ES šalių nacionaliniais įstatymais. Ji yra pasirenkama priemonė.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

 • Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra taikoma tuomet, kai bent vienos iš šalių nuolatinė gyvenamoji vieta ar nuolatinio buvimo vieta arba įprastinė gyvenamoji vieta yra kitoje ES šalyje nei ta, kurioje kreipiamasi į teismą.
 • Ji gali būti naudojama išieškant skolas pagal civilinius ir komercinius ieškinius. Ji netaikoma mokesčių, muitų ar administracinėms byloms arba valstybės atsakomybei už veiksmus ir neveikimą vykdant valstybės įgaliojimus (acta jure imperii) arba, pavyzdžiui, byloms dėl:
  • fizinių asmenų (t. y. žmonių) statuso arba teisnumo ar veiksnumo;
  • šeimos teisės klausimų;
  • bankroto;
  • socialinės apsaugos;
  • arbitražo;
  • darbo teisės;
  • nekilnojamojo turto nuomos, išskyrus bylas dėl piniginių reikalavimų;
  • privataus gyvenimo teisių ir teisių, susijusių su asmeniu, pažeidimo (pvz., šmeižto).

Procedūra

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra, kurią vykdant teisininkas nėra reikalingas, veikia kaip toliau nurodyta.

Ieškinio pareiškimas

 • Ieškinys pareiškiamas kompetentingam teismui užpildant formą (A ieškinio forma, esanti reglamento prieduose), kurioje pateikiama informacija apie ieškinį, reikalaujamą sumą ir pan. Jeigu ieškiniui netaikoma Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra, teismas apie tai informuoja ieškovą. Jeigu ieškinys nėra atsiimamas, teismas pradeda jį nagrinėti pagal atitinkamą proceso teisę, taikomą ES šalyje, kurioje vykdoma procedūra.

Ieškinio formos taisymas ir (arba) pildymas

 • Jeigu ieškovas nepateikė pakankamai informacijos, antra forma (B ieškinio forma) yra siunčiama, prašant užpildyti trūkstamą informaciją iki nurodytos datos. Ieškinys yra atmetamas, jeigu ieškovas nesilaiko teismo nustatytų terminų arba ieškinys yra aiškiai nepagrįstas ar nepriimtinas.

Atsakovo informavimas

 • Gavęs užpildytą ieškinio formą, teismas parengia standartinę atsiliepimo formą (C forma), kuri išsiunčiama atsakovui per 14 dienų kartu su ieškinio kopija ir pagrindžiančiais dokumentais. Dokumentai įteikiami paštu, gaunant patvirtinimą apie jų gavimą, įskaitant gavimo datą; jeigu tai neįmanoma – dokumentai įteikiami kitu būdu.

Atsakovo atsakymas

 • Atsakovas pateikia atsakymą per 30 dienų nuo atsiliepimo formos įteikimo. Gavus atsakovo atsakymą, per 14 dienų teismas išsiunčia atsakymo kopiją ir susijusius pagrindžiančius dokumentus ieškovui.
 • Atsakovo priešieškinis (pateiktinas naudojant A formą) įteikiamas ieškovui. Ieškovas atsako į priešieškinį per 30 dienų nuo įteikimo. Jei priešieškinis viršija 2 000 eurų ribą, pagrindinis ieškinys ir priešieškinis yra nagrinėjami pagal atitinkamą teisę, taikomą toje ES šalyje, kurioje vykdoma procedūra.

Sprendimas ir terminai

 • Teismas turi priimti sprendimą per 30 dienų nuo atsakovo (arba ieškovo, jeigu pateikiamas priešieškinis) atsiliepimo formos gavimo. Teismas gali paprašyti pateikti daugiau informacijos, kurią reikia pateikti per 30 dienų, ir (arba) rinkti įrodymus arba sušaukti šalis į posėdį (žr. toliau), kuris taip pat turi įvykti per 30 dienų nuo sušaukimo. Tokiais atvejais teismas priima sprendimą per 30 dienų po to, kai gavo visą reikalingą informaciją arba surengė posėdį.
 • Šalims neatsakius laiku, teismas vis tiek priima sprendimą. Bylos šalies prašymu teismas, naudodamas D formą, be papildomų išlaidų išduoda pažymą dėl sprendimo, kad palengvintų tarpvalstybinį vykdymą.

Nagrinėjimas

 • Nagrinėjimas yra rengiamas tik tuomet, kai tai yra būtina arba prašoma vienos iš šalių. Prašymas gali būti atmestas, jeigu nagrinėjimas teisingam bylos nagrinėjimui akivaizdžiai nėra būtinas. Teismas gali surengti nagrinėjimą naudodamas vaizdo konferenciją arba panašias technologijas.

Įrodymų rinkimas

 • Teismas nustato ir įrodymų, reikalingų sprendimui priimti, apimtį ir rinkimo priemones, naudodamasis paprasčiausiu ir mažiausiai ribojančiu metodu.

Sprendimo vykdymas

 • Sprendimas negali būti peržiūrimas iš esmės toje ES šalyje, kurioje jis yra vykdytinas.
 • Vadovaujantis šalies, kurioje sprendimas yra vykdomas, teise, vykdymo siekianti šalis pateikia sprendimo ir pažymos (D forma) originalus, išverstus į šalies, kurioje bus vykdomas sprendimas, kalbą. Iš ieškovo nereikalaujama jokios garantijos, įsipareigojimo ar užstato, remiantis tuo, kad asmuo yra užsienio pilietis arba tuo, kad jo nuolatinė gyvenamoji vieta ar nuolatinio buvimo vieta arba įprastinė gyvenamoji vieta yra ne vykdymo vietos ES šalyje. Ieškovas neprivalo turėti įgalioto atstovo ar adreso vykdymo vietos šalyje, išskyrus atstovus, turinčius įgaliojimus veikti vykdymo procedūroje.

Atsisakymas vykdyti

 • Atsakovo prašymu, vykdymo vietos šalies teismas gali atsisakyti vykdyti teismo sprendimą, jeigu:
  • jis yra nesuderinamas su ankstesniu teismo sprendimu, priimtu byloje tarp tų pačių šalių ir tuo pačiu pagrindu:
   • ankstesnis sprendimas buvo priimtas vykdymo vietos ES šalyje arba atitinka sąlygas, būtinas jam pripažinti vykdymo vietos ES šalyje;
   • ES šalyje, kurioje buvo priimtas sprendimas pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, vykusio teismo proceso metu dėl nesuderinamumo nebuvo ir negalėjo būti prieštaraujama.
 • Kai bylos šalis ginčija pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą priimtą sprendimą, vykdymo vietos šalis gali apriboti vykdymo procesą iki apsaugos priemonių, nustatyti vykdymo sąlygą – pateikti garantiją, arba esant tam tikroms aplinkybėms – sustabdyti vykdymo procesą.

Apeliaciniai skundai

 • Sprendimą galima apskųsti apeliacine tvarka, jeigu tokia galimybė numatyta tos šalies, kurioje priimtas sprendimas, įstatymuose.

Peržiūra

 • Atsakovas gali kreiptis į kompetentingą teismą, kuris priėmė sprendimą, prašydamas jį peržiūrėti, kai:
  • ieškinio forma arba šaukimas į posėdį buvo įteikti negaunant patvirtinimo, kad atsakovas jį gavo asmeniškai, ir dokumentai ne dėl atsakovo kaltės buvo įteikti nepaliekant pakankamai laiko, kad atsakovas galėtų pasiruošti gynybai; arba
  • atsakovas negalėjo užginčyti ieškinio dėl force majeure aplinkybių, susidariusių ne dėl jo kaltės.
 • Šiais atvejais atsakovas turi veikti nedelsdamas. Jei teismas nusprendžia, kad peržiūra yra pagrįsta, priimtas sprendimas tampa niekiniu.
 • Teismas nereikalauja iš šalių daryti teisinį ieškinio įvertinimą. Jei būtina, teismas informuoja šalis apie procedūrinius klausimus ir visais tinkamais atvejais siekia, kad šalys susitartų.

Kalbos ir vertimai

 • Ieškinys, atsakymas, priešieškinis, pagrindžiančių dokumentų aprašymas, pagrindiniai dokumentai ir pan. pateikiami teismo proceso kalba.

Išlaidos

 • Pralaimėjusi šalis padengia bylinėjimosi išlaidas. Teismas nepriteisia išlaidų laimėjusiai šaliai, jei jos buvo patirtos be reikalo ar yra neproporcingos ieškiniui.

Keitimas

Reglamentas (EB) Nr. 861/2007 yra iš dalies keičiamas Reglamentu (ES) 2015/2421, kuris taikomas nuo 2017 m. sausio 14 d.

Reglamentas netaikomas Danijoje.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2009 m. sausio 1 d., išskyrus taisykles, pagal kurias ES šalys turi informuoti Komisiją apie jurisdikciją, ryšio priemones ir apeliacinius skundus (25 straipsnis). Šios taisyklės taikomos nuo 2008 m. sausio 1 d.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2007, nustatantis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą (OL L 199, 2007 7 31, p. 1–22)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 861/2007 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2421, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 861/2007, nustatantis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, ir Reglamentas (EB) Nr. 1896/2006, nustatantis Europos mokėjimo įsakymo procedūrą (OL L 341, 2015 12 24, p. 1–13)

paskutinis atnaujinimas 29.09.2016

Top