Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europos mokėjimo įsakymo procedūra

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europos mokėjimo įsakymo procedūra

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 1896/2006, nustatantis Europos mokėjimo įsakymo procedūrą

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

 • Reglamentu sukuriama Europos mokėjimo procedūra, skirta atsakovo neginčijamiems reikalavimams. Juo supaprastinamas bei pagreitinamas bylų, su kuriomis susijusi daugiau nei viena ES šalis, nagrinėjimo procesas ir sumažinamos šio proceso išlaidos.
 • Juo taip pat užtikrinamas Europos mokėjimo įsakymų, kurie pripažįstami ir vykdomi visose ES šalyse, laisvas judėjimas.
 • Reglamentas yra taikomas visoms ES šalims, išskyrus Daniją.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

Europos mokėjimo įsakymo procedūra taikoma civilinėse ir komercinėse bylose, kai bent vienos iš šalių gyvenamoji vieta yra kitoje ES šalyje nei ta, kurioje pateiktas prašymas.

Procedūra netaikoma tam tikriems klausimams:

 • mokesčių, muitų ar administracinėms byloms;
 • šalies atsakomybei už veiksmus ir neveikimą vykdant valstybės įgaliojimus;
 • nuosavybės teisėms, atsirandančioms iš santuokos;
 • bankroto, bylų, susijusių su nemokių bendrovių ar kitų juridinių asmenų likvidavimu, ir susitarimų tarp teismų procedūroms;
 • socialiniam draudimui;
 • reikalavimams, kylantiems iš nesutartinių prievolių, nebent jos buvo šalių sudaryto susitarimo dalykas arba skola buvo pripažinta, arba jos susijusios su nustatyto dydžio skolomis, atsiradusiomis dėl turto bendros nuosavybės.

Prašymo pateikimo procesas

 • Šiame reglamente pateikiama prašymo išduoti Europos mokėjimo įsakymą standartinė forma.
 • Reikalavimas turi būti konkrečiai sumai, mokėtinai prašymo pateikimo metu.
 • Teismų jurisdikcija nustatoma pagal Reglamente (EB) Nr. 1215/2012 nustatytas taisykles.
 • Teismas, kuriam pateiktas prašymas, kuo greičiau išnagrinėja, ar įvykdyti įvairūs reikalavimai (tarptautinis civilinės ar komercinės bylos pobūdis, teismo jurisdikcija ir pan.) ir ar reikalavimas atrodo pagrįstas.
 • Teismas turi informuoti ieškovą apie reikalavimo atmetimo priežastis. Prašymo atmetimas yra neskundžiamas, tačiau ieškovas gali pateikti naują prašymą išduoti Europos mokėjimo įsakymą arba pasinaudoti kita procedūra, taikoma pagal ES šalies teisę.

Europos mokėjimo įsakymo išdavimas

 • Jei reikalavimai įvykdyti, teismas kuo greičiau ir paprastai per 30 dienų nuo prašymo pateikimo išduoda Europos mokėjimo įsakymą.
 • Jei reikalavimas atrodo pagrįstas, Europos mokėjimo įsakymas išduodamas remiantis vien ieškovo pateikta informacija.
 • Jei atsakovas teismui nepateikia prieštaravimo pareiškimo, įsakymas yra automatiškai pripažįstamas ir vykdomas kitose ES šalyse, nesuteikiant jokios galimybės prieštarauti jo pripažinimui.
 • Vykdymo procedūros atliekamos vadovaujantis ES šalies, kurioje prašoma vykdyti Europos mokėjimo įsakymą, nacionaliniais teisės aktais.

Europos mokėjimo įsakymo įteikimas atsakovui

Europos mokėjimo įsakymas įteikiamas atsakovui pagal šalies, kurioje jis įteikiamas, nacionalinius teisės aktus. Šiuo reglamentu numatoma, kad Europos mokėjimo įsakymas gali būti įteiktas atsakovui patvirtinant jo gavimą arba be atsakovo patvirtinimo apie jo gavimą.

Prieštaravimas Europos mokėjimo įsakymui

 • Atsakovas gali teismui, kuris išdavė mokėjimo įsakymą, pateikti prieštaravimo pareiškimą. Prieštaravimo pareiškimas turi būti išsiunčiamas per 30 dienų nuo Europos įsakymo įteikimo atsakovui.
 • Atsakovui pateikus prieštaravimo pareiškimą, ES šalies kompetentinguose teismuose, kuriuose išduotas Europos mokėjimo įsakymas, tęsiamas įprastas civilinis procesas, išskyrus atvejus, kai ieškovas nurodo nenorintis tęsti tokio proceso.

Pasibaigus 30 dienų terminui, per kurį galima pateikti prieštaravimo pareiškimą, atsakovas gali prašyti peržiūrėti Europos mokėjimo įsakymą kompetentingame teisme, jei:

 • mokėjimo įsakymas įteiktas be atsakovo patvirtinimo apie jo gavimą ir atsakovui nesuteikta pakankamai laiko pasiruošti gynybai;
 • atsakovas negalėjo paprieštarauti reikalavimui dėl force majeure arba dėl ypatingų aplinkybių;
 • mokėjimo įsakymas buvo išduotas akivaizdžiai neteisingai.

Jei teismas atmeta atsakovo prašymą, Europos mokėjimo įsakymas lieka galioti. Jei teismas nusprendžia, kad peržiūra yra pagrįsta, Europos mokėjimo įsakymas netenka galios.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas įsigaliojo 2008 m. gruodžio 12 d.

KONTEKSTAS

Mokėjimo įsakymo procedūros

DOKUMENTAS

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1896/2006, nustatantis Europos mokėjimo įsakymo procedūrą (OL L 399, 2006 12 30, p. 1–32)

Reglamento (EB) Nr. 1896/2006 paskesni daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra tik dokumentinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 1896/2006, nustatančio Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, taikymo (COM(2015) 495 final, 2015 10 13)

paskutinis atnaujinimas 25.01.2016

Top